Túi xách da bò là m?t trong nh?ng dòng ph? ki?n th?i trang r?t ???c ?a chu?ng c?a phái ??p. B?i nó kh?ng ch? s? d?ng b?n mà còn làm t?n lên s? sang tr?ng, quy phái và phong cách th?i trang c?a các c? nàng. Vì v?y, các c? gái c?a chúng ta kh?ng nên b? qua nh?ng m?u túi xách da bò n? ???c ?ánh giá là ??p nh?t xu h??ng n?m nay ???c gi?i thi?u ? d??i ?ay.

Túi xách da bò n??th?i trang Balana

V?i ch?t li?u da bò?d?p thêm hoa v?n n?i, c?ng v?i b? m?t s?n ?? t?o nên v? ??p ??c ?áo c?a chi?c túi xách da bò n? mà b?t k? c? gái nào nhìn th?y c?ng ph?i tr?m tr? khen ng?i. Thêm vào ?ó là tính n?ng ch?ng x??c và ch?ng th?m n??c c?c t?t, ch?c ch?n s? mang ??n cho b?n c?m giác?tho?i mái nh?t khi s? d?ng.

túi xách da bò n?

Ngoài ra, chi?c túi xách da bò n? Balana này ???c thi?t k? thêm ph?n móc khóa b?ng h?p kim sáng bóng, r?t sang tr?ng. S? d?ng c?ng ngh? m? ?i?n tiên ti?n nh?t hi?n nay s? gi? cho màu s?c c?a móc khóa lu?n sáng, kh?ng b? phai màu trong th?i gian dài, ??m b?o kh?ng b? tr?y x??c trong quá trình s? d?ng.

Ki?u dáng ???c thi?t k? r?t th?i trang, hi?n ??i mà l?i còn r?t tinh t? ?? làm cho nhi?u c? nàng ph?i say mê và mu?n s? h?u nó ngay. Bên c?nh ?ó, chi?c túi xách da bò th?t 100 Balana có ba?màu s?c cho b?n l?a ch?n nh?: màu tím quy?n r?, màu xanh bi?n t??i mát, màu xanh d??ng ??m quy phái. ?ay s? là l?a ch?n th?i trang c?c ch?t cho b?n trong n?m nay.

Túi xách da bò th?t 100?Jane Calais phong cách hoàng gia Pháp

B?n có mu?n hình ?nh mình trong quy phái h?n kh?ng? N?u cau tr? l?i là có thì h?y ch?n cho mình chi?c túi xách da bò n? Jane Calais mang phong cách?hoàng gia Pháp ?? làm b?t lên nét sang tr?ng, quy phái c?a mình trong nh?ng bu?i ti?c trang tr?ng. Ch?c ch?n khi b?n xu?t hi?n v?i hình ?nh này, b?n s? nh?n ???c v? vàn nh?ng ánh m?t d?i theo c?a m?i ng??i xung quanh.

Vì sao chi?c túi xách da bò th?t 100 Jane Calais này l?i có th? làm b?n tr? nên quy phái h?n? R?t ??n gi?n ?ó là vì nó mang m?t thi?t k? c?c k? ??ng?c?p v?i ki?u dáng v? cùng tinh t?, làm toát lên s? ??ng c?p cao quy và sang tr?ng cho các c? nàng c?a chúng ta.

túi xách da bò n?

Bên c?nh ?ó, b?ng ch?t li?u 100% da bò nh?p kh?u cao c?p, các ???ng van r?t?r? nét, có ?? m?m m?i và kh? n?ng ?àn h?i t?t, c?ng thêm tính n?ng ch?ng th?m n??c và ch?u ???c ma sát trong quá trình s? d?ng thì ?ay là m?t chi?c túi xách da bò n? r?t ?áng ?? s? h?u nó trong t? ?? c?a mình ph?i kh?ng nào!

