Kh?ng ch? có phái ??p m?i ???c s?u t?m cho mình nh?ng ??i giày cao c?p và ??p mà c? phái m?nh chúng ta c?ng có th? làm ?i?u ?ó ???th?nh tho?ng các chàng trai thay ??i ??i chút v? phong cách th?i trang. ?ó c?ng kh?ng ph?i là m?t y t??ng t?i ?úng kh?ng. Sau ?ay là m?t s? g?i y v? các lo?i giày tay nam cao c?p mà b?t c? anh chàng nào c?ng nên s? h?u cho mình.

Lo?i giày tay nam cao c?p?Broguing (Giày Brogues)

Brogues là m?t trong?s? các phong cách giày tay nam ??p r?t ???c phái m?nh yêu thích b?i s? linh ho?t c?a ?nó, b?n có th? s? d?ng ??i giày này trong nhi?u m?i tr??ng khác nhau t? v?n phòng cho ??n vi?c ?i d? ti?c hay ?i ch?i. Ki?u giày tay hàng hi?u Broguing có ki?u h?a ti?t ??c l? trên than giày, ?ó c?ng có th? là giày Oxford, ho?c Derby hay Boots (b?t). Chính h?a ti?t thi?t k? này ?? khi?n cho ??i giày tr?ng tr? trung h?n so v?i l?i thi?t k? tr?n tru c? ?i?n.

V? v?n ?? màu s?c, nau s?m chính là màu linh ho?t nh?t, nó có th? ph?i v?i nhi?u phong cách khác nhau (suit, qu?n chinos, jeans) và?nhi?u?màu s?c còn l?i (xanh navy, xanh denim, beige, nau, xám). Còn s?c??en l?i là màu phù h?p v?i suit nh?t.

Bên c?nh ?ó, b?n c?n lu?n ph?i ghi nh? quy t?c nh? này khi l?a ch?n lo?i giày h?a ti?t Broguing ?ó là: “Càng nhi?u l? ??c thì càng ít trang tr?ng”. Vì th?, các chàng trai?nên can nh?c n?u ??n các s? ki?n?trang tr?ng thì nên tránh s? d?ng lo?i giày?Brogues.

Các b?n có th? ??n các c?a hàng bán giày tay nam cao c?p và tham kh?o m?t s? m?u giày tay nam c?ng s? hàng hi?u c?a các th??ng hi?u sau:

giày tay nam cao c?p

giày tay nam cao c?p

.

Lo?i giày tay nam hàng hi?u?Oxford

Lo?i giày tay nam nh?p kh?u d?ng Oxford thì ít linh ho?t h?n so v?i lo?i Brogue, nh?ng Oxford lu?n là m?t t??ng ?ài c?a các ki?u giày nam mang h?i h??ng c? ?i?n. Thu????u là nh?ng ki?u giày da tr?n tru m?t cách tuy?t ??i, nh?ng th?i gian sau ?? ???c phát tri?n h?n và ???c làm b?ng?nhi?u ch?t li?u t?t h?n c?ng nh? ???c thêm th?t vào ?ó nhi?u chi ti?t h?n.

M?t quy ?ng tr??ng thành thì b?t c? ai c?ng ph?i s? h?u ???c cho mình m?t ??i Oxford. Màu ?en là màu th??ng th?y nh?t trong nh?ng s? ki?n trang tr?ng (black-tie), ho?c khi ??n?c?ng s? hay h?p hành. Trái l?i, s?c màu nau l?i ?em ??n m?t s? d? th? h?n trong nh?ng s? ki?n th?ng th??ng, kh?ng quá trang tr?ng.

giày tay nam cao c?pgiày tay nam cao c?p

Lo?i giày tay nam cao c?p?Loafer

Lo?i giày này ???c xu?t x? t? vùng bán ??o Scandinavi, v?i phom dáng th?p c?, kh?ng có day c?t r?t tho?i mái và nó nghi?m nhiên tr? thành m?t trong nh?ng s? l?a ch?n cho phong cách th??ng ngày vào th?i ?i?m ?òi h?i c?n có “s? mát m?” trong trang ph?c nh? vào nh?ng ngày hè nóng b?c nh?ng d? nhiên nó v?n ph?i gi? ???c nét ch?n chu.

Chúng ta v?n th??ng th?y lo?i giày Loafer xu?t hi?n trong s?c nau, b?i?nó phù h?p cho c??phong cách trang tr?ng và th?ng th??ng. Tuy nhiên, màu xanh navy c?ng là m?t màu s?c tuy?t v?i, phù h?p v?i nh?ng chi?c qu?n màu tr?ng, ho?c beige hay xanh lá. Mùa ?? Burgundy c?ng ?em l?i ???c hi?u ?ng làm t?n lên s? n?i b?t khác bi?t?cho ng??i m?c.

giày tay nam cao c?p

giày tay nam cao c?p

Giày tay nam Hàn Qu?c thanh l?ch

giày tay nam cao c?p

N?u b?n mu?n mình tr?ng thanh l?ch h?n v?i phong cách mang h?i h??ng l?ng t? nh? nh?ng anh chàng Hàn Qu?c thì b?n c?ng có th? ch?n nh?ng ??i giày tay nam Hàn Qu?c. ?ay là ??i giày mà nhi?u ng??i có th? s? h?u ???c b?i giá thành c?a nó kh?ng quá cao nh?ng ki?u dáng r?t tinh t?, mang l?i phong cách l?ch l?m cho ng??i mang. ??c bi?t, nó r?t thích h?p cho nh?ng anh chàng c?ng s? ho?c các bu?i ti?c trang tr?ng. ?ay c?ng là m?t s? l?a ch?n kh?ng t?i chút nào.

Các t? khóa liên quan:

  • giày tay nam cao c?p

  • giày tay nam hàng hi?u
  • giày tay nam hàn qu?c
  • giày tay hàng hi?u
  • gi?y tay nam xu?t kh?u
  • gi?y nam c?ng s? cao c?p
  • giày nam c?ng s? hàng hi?u
  • bán giày tay nam cao c?p
  • giày tay nam nh?p kh?u