Ph?i nói r?ng túi xách là m?t v?t d?ng mà b?t k? c? nàng nào c?ng c?n ??n, ngoài ra nó còn là m?t ph? ki?n th?i trang r?t n? tính, góp ph?n t?o thêm phong cách cho các c? nàng. Trong ?ó, túi xách n? ?eo chéo ?ang là xu h??ng th?i trang hi?n nay v?i tính ?ng d?ng cao và ti?n l?i m?i khi xu?ng ph?. ?? các c? nàng có thêm s? l?a ch?n thì sau ?ay chúng t?i s? gi?i thi?u cho các b?n m?t s? m?u túi xách ?eo chéo n? ?ang “mê ho?c” các c? gái kh?ng ch? ? Vi?t Nam mà trên toàn th? gi?i.

Túi xách n? ?eo chéo Celine Trio

Kh?ng quá “?n ào” nh? nh?ng dòng túi xách Celine Luggage ho?c Celine Trapeze nh?ng chi?c túi ?eo chéo n? b?ng da th?t Celine Trio l?i s? h?u cho riêng nó m?t s?c h?p d?n r?t r?t riêng. Nh?ng c? nàng là tín ?? th?i trang sành ?i?u, kh?ng ?u?i theo nh?ng xu h??ng th?i th??ng thì ?? xem chi?c túi xách n? ?eo chéo Celine Trio nh? là m?t chi?c túi ly t??ng nh?t b?i thi?t k? t?i gi?n, g?n gàng và tinh t? c?ng nh? là ?? ti?n d?ng c?a nó.

túi xách n? ?eo chéo

N?u nh? b?n nhìn nó t? góc chính di?n, thì h?n là b?n s? l?m t??ng r?ng ?ay là m?t chi?c túi có d?ng hình ch? nh?t bình th??ng và có ph?n h?i m?ng, nh?ng ?ó là m?t ?n t??ng sai l?m. B?n h?y th? nhìn nó ? góc nghiêng xem, chi?c túi xách n? ?eo chéo Celine Trio s? mang l?i cho chúng ta m?t c?m giác nh? ?ay là m?t chi?c túi ti?n l?i “3 trong 1”, b?i nó có ??n 3 ng?n ??ng v?i cách?k?t n?i khá là ??c ?áo. C?ng vì v?y?mà dù ch?ng c?n ph?i quá “c?ng k?nh” nh? dòng s?n ph?m Celine Luggage thì chi?c túi ?eo chéo n? b?ng da th?t Celine Trio v?n th?a?s?c ?? có th? ch?a ??ng ???c kha khá các món ?? c?n thi?t m?i khi ra ngoài.

Túi xách n? ?eo chéo Celine Trio ch? ???c bao ph? ??n gi?n b?i nh?ng t?ng màu ??n s?c. Nh?ng có th? nói r?ng ?ay c?ng chính là m?t ?i?m m?nh c?a chi?c túi xách?này b?i nó c?c k? d? ph?i ??. Do ?ó, kh?ng quá ng?c nhiên khi dù ch?ng m?y rình rang, nh?ng Celine Trio v?n có ???c m?t l??ng ng??i dùng n? c?c l?n.

Túi xách n? ?eo chéo big size Phillip Lim 3.1 Pashli

?ay chính là m?t m?u túi xách n? ?eo chéo ?big size r?t n?i ti?ng c?a th??ng hi?u 3.1 Phillip Lim mang tên là Pashli, c?ng chính m?u túi xách này ?? t?ng ???c ghi tên vào hàng “IT bag” c?a gi?i fashionista. Nhìn chung, ?ay là m?t chi?c túi xách khá là “ng?u” và ???c làm t? ch?t li?u da th?t, v?i ph?n tay c?m ng?n và thêm chi ti?t m? r?ng ? hai bên than r?t d? khi?n cho chúng ta?liên t??ng ??n chi?c túi xách Celine Trapeze ?ình ?ám ngày nào. H?n n?a, v?i chi ti?t khóa m? vàng và m?t b?ng màu phong phú c?ng ?? làm?cho chi?c túi xách n? ?eo chéo Pashli ???c ?a chu?ng kh?ng h? kém c?nh gì so v?i Celine.

túi xách n? ?eo chéo

B?n bi?t kh?ng, túi xách n? ?eo chéo n? big size Pashli th?c t? ???c l?y c?m h?ng t? chính nh?ng chi?c túi ??ng ?? trên xe m? t?, c? th? là m?i chi ti?t c?a chi?c túi???u bao hàm m?t ch?c n?ng riêng bi?t. Túi xách Pashli ???c ra ??i nh?m m?c ?ích ph?c v? cho cu?c s?ng hi?n ??i c?a chúng ta v?i ti?t t?u nhanh nh?u c?a nh?ng c? nàng b?n b?u su?t ngày nh?ng v?n mu?n gi? cho mình phong cách ?sành ?i?u và th?i trang nh?t. Ng?n chính c?a chi?c túi xách n? ?eo chéo Pashli có th? ch?a v?a v?n cho h?u h?t các lo?i máy tính b?ng ho?c máy tính xách tay c? nh?; thêm vào ?ó là mu?n vàn các v?t d?ng hàng ngày khác lu?n g?n li?n v?i cu?c s?ng c?a b?n.

