Xu h???ng s?? du?ng tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u nga?y nay ????c ra?t nhiê?u nam gi??i ?a chu??ng, kh?ng thua ke?m gi? nh??ng mo?n phu? kiê?n da?nh cho nam gi??i kha?c, chiê?c tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u ????c ?a?nh la? ?iê?m nha?n quan tro?ng la?m n??i ba?t lên phong ca?ch li?ch la?m va? sang tro?ng cu?a ca?c quy? ?ng th??c thu?.

tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u

Nh??c ?ê?n tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u co? thê? kh?ng i?t ng???i se? liên t???ng ngay ?ê?n nh??ng chiê?c tu?i cu?a Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Gucci,… Tuy nhiên nh??ng chiê?c tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u sang tro?ng ba?c nha?t la?i ?ê?n t?? nh??ng ca?i tên sau ?ay.

Salvatore Ferragamo

?ay la? m??t trong nh??ng th??ng hiê?u th??i trang ha?ng ?a?u cu?a n???c Y?, v??i h?n 90 n?m tha?nh la?p va? pha?t triê?n cu?ng nh??ng thiê?t kê? sa?ng ta?o ra?t hiê?n ?a?i, kê?t h??p v??i no? ??i ba?n tay la?nh nghê? cu?a nh??ng nghê? nhan ?a? ta?o nên nh??ng tuyê?t ta?c khiê?n gi??i m?? ?iê?u kho? lo?ng bo? qua.

tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u

?iê?m n??i ba?t dê? nha?n tha?y nha?t trên nh??ng do?ng tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u Salvatore ferragamo la? s?? sang tro?ng va? duyên da?ng vi?nh c??u, ma?u s??c ha?i ho?a va? nhe? nha?ng la?m t?ng thêm s??c quyê?n ru? trên nh??ng chiê?c tu?i xa?ch.

Tu?i xa?ch da nam cao ca?p Alexander McQueen

Trên thê? gi??i co? ra?t i?t th??ng hiê?u chuyên sa?n xua?t tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u da?nh riêng cho pha?i ma?nh, va? Alexander McQueen la? m??t trong s?? ?o?. N??i tiê?ng nh?? nh??ng chiê?c tu?i xa?ch da nam ha?ng hiê?u co? thiê?t kê? ???c ?a?o va? ra?t ta?o ba?o, ???i khi gay ra kh?ng i?t s?? tranh ca?i cu?a gi??i m?? ?iê?u. Tuy nhiên nê?u ?a?nh gia? ky? l???ng nh??ng b?? s?u ta?p cu?a Alexander McQueen co? ra?t nhiê?u ?iê?m ???c ?a?o riêng mang h?i h???ng cu?a t??ng mu?a trong n?m.

tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u

Lu?n la? ?a?u ta?u cho nh??ng xu h???ng m??i la? nh?ng Alexander McQueen lu?n biê?t ca?ch ta?o nên m??t la?n so?ng ma?nh me? thu hu?t ????c ra?t nhiê?u s?? quan tam t?? gi??i chuyên m?n va? nh??ng ng???i yêu thi?ch th??i trang. M??t trong s?? ?o? la? s?? kê?t h??p cu?a Alexander McQueen v??i th??ng hiê?u Samsonite ?ê? ta?o nên b?? s?u ta?p la?y hy? t???ng t?? b?? x??ng ng???i va? ho?a tiê?t t?? nh??ng loa?i ???ng va?t kha?c, tuy co? nhiê?u ?iê?m kha?c ng???i nh??ng no? va?n ????c ?a?nh gia? ra?t cao vê? ti?nh sa?ng ta?o va? s??c hu?t cu?ng ra?t l??n.

Tu?i xa?ch nam ?e?p cu?a ha?ng Dolce & Gabbana

Tuy kh?ng pha?i la? m??t trong nh??ng th??ng hiê?u ?i ?a?u vê? sa?n xua?t tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u, nh?ng nh??ng chiê?c tu?i xa?ch cu?a Dolce & Gabbana ?a? ta?o nên kh?ng i?t tiê?ng vang kê? t?? khi xua?t hiê?n trên thi? tr???ng cho ?ê?n nay.

tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u

Su?c hu?t cu?a nh??ng ma?u tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u Dolce & Gabbana ?ê?n t?? ve? li?ch la?m va? ne?t c?? ?iê?n trên t??ng thiê?t kê?, va? tiêu chi? cu?a ha?ng h???ng ?ê?n la? s?? lau da?i ch?? kh?ng pha?i thay ???i th???ng xuyên theo mu?a hay xu h???ng. ???c biê?t trên m??i sa?n pha?m tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u Dolce & Gabbana ??a ra thi? tr???ng ?ê?u cho ng???i tiêu du?ng tha?y ????c phong ca?ch va? da?u a?n riêng cu?a nha? thiê?t kê?.

Tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u Valentino

Co? le? ca?i tên na?y kh?ng co?n qua? xa la? v??i nh??ng quy? ?ng, Valentino la? m??t trong nh??ng th??ng hiê?u th??i trang sang tro?ng ra?t n??i tiê?ng da?nh riêng cho nam gi??i. ?iê?m ???c tr?ng cho nh??ng sa?n pha?m cu?a Valentino la? s?? thanh li?ch nh?ng va?n toa?t lên ve? ?e?p hiê?n ?a?i ?a?y l?i cu??n.

tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u

Nh??ng b?? s?u ta?p th??i trang cu?a Valentino lu?n ta?o nên m??t con ?i?a cha?n trong la?ng th??i trang thê? gi??i, ngay ca? nh??ng mo?n phu? kiê?n th??i trang hay tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u cao ca?p. ?iê?m ???c biê?t dê? nha?n biê?t trên nh??ng do?ng tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u ca?u Valentino co? le? la? ha?ng ?inh ta?n ra?t n??i ba?t va? la? m??t. S?? kê?t h??p ?o?c ?a?o gi??a ma?u thiê?t kê?, cha?t liê?u va? ca?c loa?i ?inh ta?n ta?o nên ?iê?m nha?n ra?t ???c biê?t trên nh??ng do?ng sa?n pha?m cu?a Valentino.

Tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u Versace

La? m??t trong nh??ng th??ng hiê?u co? tu??i ra?t tre? so v??i nh??ng ca?i tên n??i ba?t kha?c trong la?ng th??i trang thê? gi??i, nh?ng nh??ng tha?nh t??u ma? th??ng hiê?u Versace ?a?t ????c khiê?n ?ng i?t ?ng l??n cu?ng pha?i nga? mi?nh ki?nh phu?c.

tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u

Nh??ng do?ng tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u cu?a Versace n??i ba?t nh?? thiê?t kê? sa?ng ta?o va? s?? pha? ca?ch mang h?i th?? cu?a tu??i tre? va? s?? n??i loa?n. S?? tra?i ng???c nhau trong t??ng sa?n pha?m, b?? s?u ta?p th??i trang ?a? ta?o nên ?iê?m nha?n ???c biê?t chi? co? trên chiê?c tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u Versace.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • tu?i xa?ch nam ha?ng hiê?u
  • tu?i xa?ch da nam cao ca?p
  • tu?i xa?ch da nam ha?ng hiê?u
  • tu?i xa?ch da nam ?e?p