Quan sát k? h?n, b?n s? th?y s?n ph?m túi xách da bò Jane Calais th?c s? r?t ??ng c?p và tinh t?, ? ph?n góc túi có n?p hoa v?n b?ng h?p kim sáng bóng, làm t?ng thêm v? sang tr?ng c?ng nh? là tính ??ng c?p và ?? b?n ??p c?a chi?c túi. V? k?t c?u các ng?n túi thì r?t ??n gi?n, kho?ng tr?ng khá là r?ng r?i, các b?n có th? tho?i mái ??ng các v?t d?ng c?a mình m?t cách g?n gàng trong túi xách.

Túi xách da bò giá r? Balana

Kh?ng nh?t thi?t ph?i chi hàng tri?u ??ng ?? s? h?u chi?c túi xách da bò ??p, b?n c?ng có th? b? ra ít h?n nh? v?y nh?ng v?n mua ???c chi?c túi xách da bò giá r? nh? m?u sau c?a Balana.

túi xách da bò n?

B?n th?y ??y, thi?t k? c?a chi?c túi r?t thanh l?ch và kh?ng kém ph?n sang tr?ng, b?n có th? ?eo nó ?? ?i làm, hay d?o ph? cùng b?n bè, ho?c ?i ti?c c?ng r?t thích h?p. Nó s? giúp cho b?n thêm ph?n h?p d?n và thu hút khi xu?t hi?n tr??c ?ám ??ng.

Ngoài ra, v?i ph?n day ?eo k?t h?p v?i khóa kim lo?i màu vàng tr?n láng và sáng bóng s? t?o thêm ?i?m nh?n cho chi?c túi xách da bò n? giá r? Balana này, ??ng th?i b?n c?ng có th? t?n d?ng nhi?u ki?u ?eo ti?n l?i khác nhau nh?: c?m trên tay, ?eo vào vai, ?eo chéo vai và có th? tùy ch?nh ?? dài theo y thích. Chi?c túi ???c thi?t k? v?i nhi?u ng?n ch?a r?t khoa h?c và có th? ??ng ???c nhi?u v?t d?ng c?n thi?t nh? ?i?n tho?i, máy tính b?ng mini, ví, m? ph?m,..

Bên c?nh ?ó, ch?t li?u da bò nh?p kh?u cao c?p v?i b? m?t nh?n m?n, có ?? bóng sáng cao, khó b? ??i màu trong th?i gian dài và nó còn có th? ch?ng th?m n??c, tr?y x??c trong khi s? d?ng. Các ???ng may r?t tinh t? và t? m?, ??m b?o mang l?i v? ??p tuy?t nh?t cho s?n ph?m túi xách da bò này.

Túi xách da bò Vi?t Nam

M?t s?n ph?m túi xách da bò n? cu?i cùng trong danh sách ngày h?m nay mà chúng t?i mu?n gi?i thi?u cho b?n ?ó là chi?c túi xách da bò Vi?t Nam ???c thi?t k? và s?n xu?t t?i Vi?t Nam v?i ch?t li?u ???c nh?p kh?u tr?c ti?p, ??m b?o ch?t l??ng cho ng??i dùng.

túi xách da bò n?

Chi?c túi xách ???c thi?t k? r?t ??n gi?n v?i ki?u dáng nh? g?n và thanh l?ch, hòa v?i s?c tím nh? nhàng và ph?n móc khóa b?ng h?p kim sáng bóng r?t ??p m?t. Tuy ??n gi?n nh?ng v?n thu hút ???c s? chú y c?a m?i ng??i, ??c bi?t v?i chi ti?t chi?c n? ???c thêm th?t vào m?t cách tinh t? th?ng qua ph?n quai tay c?m c?a chi?c túi xách.

V?i kích c? trung bình, b?n có th? mang nó bên mình khi ?i làm ho?c ?i g?p g? b?n bè hay ??n các bu?i ti?c gi?n d? v?n r?t phù h?p. ?ay ch?c ch?n c?ng là m?t l?a ch?n kh?ng t?i dành cho các c? nàng trong xu h??ng th?i trang n?m nay.

Các t? khóa liên quan:

  • túi xách da bò n?

  • túi xách da bò th?t 100
  • túi xách da bò giá r?
  • s?n ph?m túi xách da bò
  • túi xách da bò vi?t nam