Trên thi? tr???ng lu?n co? nhiê?u do?ng sa?n pha?m balo laptop ?ê? phu?c vu? nh??ng ???i t???ng kha?ch ha?ng kha?c nhau. ?iê?u na?y giu?p cho ng???i tiêu du?ng dê? da?ng cho?n mua balo laptop loa?i na?o phu? h??p v??i nhu ca?u va? ?iê?u kiê?n ta?i chi?nh cu?a ba?n than. Nh?ng ??i khi no? cu?ng khiê?n kh?ng i?t ng???i g??p r??c r??i trong viê?c kh?ng biê?t nên mua laptop loa?i na?o.

mua balo laptop loa?i na?o

?ê? co? thê? tr? l??i cho cau ho?i: Nên mua balo laptop loa?i na?o thi? viê?c ?a?u tiên chu?ng ta ca?n xa?c ?i?nh la? ?iê?u gi? khiê?n ba?n quan tam nha?t khi cho?n mua s??m ( Cha?t l???ng, gia? ca?, ma?u ma?,..). Cau tra? l??i na?y se? la? c? s?? ?ê? giu?p ca?c ba?n xa?c ?i?nh ph???ng a?n cho?n l??a phu? h??p nha?t.

T? va?n mua balo laptop gia? re?

Balo laptop gia? mê?m lu?n la? phan khu?c nh??n nhi?p nha?t b??i s?? ?a da?ng vê? ma?u ma? va? nhu ca?u s?? du?ng cu?a ng???i tiêu du?ng cu?ng cao h?n ra?t nhiê?u so v??i nh??ng phan khu?c co?n la?i.

mua balo laptop loa?i na?o

?? thi? tr???ng balo laptop gia? re? co? le? ca?i tên SAKOS ????c ra?t nhiê?u ng???i biê?t ?ê?n nha?t, la? th??ng hiê?u ha?ng ?a?u ?? Viê?t Nam va? ra?t n??i tiê?ng trong nga?nh sa?n xua?t balo, valy, tu?i xa?ch,…Ba?n se? dê? da?ng ti?m ????c chiê?c balo ???ng laptop ?ng y? nh?ng kh?ng ca?n pha?i bo? ra s?? tiê?n qua? l??n. V??i m??c gia? chi? va?o khoa?ng 400.000 VN? -900.000 VN? ch??c ch??n ca?c ba?n se? kh?ng qua ???n ?o ?ê? bo? ra khoa?ng chi phi? na?y ?ê? s?? h??u m??t chiê?c balo laptop ?a?y ha?p da?n cu?a SAKOS.

Ngoa?i ra ?? phan khu?c balo laptop gia? re? ca?c ba?n cu?ng co? thê? tham kha?o thêm m??t s?? do?ng sa?n pha?m cu?a th??ng hiê?u Santa Barbara. Ca?c do?ng sa?n pha?m cu?a th??ng hiê?u na?y cu?ng mang ?ê?n cho ca?c ba?n kh?ng i?t s?? l??a cho?n nh?? nhiê?u sa?n pha?m v??i ki?ch c?? va? ma?u ma? ?a da?ng.

T? va?n mua balo laptop ta?m trung

Ra?t kho? co? thê? bo? qua ca?i tên Cosas United khi cho?n mua m??t chiê?c balo ta?m trung, ?ay la? m??t trong nh??ng th??ng hiê?u cao ca?p ?ê?n t?? Anh Qu??c co? thê? mang ?ê?n cho ng???i tiêu du?ng ha?i lo?ng ca? vê? kiê?u da?ng la?n cha?t l???ng.

mua balo laptop loa?i na?o

?iê?m n??i ba?t nha?t cu?a chiê?c balo laptop cu?a Cosas United n??m ?? pha?n thiê?t kê?, chu?ng ?a pha?n ?ê?u co? ngoa?i hi?nh ra?t th??i trang nên th???ng thu hu?t ??ng ?a?o kha?ch ha?ng tre? tu??i. Ca?c do?ng sa?n pha?m cu?a Cosas United th???ng ????c ta?o nên b??i nh??ng cha?t liê?u bê?n bi? va? ch??c ch??n nên ra?t phu? h??p cho nh??ng ng???i s?? du?ng laptop th???ng xuyên.

