Trong su??t chiê?u da?i pha?t triê?n cu?a nga?nh th??i trang, chiê?c m??t ki?nh chu??n chu??n n?? hay co?n go?i la? ki?nh Avaitor ( Ki?nh phi c?ng) ????c xem nh? la? huyê?n thoa?i cu?a ca?c ma?u ki?nh ma?t. Co? thê? no?i ?ay la? sa?n pha?m th??i trang hiê?m hoi va?n ba?o t??n ????c nh??ng ne?t ???c tr?ng qua ha?ng tha?p ky? ma? va?n ????c ca?c ti?n ??? th??i trang ?a chu??ng.

m??t ki?nh chu??n chu??n n??

Chiê?c m??t ki?nh chu??n chu??n ra ???i la?n ?a?u tiên va?o nam 1937 va? lu?c ba?y gi?? chu?ng ????c s?? du?ng ra?t ph?? biê?n trong quan ???i. Chi?nh vi? thê? ma? nh??ng ma?u ki?nh chu??n chu??n n?? nga?y nay va?n mang trên mi?nh m??t chu?t ca? ti?nh cu?ng s?? ma?nh me?.

Ma?u ki?nh chu??n chu??n n?? ????c gi??i m?? ?iê?u ?a chu??ng su??t bao nhiêu n?m qua b??i kha? n?ng ba?o vê? ??i m??t v???t tr??i va? co? thê? phu? h??p v??i nhiê?u ng???i, bên ca?nh ?o? nh??ng ma?u ki?nh chu??n chu??n n?? ha?u nh? kh?ng bao gi?? l??i m??t.

Nh??ng ma?u ki?nh m??t chu??n chu??n n?? ?e?p nha?t

M??t ki?nh chu??n chu??n n?? Rayban Avaitor Classic S-RAY 3025-001/33

Sa?n pha?m la? tha?nh qua? cu?a viê?c kê?t h??p nh??ng cha?t liê?u cao ca?p cu?ng v??i kiê?u da?ng th??i trang ma?nh me?. ?ay co? thê? xem la? do?ng m??t ki?nh chu??n chu??n n?? giu?p thê? hiê?n phong ca?ch sa?nh ?iê?u va? thanh li?ch cu?a pha?i ?e?p.

m??t ki?nh chu??n chu??n n??
Th?ng tin sa?n pha?m:

 • Go?ng ????c la?m t?? kim loa?i cao ca?p v??i tro?ng l???ng ra?t nhe?.
 • Sa?n pha?m co? kiê?u da?ng phi c?ng, pha?n go?ng kha? ma?nh mai nh?ng ra?t ch??c ch??n.
 • Ki?nh m??t chu??n chu??n n?? na?y co? kha? n?ng ng?n ch??n a?nh sa?ng cho?i chang va? ch??ng tia UV ra?t t??t.
 • Xua?t x??: Ha?ng chi?nh ha?ng ( Italia).

M??t ki?nh chu??n chu??n n?? Marc Jacobs MJ 208KS TIEVK

Chiê?c ki?nh ma?t kiê?u da?ng Avaitor cu?a Marc Jacobs co? thiê?t kê? hiê?n ?a?i, sang tro?ng va? ra?t ca? ti?nh giu?p cho ca?c ba?n ga?i co? thê? dê? da?ng kê?t h??p v??i nh??ng b?? trang phu?c kha?c nhau. Cu?ng nh? nh??ng do?ng sa?n pha?m cao ca?p kha?c, chiê?c ki?nh chu??n chu??n n?? na?y co? kha? n?ng ch??ng tia UV ra?t t??t giu?p ba?o vê? ??i m??t ng???i du?ng kho?i nh??ng ta?c ha?i t?? m?i tr???ng.

m??t ki?nh chu??n chu??n n??

Th?ng tin sa?n pha?m:

 • ????c la?m t?? h??p kim cao ca?p, ngoa?i ra pha?n go?ng ki?nh co?n ????c bo?c Plastic bê?n va? ra?t ch??c ch??n.
 • Tro?ng ki?nh ????c la?m t?? Polycarbonate co? kha? n?ng ch??ng tia UV c??c t??t.
 • Pha?n ca?ng co? thiê?t kê? kha? l??n, ch??c ch??n va? co? thê? ?m tro?n khu?n m??t ng???i ?eo.
 • Xua?t x??: Singapore.

M??t ki?nh chu??n chu??n n?? VO 3950SD 981S-8E Vogue

V??i kiê?u da?ng ca? ti?nh nh?ng kh?ng ke?m pha?n thanh li?ch, chiê?c m??t ki?nh chu??n chu?n n?? cu?a Vogue se? la? s?? l??a cho?n hoa?n ha?o giu?p ca?c quy? c? thê? hiê?n ????c s?? sang tro?ng va? quy? pha?i. Va? ?iê?u kh?ng thê? thiê?u trên ca?c do?ng ki?nh m??t cha?t l???ng cao chi?nh la? kha? n?ng ch??ng tia UV.

m??t ki?nh chu??n chu??n n??

 

Th?ng tin sa?n pha?m:

 • Go?ng ki?nh ????c la?m t?? h??p kim Titan.
 • Pha?n tro?ng ki?nh la?m t?? Polycarbonate ch??ng tia UV 400.
 • Ca?ng ki?nh ????c thiê?t kê? kha? mo?ng nh?ng ra?t tinh tê?.
 • ?iê?m a?n t???ng nha?t trên do?ng sa?n pha?m na?y chi?nh la? kha? n?ng ???i ma?u s??c cu?a pha?n tro?ng ki?nh.
 • Xua?t x??: Italia.

M??t ki?nh chu??n chu??n n?? Rayban RB 8313-004/K6

Ki?nh ma?t n?? ma?u xa?m cu?a Rayban thu??c do?ng Avaitor co? kha? n?ng ch??ng tia c??c ti?m va? ca?c tia gay ha?i cho ??i m??t. Ngoa?i kha? n?ng ba?o vê? ??i m??t kho?i nh??ng ta?c nhan gay ha?i thi? do?ng sa?n pha?m na?y cu?a Rayban co?n s?? h??u m??t thiê?t kê? sang tro?ng, c?? ?iê?n mang ?ê?n ne?t ca? ti?nh va? sa?nh ?iê?u cho ng???i s?? du?ng.

m??t ki?nh chu??n chu??n n??

Th?ng tin sa?n pha?m:

 • Go?ng ki?nh la?m t?? kim loa?i kh?ng ri? cao ca?p.
 • M??t ki?nh Pilot thu??c do?ng Polarized Green Classic G-15.
 • Kich th???c ki?nh kha? nho? ( 58mm).
 • Pha?n ?ê?m ca?nh mu?i ????c la?m b??ng nh??a de?o êm a?i.
 • Xua?t x??: Italia.

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • m??t ki?nh chu??n chu??n n??
 • ki?nh m??t chu??n chu??n n??