Giày th? thao t?ng chi?u cao nam là bí quy?t tuy?t v?i nh?m ?ánh l?a chi?u cao c?a các chàng trai thi?u chi?u cao. V?y các b?n bi?t gì v? giày th? thao t?ng chi?u cao nam? Và các lo?i giày t?ng chi?u cao nam ???c yêu thích nh?t hi?n nay là gì??T?t c? s? ???c b?t mí trong bài vi?t sau ?ay.

Giày th? thao t?ng chi?u cao nam là gì?

Th?c t?, giày th? thao t?ng chi?u cao cho nam ???c g?i?là giày Elevator. Nó có th? giúp cho ng??i mang?nh?ng ??i giày này t?ng thêm m?t ph?n kha khá chi?u cao v?n có c?a h? nh? vào m?t l?p ?? giày ??c bi?t có kh? n?ng nang ph?n bàn chan c?a ng??i mang lên và ?i?u hay nh?t là?ph?n ?ó?hoàn toàn ???c gi?u ? phía bên trong giày mà ng??i khác?kh?ng th? nhìn th?y và nh?n ra ???c.

Vì v?y mà chi?c?giày?th? thao nam ?? cao “ng?m” này có th??giúp cho các chàng trai?t?ng chi?u cao lên ?áng k? so v?i chi?u cao v?n có c?a mình mà l?i kh?ng h? b? l? chuy?n “?n gian chi?u cao” ra ngoài nh? nh?ng ??i giày cao gót dành cho ch? em?phái ??p.

Nh?ng ??i giày th? thao t?ng chi?u cao nam ???c thi?t k? r?t ??c bi?t ?? nang?chi?u cao m?t cách v? hình c?a nh?ng ng??i mang???i giày này. B?i nh?ng ??i giày ??c bi?t này ???c hình thành d?a trên?y t??ng là ??t ph?n lót ?? dày (ph?n ?? nang chi?u cao lên) ? trong nh?ng ??i giày ?? ng??i mang nó?có th? cao h?n.

?ó ch? m?i là ph?n ??bên trong nh?ng ??i giày th? thao t?ng chi?u cao cho nam. V?y còn ? bên ngoài thì sao? H?u h?t t?t c? m?i ng??i ??u kh?ng nh?n ra chúng có ?i?m khác bi?t gì so v?i các ??i giày bình th??ng khác khi ?i chúng trên chan.

Kh?ng ch? v?y, khi ?i trên nh?ng ??i giày th? thao t?ng chi?u cao nam, các b?n có th? hoàn toàn yên tam vì chúng r?t tho?i mái, lu?n ?em l?i c?m giác th?t d? ch?u, hoàn toàn kh?ng khác gì so v?i nh?ng ??i giày bình th??ng. Có th? trong?th?i gian ??u, các b?n s? m?t kho?ng vài ngày??? t?p làm quen v?i chúng. Nh?ng ??n khi ?? quen r?i, các b?n s? c?m th?y nh?ng ??i giày t?ng chi?u cao nam này th?m ch? còn có v? tho?i mái h?n so v?i m?t s? ??i giày da khác ho?c giày m?m nh?n bình th??ng các b?n ?i.

Th?ng th??ng, các lo?i?giày th? thao t?ng chi?u cao nam có th? giúp b?n t?ng lên thêm kho?ng 3 cm -5 cm. Ngoài ra, c?ng có m?t s? ??i giày giúp b?n cao h?n th? n?a, kho?ng 7 cm tr? lên nh?ng chúng có th? s? khi?n?b?n m?t ?i s? tho?i mái và m?t ?i?m b?t l?i n?a là nó s? gay ra s? chú y h?n so v?i nh?ng lo?i?giày t?ng chi?u cao nam th?ng th??ng.

Các lo?i giày th? thao t?ng chi?u cao nam ???c yêu thích hi?n nay

Giày t?ng chi?u cao nam Linhkent

Linhkent là m?t cái tên r?t quen thu?c m?i khi nh?c ??n các lo?i giày th? thao t?ng chi?u cao cho nam. Ly do khi?n cho Linhkent ???c nhi?u chàng trai yêu thích là vì ch?t l??ng và ki?u dáng c?a nó ?? chinh ph?c ???c cái nhìn c?a h?.?

Các s?n ph?m c?a LinhKent nhìn bên ngoài gi?ng y nh? nh?ng ??i giày th? thao bình th??ng khác. Tuy nhiên, ? bên trong c?a nh?ng ??i giày ??c bi?t này là ph?n ?? dày ph? ???c thi?t k? “?n”?bên trong giúp các?chàng trai?có th? cao lên thêm t? 3?cm ??n 9 cm (tùy lo?i) mà v?n có c?m giác v? cùng tho?i mái nh? khi ?i nh?ng ??i giày th??ng khác.

giày th? thao t?ng chi?u cao nam

H?n n?a, các ??i giày th? thao t?ng chi?u cao nam c?a?Linhkent còn có tính th?m m? cao và ch?t l??ng v??t tr?i, cùng v?i ?? b?n t?t giúp cho b?n t? tin và tho?i mái h?n.

