Nh??ng ma?u th??t l?ng n?? ba?n nho? lu?n ????c ca?c chi? em phu? n?? ?a chu??ng vi? no? kha? dê? da?ng trong viê?c ta?o ?iê?m nha?n riêng cho nhiê?u b?? trang phu?c. No? co? thê? kê?t h??p ????c v??i nhiê?u phong ca?ch th??i trang kha?c nhau t?? nh??ng b?? trang phu?c c?ng s??, nh??ng b?? ??? da?o ph?? cho ?ê?n nh??ng b?? trang phu?c da h??i sang tro?ng.

th?t-l?ng-n?-b?n-nh?

Nh??ng chiê?c th??t l?ng n?? ba?n nho? khi kê?t h??p v??i trang phu?c giu?p t?n lên vo?ng eo thon go?n va? vo?c da?ng quyê?n ru? cu?a ca?c ba?n ga?i. No? kh?ng chi? ta?o ?iê?m nha?n cho b?? trang phu?c ma? co?n thê? hiê?n s?? tinh tê? trong phong ca?ch th??i trang cu?a ng???i m??c.

Va? ?iê?u ta?t yê?u ?ê? co? thê? co? ????c s?? tinh tê? trong phong ca?ch th??i trang cu?a mi?nh thi? ca?c ba?n ga?i pha?i l??a cho?n ????c nh??ng ma?u th??t l?ng n?? ba?n nho? phu? h??p v??i vo?c da?ng va? b?? trang phu?c cu?a mi?nh.

Th??t l?ng n?? ba?n nho?

Th??t l?ng n?? ba?n nho? ngoa?i viê?c ta?o ?iê?m nha?n cho b?? trang phu?c no? co?n giu?p cho ca?c chi? em phu? n?? che ?i nh??ng khuyê?t ?iê?m trên vo?ng eo cu?a mi?nh. Nh??ng do?ng sa?n pha?m th??t l?ng n?? ba?n nho? th???ng kha? ma?nh mai va? tr?ng ra?t xinh x??n, no? la? loa?i phu? kiê?n th??i trang giu?p cho ca?c na?ng thêm n?? ti?nh h?n.

Nh??ng ma?u th??t l?ng n?? ba?n nho? ha?ng hiê?u ?ang HOT trên thi? tr???ng

th?t-l?ng-n?-b?n-nh???Th??t l?ng n?? ba?n nho? 7 For All Mankind: Th??t l?ng n?? ba?n nho? 7 For All Mankind s?? du?ng nh??ng cha?t liê?u cao ca?p giu?p t?ng ??? bê?n cu?a sa?n pha?m trong qua? tri?nh s?? du?ng. V??i thiê?t kê? ??n gia?n nh?ng kh?ng ke?m pha?n hiê?n ?a?i, kê?t h??p v??i gam ma?u xa?m giu?p sang tro?ng giu?p cho? ng???i mang trong t?? tin h?n.?

Th??t l?ng n?? ba?n nho?

Th?ng tin sa?n pha?m:?

 • Cha?t liê?u: M??t kho?a la?m t?? kim loa?i cao ca?p, than day la?m t?? da tha?t 100%.
 • Ki?ch th???c: R??ng 2.5cm, chiê?u da?i tu?y theo l??a cho?n cu?a ng???i s?? du?ng.
 • Xua?t x??: Ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng ?ê?n t?? My?.

Ca?ch ba?o qua?n:

 • Vê? sinh th???ng xuyên sau khi s?? du?ng b??ng kh?n, va?i mê?m.
 • Tra?nh ?ê? th??t l?ng tiê?p xu?c v??i ca?c sa?n pha?m co? ch??a cha?t kiê?m hay x?ng da?u.
 • ?ê? ma?u da lu?n gi?? ????c ve? ?e?p t?? nhiên ng???i s?? du?ng nên th???ng xuyên du?ng ca?c loa?i xi ?ê? ?a?nh bo?ng, l??a cho?n nh??ng loa?i xi phu? h??p v??i ma?u da.

th?t-l?ng-n?-b?n-nh???Th??t l?ng n?? ba?n nho? Alamode Paris: V??i cha?t liê?u chu? ?a?o la? thun co gia?n co? thê? phu? h??p v??i nhiê?u da?ng ng???i kha?c nhau. Trên th??t l?ng ????c thiê?t kê? v??i nh??ng ?iê?m nha?n b??ng kim loa?i ?ma? tr??ng ra?t hiê?n ?a?i thi?ch h??p cho nh??ng b?? trang phu?c nh? va?y, ?a?m,..

