Giày v?i v?n là m?t lo?i giày kh?ng th? thi?u c?a các b?n nam n?ng ??ng, tr? trung và phong cách. Cùng v?i s? ti?n l?i c?a giày v?i khi các chàng trai có th? d? dàng k?t h?p v?i các lo?i trang ph?c nên ?ay lu?n là l?a ch?n ?u tiên c?a các chàng. Và sau ?ay chúng t?i?xin ???c ?i?m qua?m?t s? m?u giày v?i nam ??p ?ang làm các chàng trai ?iên ??o.

Giày v?i nam Converse

Ch?c ch?n ?ay là m?t th??ng hi?u ?? r?t quen thu?c v?i các b?n yêu th?i trang, ??c bi?t là giày v?i c? phái nam l?n?phái n?. Nh?ng có l? là hi?m ai bi?t r?ng nh?ng ??i giày v?i Converse ?? mang trên mình m?t b? dày h?n m?t th? k? k? t? ngày mà các ??i giày v?i nam ??p ?ó xu?t hi?n trên b?n ?? th?i trang.

Vi?c s?? h??u m??t ??i gia?y va?i nam ??p Converse ??m ch?t tr? trung, cá tính trong nh??ng cu??c vui ho?c?nh??ng chuyê?n da? ngoa?i, ?i ph???t da?i nga?y là xu h??ng c?a gi?i tr? hi?n nay. B??i nh?ng ??i giày v?i c?a Converse lu?n mang l?i s?? thoa?i ma?i, thoa?ng ma?t và c?c k? êm chan t?? chính nh??ng cha?t liê?u la?m nên ??i gia?y.

giày v?i nam ??p

Và khi nói ??n Converse thì kh?ng th? kh?ng nh?c ??n ?ó là Converse Chuck Taylor. Nó cho phép ba?n tho?a s??c?ph?i???? v?i các lo?i qua?n jeans tr?? danh,?qu?n kaki, th?m chí ngay c??v??i qua?n short l??ng n?ng ??ng. Ta?t ca? các phong cách ?ê?u c??c ky? phu? h??p va? a?n t???ng.

Bên c?nh ?ó,?Converse lu?n?s? d?ng các ch?t li?u v?i cao c?p, có tính n?ng th?m hút m? h?i c?c t?t, kh?ng gay c?m giác bí bách, h?m h?i, khó ch?u. ?? giày c?a Converse ???c ch? tác t? cao su t?ng h?p, kh? n?ng ch?ng mài mòn và ch?ng tr??t khá t?t cho các b?n yên tam s? d?ng v? lau dài.

Giày v?i nam ??p Bitis

Bitis là m?t th??ng hi?u l?n s?n xu?t giày dép có uy tín t?i Vi?t Nam, ???c nhi?u khách hàng ?a chu?ng b?i ch?t l??ng t?t và giá thành h?p ly. N?u so v?i các th??ng hi?u giày nh?p khau t? n??c ngoài thì các s?n ph?m c?a Bitis ???c x?p vào lo?i?giày v?i nam giá r? nh?ng ch?t l??ng kh?ng h? t?i.

giày v?i nam ??p

Th?i gian g?n ?ay, Bitis v?a m?i ra m?t s?n ph?m Biti’s Hunter và ???c ??ng ??o các chàng trai quan tam ??n. Biti’s Hunter?th?t s? là m?t dòng s?n ph?m t?o ???c s? b?c phá c?a Biti’s và làm hài lòng r?t nhi?u khách hàng. Giày v?i nam Bitis?này có thi?t k? r?t m?nh m? theo phong cách th? thao, ??m ch?t ???ng ph? , tho?i mái?mang l?i cho b?n c?m giác?t? do th? hi?n cá tính n?i b?t c?a riêng?mình. Cùng v?i ?ó là màu s?c c?a giày khá ?a d?ng và cá tính góp ph?n t?o nên ?i?m nh?n hoàn h?o, ?n t??ng cho b? trang ph?c c?a b?n.

Giày v?i nam Hàn Qu?c

?ay c?ng là m?t lo?i giày v?i nam ??p ???c nhi?u chàng trai s?n lùng. Th?ng th??ng các lo?i giày v?i này thu?c ki?u giày l??i, ho?c giày l??i gi? bu?c day r?t ti?n l?i, phù h?p v?i các b?n nam tr? yêu thích s? n?ng ??ng, tr? trung. Các s?n ph?m này ??u ???c thi?t k? r?t ch?c ch?n và êm ái khi mang vào chan.

giày v?i nam ??p

Bên c?nh ?ó, ph?n ?? giày ???c bao quanh b?ng?l?p cao su ???c ép r?t ch?c ch?n vào than giày, giúp cho ??i giày có th? b?n b? theo th?i gian. ??c bi?t ph?n ?? cao su có ?? bám dính cao, ch?ng tr??t và ma sát t?t giúp b?n an toàn khi di chuy?n trên m?i ??a hình.

giày v?i nam ??p

Ngoài ra, ch?t li?u v?i c?a giày r?t t?t, v?i kh?ng b? tình tr?ng dúm l?i ho?c nh?n nheo. V?i này còn có tính n?ng hút ?m t?t, giúp cho ??i giày lu?n ???c kh? ráo, t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i mang, kh?ng gay ra mùi h?i khó ch?u. Cùng v?i nh?ng ???ng may khéo léo giúp ??m b?o tính th?m m? cho ??i giày v?i nam ??p và cá tính này.

Giày v?i nam ??p Vans

Vans c?ng là m?t trong nh?ng th??ng hi?u th?i trang n?i ti?ng và ???c khá nhi?u ng??i bi?t ??n t?i Vi?t Nam. Các s?n ph?m v?a Vans lu?n ???c gi?i tr? ?a chu?ng và l?a ch?n b?i s? thu hút b?ng v? ??p qua nh?ng thi?t k? tinh t? v? ki?u dáng và s? ?a d?ng v? mày s?c.

giày v?i nam ??p

? các ??i giày v?i c?a Vans lu?n toát lên v? tr? trung, th?i trang, n?ng ??ng và c?ng kh?ng kém ph?n l?ch l?m dù ch? v?i thi?t k? r?t ??n gi?n nh?ng c?ng ?? thu hút ánh nhìn c?a m?i ng??i xung quanh. Các ???ng may t? m? trên ??i giày?v?i ch?t li?u v?i và ph?n ?? cao su cao c?p t?o nên s? tho?i mái và ti?n l?i khi s? d?ng ?? khi?n cho các b?n nam say mê nh?ng ??i giày v?i c?a Vans.

?ó là m?t s? lo?i giày v?i nam ??p ?ang ???c các chàng trai s?n ?ón hi?n nay. Các b?n có th? mua giày v?i nam TPHCM ? nhi?u n?i, t?i các c?a hàng chuyên bán giày ho?c các trung tam mua s?m l?n t?i TPHCM. Hy v?ng qua bài vi?t này các b?n có th? tìm ???c cho mình lo?i giày v?i ?ng y nh?t!


Các t? khóa liên quan

  • giày v?i nam ??p
  • giày v?i nam giá r?
  • giày v?i nam converse
  • giày v?i nam hàn qu?c
  • giày v?i nam bitis
  • giày v?i nam tphcm