Th??ng xuyên mang giày có mùi h?i khó ch?u kh?ng ch? làm chúng ta c?m th?y thi?u t? tin, kh?ng tho?i mái mà ??i khi còn ?nh h??ng ??n nh?ng ng??i xung quanh. Bên c?nh ?ó n?u ph?i mang m?t ??i giày có mùi h?i r?t d? d?n ??n b?nh ly h?i chan do các tuy?n m? h?i trên chan c?a chúng ta ti?t ra quá nhi?u m? h?i và th??ng xuyên ti?p xúc v?i vi khu?n có trong giày, dép,.. B?n ?? th? áp d?ng r?t nhi?u cách kh? mùi h?i giày nh?ng kh?ng hi?u qu?? B?n ?? tìm cách tr? h?i chan khi ?i giày nh?ng kh?ng kh? quan? H?y th? ngay cách c?a chúng t?i nhé.

Cách kh? mùi h?i giày

Ch? v?i nh?ng v?t dùng và nh?ng s?n ph?m t??ng ch?ng nh? v? d?ng chúng ta ?? có th? kh? ?i mùi h?i giày khó ch?u v?n lu?n ?eo ?ám giày c?a b?n dai d?ng.

 • Kh? mùi h?i giày b?ng gi?y báo: V?i nh?ng t? báo gi?y c??cùng cách làm ??n gi?n sau ?ay chúng ta ?? có th? lo?i b? ?i nh?ng mùi h?i khó ch?u cho giày dép. V?i kh? n?ng hút ?m r?t t?t, các b?n ch? c?n cho th?t nhi?u gi?y báo v?n vào bên trong giày và ch? c?n ?? qua m?t ?êm thì ??i c?a chúng ta ?? ???c hút ?m kh? thoáng, nh?ng vi khu?n gay ra mùi h?i khó ch?u c?ng theo ?ó mà bi?n m?t.kh? mùi h?i giày

 

 • Kh? mùi h?i giày b?ng b? chè: ?? ?ánh bay ?i mùi h?i khó ch?u trên nh?ng ??i giày các b?n c?ng có th? s? d?ng các lo?i b? chè hay cà phê ?? qua s? d?ng. Tuy nhiên các b?n c?n ph?i s?y kh? chúng ( Ph?i n?ng) và dùng túi v?i m?ng ?? c?t gi? r?i sau ?ó ??t chúng vào bên trong nh?ng chi?c giày và ch? c?n ch? qua m?t ?êm là m?i phi?n n?o c?a b?n ?? ???c gi?i quy?t.
 • Kh? mùi h?i giày b?ng b?t n?: V?i kh? n?ng hút ?m c?c t?t vì th? mà b?t n? r?t d? dàng lo?i b? ?i nh?ng vi khu?n gay mùi khó ch?u, chúng ta ch? c?n r?c m?t ít b?t n? vào bên trong giày vào bu?i t?i và ??n sáng chúng ta ?? th? t? tin d?o ph? v?i ??i giày s?ch s?.
 • Kh? mùi h?i giày b?ng c?n: ?ay là m?t trong nh?ng cách kh? mù h?i giày khá ph? bi?n ???c nhi?u ng??i l?a ch?n, vì là lo?i dung d?ch d? bay h?i nên chúng ta kh?ng c?n ph?i lau chùi sau khi kh? mùi.
 • Bên c?nh nh?ng cách kh? mùi h?i giày trên các b?n c?ng có th? th? v?i nh?ng lo?i viên ch?ng ?m, ph?n r?m hay chanh t??i ?? lo?i b? ?i mùi h?i khó ch?u th??ng g?p trên giày, dép.

 

kh? mùi h?i giày

Nh?ng m?o trên ?ay có th? giúp b?n ??y lùi mùi h?i c?a giày dép.?Tuy nhiên, ph?i làm th? nào n?u mùi c?a nh?ng ??i giày này ám vào chan c?a b?n và gay ra c?n b?nh h?i chan dai d?ng, khi?n b?n kh?ng th? t? tin giao ti?p v?i nh?ng ng??i xung quanh. ???ng lo l?ng, vì sau ?ay chúng t?i s? ch? cho b?n vài ph??ng pháp b? túi. Làm theo nh?ng cách này, b?n s? kh?ng còn lo l?ng v? mùi h?i ? chan mình và t? tin h?n khi chinh ph?c m?i rào c?n giao ti?p nhé. Let’s go…

Cách tr? h?i chan khi ?i giày

 • Cách 1: S? d?ng m?t ít mu?i h?t và g?ng sau ?ó thì gi? nh? r?i cho vào trong n??c ?m, ti?p ??n các b?n ch? c?n ngam chan trong dung d?ch này kho?ng 30 phút. ?? tr? d?t ?i?m b?nh h?i chan thì các b?n ph?i th?c hi?n vi?c này th??ng xuyên m?i ngày, th?i ?i?m thích h?p nh?t là vào bu?i t?i tr??c khi ?i ng?.
 • Cách 2: S? d?ng m?t c? c?i tr?ng sau ?ó làm s?ch r?i ?un s?i v?i m?t ít mu?i. Sau khi ?un s?i chúng ta ch? c?n ?? ngu?i r?i ngam chan vào dung d?ch này trong vòng 30 phút, vi?c này các b?n c?ng nên th?c hi?n h?ng ngày…

kh? mùi h?i giày

 

 • Cách 3: Lá chè xanh vò nát r?i ?un s?i, sau ?ó các b?n ch? c?n pha thêm m?t chút n??c l?nh r?i ngam chan vào dung d?ch này th??ng xuyên s? giúp lo?i ?i mùi h?i khó ch?u.
 • Cách 4: S? d?ng chanh t??i thoa vào chan r?i ?? kho?ng 15 phút, sau ?ó r?a l?i b?ng n??c s?ch, các b?n th?c hi?n vi?c này th??ng xuyên m?i ngày s? ?ánh bay ?i ???c nh?ng mùi h?i khó ch?u.

Trên ?ay là m?t vài m?o kh? mùi h?i chan và mùi h?i c?a giày. Hi v?ng có th? giúp ích cho các b?n, giúp b?n m?nh d?n và t? tin h?n trong giao ti?p. Cu?i cùng, b?n nh? nhé: Gi? gìn giày s?ch s? thì vi khu?n và n?m m?c kh?ng th? t?n c?ng giày c?a b?n, và b?n c?ng kh?ng b? h?i chan.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • kh? mùi h?i giày
 • cách kh? mùi h?i giày
 • cách kh? mùi giày
 • cách tr? h?i giày
 • cách tr? h?i chan khi ?i giày