Túi xách ?eo chéo n? nh??Chanel Boy

Ch?c ch?n các b?n ?ang c?m th?y r?t khi th?y cái tên?“Chanel Boy”, th?c t? dù ???c ??t tên là Chanel Boy nh?ng nó kh?ng có ngh?a ?ay là chi?c túi dành cho nam gi?i. Nh?ng t?i sao nó l?i ???c ??t tên nh? v?y? B?i m?u túi xách n? ?eo chéo này ???c m? ph?ng?theo ki?u túi c?a các quy ?ng. Tuy nhiên, v?i?thi?t k? tinh t? và có ph?n m?nh m? thì ch?c ch?n?Chanel Boy c?ng s? ???c nhi?u các c? nàng cá tính m?nh ?a thích.

túi xách n? ?eo chéo

Chanel Boy ???c làm b?ng ch?t li?u da r?t m?m m?i v?i ?i?m nh?n ??c bi?t là nh?ng chu?i xích tinh x?o, túi xách ?eo chéo n? nh? Chanel Boy ?? t?o nên m?t phong cách r?t?thanh l?ch và?sang tr?ng cho các c? nàng. Th?c t? b?n có th? th?y chi?c túi Chanel Boy ch?ng h? xa l? gì v?i chúng ta b?i nó?xu?t hi?n “nhan nh?n” và th??ng xuyên bên c?nh các fashionista, th?m chí là các ng?i sao th? gi?i l?n c? ng?i sao Vbiz c?a chúng ta.

Thi?t k? c?a nó quá ??i nh? xinh, vì th? Chanel Boy kh?ng ???c ng??i dùng ?ánh giá cao v? ?? ti?n d?ng. Th? nh?ng s? ch?ng ai quan tam khi nó ?? ??p ??n v?y. Th?c s? s? kh?ng quá l?i khi kh?ng ??nh r?ng ?ay là chi?c túi xách n? ph?i da xinh x?n nh?t hi?n nay.

Túi xách n? ?eo chéo Prada

N?u b?n mu?n có m?t chi?c túi xách ti?n l?i và g?n gàng thì chi?c túi xách n? ?eo chéo Prada là l?a ch?n thích h?p cho b?n. Thay th? nh?ng chi?c túi xách quá c?, r??m rà và l?nh k?nh, túi ?eo chéo n? giá r? Prada v?i kích th??c r?t nh? g?n và ti?n l?i v?i ng?n ch?a khá r?ng r?i, s? giúp cho b?n d? dàng mang theo bên mình các v?t d?ng c?n thi?t hàng ngày mà v?n ??m b?o g?n gàng và n?ng ??ng.

túi xách n? ?eo chéo

Túi xách ?eo chéo n? giá r? Prada ???c làm ?t? ch?t li?u gi? da nh?ng v?n ??m b?o v? ch?t l??ng, nó kh?ng ch? mang ??n v? ngoài ??p m?t, th?i trang và sang tr?ng cho các c? nàng?mà còn cam k?t v? ?? b?n c?a s?n ph?m. V?i gam?màu da bò c? b?n, chi?c túi Prada s? là m?t ?i?m nh?n hoàn h?o cho nh?ng trang ph?c?hàng ngày c?a các c? gái.

Túi xách n? ?eo chéo ?i h?c

??i v?i các c? nàng còn là h?c sinh ho?c sinh viên thì m?i khi ?i h?c, ch?c ch?n kh?ng th? nào kh?ng có nh?ng chi?c túi xách n? ?eo chéo ?i h?c ???c. Và n?u nh? b?n c?ng là m?t c??nàng yêu thích ph? ki?n th?i trang này, h?y?ch?n ngay chi?c túi xách ?eo chéo n? giá r? màu nau ?en này ngay. Nó kh?ng nh?ng h?p th?i trang mà l?i còn làm cho b?n b?t lên phong cách cá tính, n?ng ??ng và tr? trung, phù h?p v?i l?a tu?i c?a h?c sinh – sinh viên.

túi xách n? ?eo chéo

Chi?c túi có kích c? l?n v?a ph?i, có th? giúp b?n mang theo nh?ng quy?n sách và v? kèm v?i các v?t d?ng c?n thi?t khác, v?a ti?n l?i v?a th?i trang, giá c? l?i r?t phù h?p. V?y thì t?i sao l?i kh?ng s? h?u ngay chi?c túi xách này?

Túi xách ?eo chéo Hàn Qu?c

Xu h??ng “Hàn Qu?c” lu?n là m?t ?i?u gì ?ó mà khi?n cho nhi?u c? nàng lu?n mu?n theo ?u?i, trong ?ó có c? túi xách. Vì v?y, chúng t?i mu?n gi?i thi?u cho b?n m?u túi xách ?eo chéo Hàn Qu?c này ?ay.

túi xách n? ?eo chéo

V?i gam màu tím quy?n r?, l?i cu?n và h?p d?n cùng v?i thi?t k? h?t s?c ??p m?t ph?i thêm v?i khóa màu vàng ?? t?o nên m?t ?i?m nh?n ??c bi?t cho chi?c túi xách. M?t s? k?t h?p r?t tinh t? mang ??n v? ??p kh?ng th? r?i m?t, ch?c ch?n b?n s? t?o ???c m?t s? thu hút ??c bi?t tr??c các chàng trai khi ?eo chi?c túi xách này bên mình.

Các t? khóa liên quan:

 • túi xách n? ?eo chéo
 • túi xách ?eo chéo n?
 • túi xách ?eo chéo n? giá r?
 • túi ?eo chéo n? b?ng da th?t
 • túi xách ?eo chéo hàn qu?c
 • túi xách n? ?eo chéo prada
 • túi xách n? ?eo chéo big size
 • túi xách n? ?eo chéo ?i h?c
 • túi xách n? ph?i da xinh x?n
 • túi xách ?eo chéo n? nh?
 • túi ?eo chéo n? nh? giá r?