Các b?n có th? tham kh?o m?t s? m?u giày sau c?a Linhkent:

Giày th? thao t?ng chi?u cao nam Linhkent GT510

GT510 v?i gam màu nau ch? ??o k?t h?p cùng?ch?t li?u da bò l?n nh?p kh?u t?o s? m?m m?i, d? ch?u, êm chan khi mang. Các b?n có th??l?p t?c cao thêm 6,5 cm khi mang nó vào m?t cách hoàn toàn bí m?t.?

giày th? thao t?ng chi?u cao nam

Thi?t k? r?t ??n gi?n nh?ng v?n r?t thu hút. Các ???ng ch? may quanh than giày r?t t? m?, nó v?a t?o nên ???ng nét th?i trang m?i l? cho ??i giày v?a giúp c? ??nh ch?t ph?n than và ?? giày. Ph?n ?? t?ng chi?u cao ???c ??t c?n th?n ? bên trong, mi?ng ?? lót ch?u l?c t?t, kh?ng h? b? x?p lún và kh?ng xê d?ch khi b?n di chuy?n.

giày th? thao t?ng chi?u cao nam

Giày t?ng chi?u cao nam Linhkent?GT510 có v? ngoài r?t tr? trung và cá tính. M?t ?i?m nh?n khá ??c bi?t là bên h?ng ??i giày có ?ính khuy kim lo?i r?t cá tính. K?t h?p v?i thi?t k? giày nam c?t day tr?ng r?t kh?e kho?n vào t?o nét l?ch l?m cho các chàng trai.

Giày t?ng chi?u cao nam Linhkent GT490

GT490 là s? l?a ch?n hoàn h?o cho các chàng trai tr? trung, n?ng ??ng v?i thi?t k? ??p tuy?t v?i. S?n ph?m này ???c làm t? l?p da bò tr?n cao c?p ???c nh?p kh?u nguyên t?m ??m b?o ch?t l??ng và ?? b?n c?a ??i giày.

giày th? thao t?ng chi?u cao nam

GT490 t?o ?i?m nh?n ? ?ph?n c? giày v?i l?p da màu nau sang tr?ng.????ng ch? may h?t s?c t? m? và tinh t? qua các?bàn tay khéo léo c?a ngh? nhan ?óng giày. Ph?n ?? ngoài có ?? bám dính t?t cùng v?i ?? ma sát cao giúp cho b?n an?tam khi di chuy?n trên ???ng.?

giày th? thao t?ng chi?u cao nam

Ki?u dáng th? thao r?t n?ng ??ng và kh?e kho?n.?GT490 ???c thi?t k? v?i ?? giày t?ng chi?u cao ??n 7cm r?t th?ng minh, ?? kh?ng b? x? l?ch khi b?n di chuy?n. GT490 chính là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho các chàng trai?n?ng ??ng và phong cách.

Giày t?ng chi?u cao Gaoxiu

M?t cái tên khác c?ng ???c khá nhi?u ng??i s?n lùng?khi tìm mua giày th? thao t?ng chi?u cao nam chính là Gaoxiu.?Các lo?i giày t?ng chi?u cao Gaoxiu lu?n ???c thi?t k? d?a trên?c?u trúc khung x??ng c?a ng??i, có tác d?ng giúp ?i?u ch?nh dáng ng??i sao cho dáng ???c th?ng, kh?ng b? khòm.

giày th? thao t?ng chi?u cao nam

Nh? các lo?i giày t?ng chi?u cao khác,?Gaoxiu?c?ng giúp cho ng??i mang?t?ng thêm kho?ng 3 cm ??n 7cm.?Mi?ng ??m lót tàng hình ???c thi?t k? can b?ng hình tam giác vàng, giúp phan tán l?c ??u ra, kh?ng ch? t?p trung riêng vào m?i chan, giúp gi?m ?i áp l?c ? các ngón chan c?a ng??i mang.

H?n n?a, giày t?ng chi?u cao c?a Gaoxiu còn ???c trang b? ??c bi?t mi?ng lót gi?m s?c Total Air giúp h?p thu toàn b? các l?c ph?n tác d?ng c?a m?t ??t ??i v?i ph?n gót chan, t?o c?m giác d? ch?u, d? di chuy?n và ?i r?t êm ái.

Bên c?nh ?ó, các s?n ph?m c?a?Gaoxiu còn ???c b? sung c? mi?ng lót nano có ch?c n?ng?kh? mùi hi?u qu?, b?o v? cho ??i chan tr??c nh?ng mùi h?i gay khó ch?u do các ch?t b?n và vi khu?n tích t? ? các khe h? gi?a ngón chan gay ra.???i giày này ???c làm t? ch?t li?u da r?t m?m m?i, d? ch?u, mang r?t nh? nhàng, giày kh?ng b? bi?n d?ng theo th?i gian.

Ph?n ?? giày ???c thi?t k? to, ch?c ch?n, c?c k? nh? giúp cho vi?c di chuy?n d? dàng h?n, ?? có tác d?ng ch?ng tr?n, ch?u ???c nhi?t, ???ma sát ?n ??nh h?n. Các b?n có th? mang nó trong nh?ng chuy?n ?i du l?ch,??i d?o, ho?c?ch?i th? thao ??u ???c.

V?i nh?ng ??i giày th? thao t?ng chi?u cao nam này ch?c ch?n s? giúp cho các chàng trai kh?ng còn lo l?ng v? v?n ?? chi?u cao n?a. Chúc các b?n lu?n t? tin khi s?i b??c trên ph?!


Các t? khóa liên quan:

  • giày th? thao t?ng chi?u cao nam
  • giày th? thao nam ?? cao
  • giày t?ng chi?u cao nam
  • giày th? thao t?ng chi?u cao cho nam
  • giày th? thao t?ng chi?u cao nam tphcm
  • giày t?ng chi?u cao nam linhkent
  • giày t?ng chi?u cao gaoxiu