B?n là ng??i ph? n? thành ??t và b?n mu?n kh?ng ??nh ??ng c?p sang tr?ng, quy phái và phong cách th?i trang c?a mình ch?ng? Chi?c túi xách n? hàng hi?u có th? giúp b?n ??t ???c ??c mu?n ?ó. Mang theo nh?ng chi?c túi xách da n? hàng hi?u s? giúp cho b?n n?i b?t gi?a ?ám ??ng và kh?ng ??nh v? th? c?a mình. Vì v?y, b?n kh?ng nên b? qua nh?ng m?u túi xách n? da th?t hàng hi?u cao c?p hi?n ?ang làm “?iên ??o” th? tr??ng th?i trang n?m nay.

Túi xách n? hàng hi?u Givenchy

Givenchy – m?t cái tên ?? quá l?n trong làng th?i trang, ??c bi?t v? túi xách, ?ay c?ng là l?a ch?n c?a nhi?u ng?i sao Hollywood nh?:?Rosie Huntington-Whiteley, Olivia Palermo, Miranda Kerr và Candice Swanepoel… N?u b?n ?ang mu?n thay ??i hình ?nh c?a mình sang h??ng ??ng c?p h?n thì chi?c túi xách n? da th?t cao c?p Givenchy Antigona s? là m?t l?a ch?n h?t s?c hoàn h?o.

túi xách n? hàng hi?u

H?n n?a, b?n có bi?t r?ng ?ay là chi?c túi xách n? hàng hi?u ???c ?ánh giá là có v? ??p c? ?i?n mà kh?ng l?i th?i trong xu h??ng th?i trang. ??ng th?i, v?i dáng v? ??m ch?t n? tính, nh?ng v?n có nét?hi?n ??i pha thêm vào chi?c túi xách này nên nó ?? r?t ???c lòng c?a các tín ?? th?i trang. B?n mu?n mua túi xách n? cao c?p ?? Còn ch?n ch? gì mà kh?ng ch?n s?n ph?m này ?? nó giúp b?n t?a sáng h?n!

Túi xách n? hàng hi?u?Louis Vuitton

Th??ng hi?u Louis Vuitton ch?c ch?n ?? kh?ng còn xa l? gì v?i nhi?u ng??i mê th?i trang n?a. Ngày nay, Louis Vuitton ?? tr? thành m?t trong nh?ng th??ng hi?u th?i trang n?i ti?ng nh?t trên th? gi?i. ??c bi?t n?u nh?c v? ph? ki?n túi xách thì s?n ph?m túi xách n? hàng hi?u Louis Vuitton dòng Petite Malle hoàn toàn n?i b?t b?i thi?t k? ??c ?áo, l? m?t và r?t ???c phái ??p?yêu thích.

túi xách n? hàng hi?u

Ch? tho?t nhìn th?i thì b?n c?ng ?? th?y ???c ?i?m m?i l? và n?i b?t c?a dòng túi xách này, thi?t k? d?ng h?p hình ch? nh?t tr?ng r?t kh?e kho?n nh?ng v?n l?n ?au ?ó có nét h?p d?n c?a ng??i ph? n?. N?u b?n mu?n mình là trung tam c?a m?i s? chú y thì chi?c túi xách n? hàng hi?u này ch?c ch?n s? giúp b?n thu hút h?t t?t c? ánh nhìn c?a m?i ng??i xung quanh, m?t nét m?i l??kh?ng th? c??ng l?i.

Túi xách n? hàng hi?u Hermes

V?i th??ng hi?u Hermes l?ng danh ?? tr?i dài qua 3 th? k?, nh?ng m?u túi xách hàng hi?u Hermes, ??c bi?t là dòng Birkin d??ng nh? tr? nên b?t t? trong làng th?i trang trên th? gi?i. B?n có bi?t r?ng m?i s?n ph?m mang th??ng hi?u Hermes ??u có m?t m?c giá h?t s?c xa x?, chính vì v?y?mà nó lu?n mang l?i v? ??p sang tr?ng, thanh l?ch, s? quy phái và tinh t? cho ng??i s? d?ng nó. C?ng vì ?i?u ?ó mà giúp cho ch? nhan c?a nh?ng chi?c túi Hermes?tr? nên n?i b?t h?n c? tr??c ánh nhìn c?a m?i ng??i.

túi xách n? hàng hi?u

B?i ??c ?i?m ?ó mà kh?ng c?n ph?i ??i ??n mùa túi xách hàng hi?u gi?m giá, nh?ng chi?c túi c?a Hermes v?n bán r?t ch?y. L?a ch?n túi xách n? hàng hi?u Hermes s? là m?t ?i?m c?ng l?n cho phong cách sang tr?ng c?a b?n.

