??ng c?p sang tr?ng c?a b?n s? kh?ng th? l?n vào ?au ???c v?i nh?ng chi?c túi xách da cá s?u n? cao c?p, ch?c ch?n khi mang nó bên ng??i, b?n s? là nhan v?t n?i b?t và ??ng c?p nh?t. N?u nh? b?n là ng??i yêu thích nh?ng chi?c gi? xách da cá s?u thì kh?ng th? b? qua nh?ng chi?c túi ??p và sang tr?ng nh?t hi?n nay.

Túi xách da cá s?u n??Fendi’s 3Jours Alligator Shopper

“Sang tr?ng, quy phái, ??ng c?p, h?p d?n” có ph?i là nh?ng th? b?n ?ang mu?n mình có hay kh?ng? Ch?c ch?n h?u h?t m?i ng??i ??u tr? l?i là có, b?t k? ai c?ng mu?n mình ???c nh? th? và tin ch?c r?ng b?n c?ng nh? v?y. N?u th? thì chi?c túi xách da cá s?u n??Fendi’s 3Jours Alligator Shopper s? mang l?i cho b?n t?t c? nh?ng ?i?u b?n mu?n th? hi?n.

túi xách da cá s?u n?

“Vì sao ??” – B?n h?y nhìn xem, m?t thi?t k? quá hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t, v?a tinh t? v?a ??n gi?n nh?ng r?t h?p d?n và “m?n nh?n” v?i nh?ng ???ng gan t? ch?t li?u da cá s?u th?t cao c?p, ch?ng nh?ng s? ?em l?i ?? b?n theo th?i gian mà còn làm n?i b?t lên ??ng c?p sang tr?ng c?a phái ??p chúng ta.

Túi xách da cá s?u hàng hi?u?Valentino dòng Tricolor Crocodile Satchel

Valentino là m?t th??ng hi?u tr? danh khác mà chúng t?i mu?n gi?i thi?u cho các b?n, c? th? là chi?c túi xách da cá s?u hàng hi?u Tricolor Crocodile Satchel. M?t chi?c túi xách ph?i ba màu tr?ng có v? ch?ng m?y liên quan, nh?ng càng ng?m l?i càng c?m th?y kh?ng mu?n r?i m?t, m?t s?c hút l? k? toát ra t? chi?c túi.

túi xách da cá s?u n?

Ch? nhìn riêng nó th?i mà b?n ?? th?y nó toát ra s?c hút l? k? ?ó thì hu?ng chi b?n mang nó trên ng??i, ch?n ch?n nó s? làm t?n s??sang tr?ng và nét ??p t? b?n, m?t nét ??p càng ng?m l?i càng xinh. Ba màu s?c pha l?n r?t ??c ?áo và ?i?m nh?n ??c bi?t là h?ng nh?t n? tính càng làm cho b?n trong h?p d?n h?n.

Ch?c ch?n b?n c?ng ?ang c?m nh?n ???c ?i?u này, v?y thì c? sao phái ??p chúng ta l?i kh?ng s? h?u nó ngay bay gi? nh?? S? th?t tuy?t khi mang nó bên ng??i ph?i kh?ng nào!

Túi xách da cá s?u Khatoco

Khatoco – M?t th??ng hi?u ??n t? Vi?t Nam, quá b?t ng?! Túi xách da cá s?u n? ???c s?n xu?t ngay t?i Vi?t Nam, t?i sao chúng ta l?i kh?ng th?? Ph?i nói r?ng, cái tên Khatoco gi? ?ay ?? kh?ng còn xa l? n?a, nh?ng ng??i yêu thích các ph? ki?n thòi trang làm b?ng da cá s?u th?m chí là da ?à ?i?u ??u ?bi?t ??n th??ng hi?u này.

túi xách da cá s?u n?

Sau m?t th?i gian thành l?p và phát tri?n, Khatoco ?? ??t ???c nh?ng thành c?ng nh?t ??nh khi các m?u túi xách da cá s?u Khatoco ?ang lên ng?i t?i Vi?t Nam và ???c các ch? em phái ??p r?t yêu thích. Nh?ng s?n ph?m túi xách da cá s?u c?a Khatoco c?ng kh?ng h? thua kém gì so v?i các th??ng hi?u l?n trên th? gi?i v? ki?u dáng?l?n ch?t l??ng. Do ?ó, kh?ng h? quá khó hi?u khi nh?ng s?n ph?m gi? xách da cá s?u c?a Khatoco ?ang lên ng?i t?i Vi?t Nam.

??c mu?n s? h?u chi?c túi xách da cá s?u n? ?? kh?ng còn quá xa v?i và xa x? nh? tr??c ?ay, thay vì l?a ch?n m?t s?n ph?m c?a các th??ng hi?u tr? danh trên th? gi?i v?i m?c giá quá “kh?ng” thì gi? ?ay b?n có th? mua chi?c túi xách da cá s?u giá r? h?n kha khá ngay t?i Vi?t Nam mà v?n th? hi?n ???c s? sang tr?ng và ??ng c?p c?a chính mình.

Túi da cá s?u Vi?t Phong

Thêm m?t th??ng hi?u c?a Vi?t Nam n?a mà chúng t?i mu?n gi?i thi?u cho các b?n ?ó là Vi?t Phong, v?i m?c giá r?t chi m?m m?i h?n so v?i các m?u túi xách da cá s?u n? v?a gi?i thi?u ? trên ch?c ch?n s? thu hút b?n r?t nhi?u.

túi xách da cá s?u n?

H?y cùng ng?m nghía chi?c túi da cá s?u Vi?t Phong này xem, thi?t k? túi ?eo chéo r?t ti?n l?i v?i kích c? túi xách v?a ph?i phù h?p cho h?u h?t nh?ng c? nàng tr? trung,?n?ng ??ng, ?a chu?ng phong cách th?i trang cá tính, và???y ??ng c?p.

Nhìn chung, thi?t k? c?a chi?c túi r?t ??n gi?n, nh?ng v?i ch?t li?u da cá s?u cao c?p c?ng ?? ?? ?? khi?n cho chi?c túi t?o nên s?c hút l?n r?i. ??c bi?t, ph?n than túi v?i b? m?t da cá s?u c?ng thêm h?a ti?t d?p n?i r?t ??c ?áo, kh?ng th? l?n v?i b?t kì lo?i da nào khác. Thêm vào ?ó là nh?ng ???ng van ??y ng?u h?ng m?t cách r?t t? nhiên này ?? khi?n cho chi?c túi có ?i?m gì ?ó r?t khác bi?t c?ng nh? là làm cho ch? nhan c?a chi?c tr? nên khác bi?t ??c ?áo tr??c m?i ng??i. ?ay h?n c?ng là m?t l?a ch?n kh?ng h? t?i chút nào!

Các t? khóa liên quan:

  • túi xách da cá s?u n?

  • gi? xách da cá s?u
  • túi xách da cá s?u giá r?
  • túi xách da cá s?u hàng hi?u
  • túi da cá s?u vi?t phong
  • túi xách da cá s?u khatoco