Co? thê? no?i r??ng ?ay la? do?ng balo laptop cao ca?p giu?p ba?n t?? tin s?? du?ng ?ê? ba?o vê? chiê?c laptop ma? gia? tha?nh la?i kh?ng qua? ???t ?o? khiê?n chu?ng ta pha?i nga?n nga?i.

T? va?n mua balo laptop cap ca?p

?? phan khu?c na?y ch??c h??n kh?ng ai co?n qua? xa la? v??i 2 th??ng hiê?u Targus va? Tucano, ?ay la? 2 ca?i tên n??i ba?t nha?t hiê?n nay trong phan khu?c balo laptop cao ca?p. Va? ?iê?u hiê?n nhiên la? mu??n s?? h??u ca?c sa?n pha?m cu?a hai th??ng hiê?u na?y ca?c ba?n pha?i ra m??t khoa?ng chi phi? kh?ng hê? dê? chi?u ti? na?o, nh?ng bu? la?i thi? co? thê? hoa?n toa?n yên tam vê? cha?t l???ng cu?a chu?ng.

mua balo laptop loa?i na?o

V??i nh??ng doanh nhan tha?nh ?a?t ho??c nh??ng ng???i lu?n h???ng ?ê?n s?? hoa?n thiê?n thi? cho?n mua balo laptop loa?i na?o c?n ph?i h??ng ??n ch?t li?u cao ca?p, th??ng hi?u và c? s? ti?n ích mà chi?c balo se? mang la?i s?? cho ca?c ba?n.

Turgus la? th??ng hiê?u ????c tha?nh la?p t?? n?m 1983 ta?i My? va? tr?? tha?nh th??ng hiêu tiên phong cho phong tra?o c?ng nghiê?p sa?n xua?t balo trên toa?n thê? gi??i. M??i sa?n pha?m cu?a Targus lu?n ?a?t ????c cha?t l???ng t??t nha?t, thiê?t kê? thua?n tiê?n ?em la?i s?? thoa?i ma?i cho ng???i s?? du?ng. Cu?ng la? m??t th??ng hiê?u c??c ky? n??i tiê?ng nh?ng co? ngu??n g??c t?? Italia, Tucano cu?ng lu?n n??m trong danh sa?ch nh??ng th??ng hiê?u sa?n xua?t balo cha?t l???ng ha?ng ?a?u thê? gi??i hiê?n nay. V??i nh??ng ma?u balo mang ?a?m phong ca?ch th??i trang, balo laptop cu?a Tucano kh?ng chi? ?e?p vê? hi?nh th??c va? kha? n?ng ba?o vê? laptop kho?i nh??ng ta?c ???ng bên ngoa?i cu?ng ra?t t??t. V?i Tucano, b?n kh?ng còn phan van vi?c nên ch?n mua balo laptop loa?i na?o cao c?p vì Tucano là l?a ch?n r?t tuy?t v?i r?i.

Khi ?a? s?? h??u cho mi?nh m??t chiê?c balo ???ng laptop ?ng y? thi? kh?ng thê? na?o bo? qua ????c cách ba?o qua?n balo hiê?u qua? ?ê? co? thê? giu?p chu?ng co? tu??i tho? lau da?i h?n. Kh?ng nh??ng thê?, biê?c ba?o qua balo hiê?u qua? co?n giu?p cho chiê?c balo lu?n m??i va? trong tha?t b??t m??t du? ?a? s?? du?ng trong su??t m??t th??i gian da?i.

Ca?ch ba?o qua?n balo laptop hiê?u qua?

