Qu?n jean là lo?i trang ph?c mà b?t k? m?t c? gái nào c?ng s? h?u cho riêng mình ít nh?t là vài ba chi?c. Nh?ng các nàng có bi?t k?t h?p qu?n jean v?i các ki?u giày nào tr?ng s? th?i trang và phong cách nh?t kh?ng??Bài vi?t h?m nay v?i ch? ?? ”?M?c qu?n jean n? mang giày gì ??p?” s? giúp b?n có ???c cau tr? l?i chính xác nh?t.

M?t s? g?i y cho vi?c “M?c qu?n jean n? mang giày gì?”

Qu?n jean v?i sandal b?t

?ay là m?t g?i y kh?ng t?i cho vi?c “m?c qu?n jean n? mang giày gì ??p?”. Tuy nhiên, các nàng c?n chú y khi ch?n giày sandal, ?? có m?t set ?? hoàn h?o nh?t, b?n nên ch?n nh?ng ??i giày sandal có thi?t k? thoáng mát, tho?i mái, ??p m?t. B?n c?ng có th? nh?ng ki?u giày có quai chunky ho?c mang t?ng màu nude nh? nhàng, d? ph?i v?i nh?ng chi?c qu?n jean.

m?c qu?n jean n? mang giày gì

??c bi?t khi ph?i qu?n jean v?i sandal b?t thì b?n c?ng có th? x?n g?u lên ?? làm toát lên phong cách tr? trung, n?ng ??ng c?ng nh? là t?o c?m giác mát m? trong nh?ng ngày hè n?ng nóng. V?i set ?? này, các nàng có th? di?n khi xu?ng ph? r?t tho?i mái ho?c th?m chí là ??n d? các bu?i ti?c nh? c?a gia ?ình và b?n bè ??u r?t thích h?p.

K?t h?p giày sneaker v?i qu?n jean

Th?c ra, vi?c “m?c qu?n jean n? mang giày gì?” kh?ng quá khó, ngoài sandal ra thì b?n c?ng có th? ph?i h?p v?i nh?ng ??i giày th? thao sneaker n?ng ??ng, cá tính. Sneaker là giày ?i v?i qu?n jean h?p nh?t dành cho nh?ng c? nàng phong cách n?ng ??ng. Còn gì tho?i mái h?n vi?c mang giày sneaker v?i qu?n jean trong nh?ng chuy?n ?i ph??t hay d?o quanh ?au ?ó!

m?c qu?n jean n? mang giày gì

M?t ??i giày sneaker c? cao v?i màu s?c trung tính s? lu?n là l?a ch?n kh?ng b? l?i m?t bao gi?. Các b?n k?t h?p thêm v?i nh?ng chi?c áo thun n?ng ??ng ho?c áo s? mi thanh l?ch ?? ??n tr??ng, xu?ng ph? ho?c la cà trò chuy?n cùng b?n bè.

Ph?i giày b?t m?i nh?n v?i qu?n jean

Ch?c h?n b?n v?n còn ?ang b?n kho?n v? set ?? này. Nhi?u c? nàng v?n ngh? r?ng giày b?t ch? có th? di?n v?i nh?ng b? trang ph?c sang tr?ng và ?i?m t? m?t ít son ph?n trên g??ng m?t. Tuy nhiên, b?n có bi?t r?ng giày b?t m?i nh?n v?n có th? k?t h?p hoàn h?o v?i chi?c qu?n jean c?a b?n.

m?c qu?n jean n? mang giày gì

?? có m?t set ?? hoàn h?o nh?t thì b?n nên ch?n nh?ng chi?c giày b?t có ?ính ?á b?t m?t ho?c các h?a ti?t nh?n nhá ?n t??ng. Cách ph?i h?p này ??m b?o v?n s? gi? ???c nét thanh l?ch và th?i th??ng cho các nàng khi ?i ??n b?t c? n?i ?au.

Giày cao gót có quai k?t h?p v?i qu?n jean

Thêm m?t set ?? dành cho các nàng n? tính n?a ?ó là giày cao gót có quai di?n cùng v?i qu?n jean. ?ay là phong cách r?t thích h?p v?i nh?ng c? nàng yêu thích hình t??ng quy?n r??và sang tr?ng. S? kh?ng ai có th? r?i m?t kh?i hình ?nh m?t c? gái m?c qu?n jean ?i trên ??i giày cao gót, nh?t là v?i các chàng trai ch?c ch?n s? siêu lòng ngay. Do ?ó, các nàng h?y can nh?c l?a ch?n cho mình nh?ng ??i giày cao gót có quai n?u b?n ?ang b?n kho?n chuy?n “m?c qu?n jean n? mang giày gì?”.

m?c qu?n jean n? mang giày gì

V? màu s?c c?a nh?ng ??i giày cao gót này thì b?n có th? tho?i mái l?a ch?n khi k?t h?p v?i qu?n jean. Tuy nhiên b?n nên tránh nh?ng ??i giày có h?a ti?t quá r?i ho?c ch?t li?u kém.

M?c qu?n jean k?t h?p v?i giày cao gót m?i nh?n c? ?i?n

N?u b?n thích s? ??n gi?n, c? ?i?n nh?ng v?n gi? ???c nét thanh l?ch và th?i th??ng thì nh?ng ??i giày cao gót m?i nh?n c? ?i?n s? là l?a ch?n t?t nh?t. Set ?? này s? kh?ng bao gi? l?i m?t và lu?n ??p cho dù b?n có m?c ?? ra sao ?i ch?ng n?a.

m?c qu?n jean n? mang giày gì

??i v?i nh?ng màu s?c trung tính nh? xanh navy, ?en, tr?ng, nude thì có th? phù h?p v?i r?t nhi?u d?p khác nhau. Nh?ng?n?u b?n mu?n tr?ng n?i b?t h?n thì b?n nên ch?n nh?ng màu s?c b?t m?t h?n nh? là màu cam ho?c ?? ho?c các h?a ti?t da ??ng v?t.

V?i các g?i y trên, ch?c h?n các b?n ?? n?m b?t ???c vi?c m?c qu?n jean n? mang giày gì ??p r?i ph?i kh?ng nào! Chúc các c? nàng c?a chúng ta s? lu?n xinh ??p và phong cách nh?t!

Các t? khóa liên quan:

  • m?c qu?n jean n? mang giày gì
  • giày ?i v?i qu?n jean
  • giày h?p v?i qu?n jean