Th??t l?ng n?? ba?n nho?Th?ng tin sa?n pha?m:

 • Cha?t liê?u: Thun co gia?n.
 • M??t kho?a kim loa?i co? nhiê?u ho?a tiê?t b??t m??t.
 • Thi?ch h??p cho ng???i co? vo?ng 2 t?? 64-80cm.
 • Xua?t x??: Viê?t Nam.

Ca?ch ba?o qua?n sa?n pha?m:

 • Tra?nh ?ê? sa?n pha?m tiê?p xu?c v??i nh??ng cha?t ta?y r??a nh? xa? pho?ng, ho?a cha?t.
 • Du?ng dung di?ch ?a? pha loa?ng ho??c n???c a?m ?ê? vê? sinh nê?u sa?n pha?m di?nh ba?n.
 • Ha?n chê? tiê?p xu?c th???ng xuyên v??i n???c ?ê? tra?nh sa?n pha?m bi? ??.

th?t-l?ng-n?-b?n-nh???Th??t l?ng n?? ba?n nho? 7 For All Mankind ?an tê?t co? khuy ba?m: M??t sa?n pha?m n??i ba?t kha?c ?ê?n t?? ha?ng sa?n xua?t phu? kiê?n th??i trang 7 For All Mankind. V??i thiê?t kê? pha? ca?ch va? ra?t hiê?n ?a?i phu? h??p cho nh??ng b?? trang phu?c tre? trung, n?ng ???ng giu?p ca?c c? na?ng t?? tin h?n.?

Th??t l?ng n?? ba?n nho?

Th?ng tin sa?n pha?m:

 • Cha?t liê?u: Da tha?t 100%.
 • M??t kho?a kim loa?i da?ng kho?a ba?m.
 • Bê? r??ng cu?a than day: 1cm.
 • Xua?t x??: My?.

Ca?ch ba?o qua?n sa?n pha?m:

 • Vê? sinh th???ng xuyê?n b??ng kh?n ho??c va?i mê?m.
 • Tra?nh ?ê? sa?n pha?m tiê?p xu?c v??i ho?a cha?t, x?ng da?u,..
 • ?ê? ba?o qua?n day th??t l?ng ????c bê?n ?e?p ca?n s?? du?ng ca?c loa?i xi phu? h??p.

th?t-l?ng-n?-b?n-nh???Th??t l?ng n?? ba?n nho? ma?u tr??ng kê?t h??p ?inh ta?n cu?a Mr&Ms: Sa?n pha?m day ni?t n?? ba?n nho? ????c sa?n xua?t t?? cha?t liê?u da t??ng h??p cao ca?p ph??i h??p v??i nh??ng ?inh ta?n giu?p sa?n pha?m nhi?n hiê?n ?a?i h?n. Day th??t l?ng n?? ba?n nho? ma?u tr??ng na?y khi Mix ??? se? giu?p ca?c b?? trang phu?c trang nha? h?n.

Th?ng tin sa?n pha?m:

 • Cha?t liê?u: Da t??ng h??p cao ca?p.
 • M??t kho?a kim loa?i ????c ma? b??ng c?ng nghê? tiên tiê?n.
 • Sa?n xua?t: Viê?t Nam.

Th??t l?ng n?? ba?n nho?Ca?ch ba?o qua?n sa?n pha?m:

Sa?n pha?m co? ma? da tr??ng nên ra?t hay ba?m bu?i vi? thê? ca?n pha?i vê? sinh th???ng xuyên b??ng kh?n a?m.

Nên mua nh??ng loa?i xi ?a?nh bo?ng phu? h??p cho ma?u s??c va? cha?t liê?u da.

?ê? tra?nh h? hao trong qua? trinh s?? du?ng chu?ng ta nên tra?nh ?ê? th??t l?ng tiê?p xu?c v??i x?ng da?u hay ca?c loa?i ho?a cha?t kha?c.

 

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • Th??t l?ng n?? ba?n nho?
 • Day ni?t n?? ba?n nho?
 • Th??t l?ng n?? ba?n nho? ha?ng hiê?u
 • Sa?n pha?m th??t l?ng n?? ba?n nho?
 • Th??t l?ng n?? ba?n nho? ma?u tr??ng
 • Gia? th??t l?ng n?? ba?n nho?