Túi xách n? hàng hi?u Gucci

M?t cái tên ?ình ?ám n?a trong làng th?i trang ?ó chính là Gucci, kh?ng ch? ???c yêu thích v? nh?ng b? trang ph?c hay n??c hoa mà c? nh?ng m?u túi xách c?a Gucci c?ng r?t ???c lòng các phái ??p. ?i?n hình là chi?c túi Gucci dòng Soho Disco ?? l?y ???c c?m tình c?a bi?t bao c? gái.

túi xách n? hàng hi?u

Tr?ng hình dáng bên ngoài, Gucci Soho Disco ???c thi?t k? c?c k? ??n gi?n v?i ki?u dáng nh? là m?t chi?c h?p ch? nh?t ???c bo tròn ??u ??n ? c? b?n góc, t?o s? khác bi?t so v?i các d?ng túi xách khác.

Ngoài ra, túi xách Gucci Soho Disco còn là món ph? ki?n v?a th?i trang l?i?ti?n l?i, nh? g?n m?i khi b?n ph?i ra ngoài. ?ay c?ng là m?t m?u túi an toàn kh?ng ch? có th? giúp b?n hi?n ??ng c?p c?a mình qua logo c?a th??ng hi?u Gucci ???c d?p n?i ngay trên than túi, mà nó l?i còn t?o ???c ?i?m nh?n ?n t??ng v?i chùm tua rua nh? cùng màu g?n ? bên c?nh.?Gucci Soho Disco còn là dòng s?n ph?m ???c truy tìm nhi?u ? nh?ng n?i chuyên cung c?p túi xách n? xu?t kh?u HCM. Nhiêu ?ó th?i c?ng ?? ?? ?? th?y ???c s?c h?p d?n c?a chi?c túi này r?i.

Túi xách n? hàng hi?u Coach

B?n ?ang tìm mua túi xách n? xu?t kh?u ? hay nh?ng chi?c túi xách n? hàng hi?u gi?m giá? Sao b?n kh?ng l?a ch?n cho mình m?u túi xách mang th??ng hi?u Coach nh?? Wow… m?t y t??ng kh?ng t? ?úng kh?ng nào? Sao ph?i loay hoay, ??n ?o suy ngh? n?a? Ch?c ch?n tr?ng b?n s? tr? nên ?n t??ng, m?i l? v?i m?u túi xách n? hàng hi?u Coach dòng Florals d??i ?ay.

túi xách n? hàng hi?u

Hoa c? ?? T?i sao kh?ng ch?? M?t chi?c túi kh?ng th? n? tính h?n ???c n?a! C?ng h??ng thêm s? ph?i màu h?t s?c tinh t?, kh?ng quá màu mè nh?ng v?n s? khi?n cho b?n tr? nên v? cùng d?u dàng, n? tính v?i hình ?nh c?a nh?ng b?ng hoa ?ang n? r? nh? th? chính b?n ?ang trong ?? tu?i thanh xuan v?y. M?t s? l?a ch?n quá ??i tuy?t v?i, ch?c ch?n s? kh?ng khi?n b?n c?m th?y h?i ti?c khi ph?i ra m?t kho?n ti?n kh?ng nh? ?? s? h?u nó.

Các t? khóa liên quan:

 • túi xách n? hàng hi?u
 • túi xách hàng hi?u gi?m giá
 • túi xách n? hàng hi?u gi?m giá
 • túi xách n? xu?t kh?u
 • túi xách xu?t kh?u hcm
 • túi xách n? hàng hi?u louis vuitton
 • túi xách n? hàng hi?u hermes
 • túi xách n? hàng hi?u gucci
 • túi xách n? hàng hi?u coach
 • mua túi xách n? cao c?p
 • túi xách n? da th?t cao c?p
 • túi xách n? da th?t
 • túi xách da n? hàng hi?u