 • S?? du?ng balo kh?ng cong, vênh: Th?ng th??ng ng???i s?? du?ng balo th???ng ???t chu?ng trên ba?n hay nh??ng ng?n ch??a ???, tuy nhiên ca?c ba?n ca?n l?u y? vê? kh?ng gian ch??a chu?ng co? r??ng ra?i hay kh?ng. Nê?u ng?n ch??a co? ki?ch th???c qua? nho? se? la?m cho chiê?c balo cu?a ba?n cong ho??c vênh lên, nê?u viê?c na?y xa?y ra th???ng xuyên se? la?m cho balo bi? h? day ke?o.
 • Kh?ng ???t laptop va?o trong balo khi co?n no?ng: Viê?c na?y ra?t th???ng xa?y ra, vi? ra?t nhiê?u ng???i th???ng v??i va?ng di chuyê?n t?? n?i na?y sang n?i kha?c ma? kh?ng ???i chiê?c laptop b??t no?ng h?n r??i m??i ca?t va?o balo. ?iê?u na?y kh?ng chi? la?m chiê?c balo cu?a chu?ng ta bi? no?ng lên, trong m??t th??i gian da?i da?n ?ê?n miê?ng va?i lo?t bi? mu?c, ngoa?i ra no? co?n la?m cho laptop ra?t dê? bi? h? ma?n hi?nh.
 • Gia?t balo laptop ?i?nh ky?: Balo laptop se? bi? ba?m bu?i sau m??t th??i gian s?? du?ng, ngoa?i viê?c la?m cho chiê?c balo bi? ba?n thi? ????ng day ke?o cu?ng kh?ng co?n m???t ma? nh? lu?c ?a?u. Chi?nh viê?c na?y se? la?m cho kho?a ke?o di? h? nê?u kh?ng ????c gi??t th???ng xuyên. Vi? thê? khi s?? du?ng balo laptop ca?c ba?n ca?n ???t ra m??t m??c th??i gian nha?t ?i?nh ?ê? gi??t chiê?c balo sa?ch se?, va? nh?? ph?i chu?ng tha?t kh?.
 • Kh?ng ca?t, ch??a va?t qua? n??ng bên trong balo: Chiê?c balo laptop ????c thiê?t kê? riêng cho viê?c ch??a laptop va? m??t s?? va?t du?ng ca? nhan, vi? thê? viê?c balo laptop ???ng va?t co? tro?ng l???ng qua? n??ng se? la?m cho chiê?c balo bung chi?, ra?ch hay te?t balo. Trong tr???ng h??p va?t co? ki?ch th???c qua? l??n se? la?m tê?t ????ng day ke?o.

Ca?ch gi??t balo laptop

 • B???c 1: La?y toa?n b?? va?t du?ng bên trong balo ra ngoa?i, kiê?m tra tha?t ki? ca?c ng?n xem co?n co? va?t du?ng gi? bên trong kh?ng, ???c biê?t la? nh??ng ma?nh gia?y nho?. Ca?c ma?nh gia?y nho? nê?u kh?ng ????c la?y ra trong qua? tri?nh gi??t se? gay ma?t tha?m my? cho chiê?c balo sau khi ph?i kh?.
 • B???c 2: Ngam chiê?c balo laptop trong dung di?ch xa? pho?ng trong vo?ng 30 phu?t, viê?c na?y se? la?m cho nh??ng ha?t bu?i nho? li tihay vê?t ba?n se? mê?m ra, khi gi??t se? dê? da?ng la?m sa?ch h?n.
 • B???c 3: Ca?c ba?n nên s?? du?ng ca?c loa?i ba?n cha?i mê?m ?ê? la?m sa?ch ca?c vê?t ba?n, sau ?o? xa? qua n???c va?i la?n. Tuyê?t ???i kh?ng du?ng ca?c loa?i ba?n cha?i c??ng ?ê? cha? nh??ng vê?t ba?n nê?u kh?ng se? gay ra nh??ng vê?t x???c trên nê?n va?i. Sau khi cha sa?ch vê?t ba?n ca?c ban nên xa? qua n???c sa?ch nhiê?u la?n, tiê?p ?ê?n du?ng n???c xa? va?i ngam balo ?ê? loa?i bo? ?i xa? b?ng co?n so?t loa?i va? la?m mê?m va?i.
 • B???c 4: Ph?i kh? balo b??ng ca?ch d??c ng???c miê?ng balo xu??ng phi?a d???i, m?? bung hê?t ta?t ca? ca?c day ke?o va? nh?? ph?i ngoa?i tr??i n??ng. L?u y?: Kh?ng s?? du?ng balo co?n a?m nê?u kh?ng se? gay h? ha?i cho laptop.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • mua balo laptop loa?i na?o
 • ca?ch gi??t balo laptop
 • ca?ch ba?o qua?n balo hiê?u qua?
 • t? va?n mua balo laptop
 • nên mua balo laptop loa?i na?o