V?i s? n?ng ??ng, tr? trung và ??c bi?t là “d? mang” vào chan?mà giày l??i mang l?i ?? khi?n cho các chàng trai say mê ??i giày l??i và lu?n xem nó là l?a ch?n hàng ??u m?i khi xu?ng ph? ho?c ?i làm, ?i du l?ch, t?p th? thao… ??i v?i nh?ng chàng trai yêu thích s? ??ng c?p và ch?t l??ng thì nh?ng ??i giày l??i nam hàng hi?u d??i ?ay s? là s? l?a ch?n kh?ng th? b? qua.

Giày l??i nam cao c?p Adidas Originals NMD City Sock

Ch? sau?1 n?m?k? t? khi b?n ??u ???c xu?t x??ng, NMD City Sock ?? có khá là nhi?u phiên b?n màu s?c khác nhau. Vào mùa hè 2016 này, chúng ta s? ???c chào ?ón m?t v? ngoài hoàn toàn m?i c?a NMD City Sock. ? phiên b?n m?i, NMD lo?i b? hoàn toàn hình ?nh 3 s?c ??c tr?ng c?a Adidas ho?c b?t c? m?t chi ti?t d? th?a nào, NMD City Sock ?? tr? nên ?úng ngh?a là “t?i gi?n” h?n bao gi? h?t.

giày l??i nam hàng hi?u

Ph?n than c?a ??i giày l??i nam chính h?ng Adidas ???c t?o nên b?i m?t l?p primeknit r?t thoáng khí ?? t?o s? tho?i mái cho ng??i mang. ?? giày c?a NMD ???c làm t? c?ng ngh? ??m boost nh?m mang l?i s? êm ái cho ??i bàn chan khi ng??i mang v?n ??ng. Ngoài ra, 2 mi?ng nh?a ??c tr?ng c?a ??i giày l??i nam hàng hi?u Adidas NMD gi?a ph?n than và ?? còn giúp h?p th? l?c tác ??ng khi chúng ta v?n ??ng, ?i?u ?ó giúp kh?ng làm bi?n d?ng ph?n gót giày sau m?t th?i gian dài s? d?ng. N?u b?n mu?n s? h?u ??i giày này v?i giá m?m h?n thì b?n có th? l?a ch?n mua theo hình th?c các ??i giày l??i nam xu?t kh?u c?a Adidas.

Giày l??i nam hàng hi?u?Nike Sock Dart Total Crimson

Nike là cái tên quá ??i quen thu?c ??i v?i nh?ng tín ?? mê giày th? thao v?i ki?u dáng bu?c day th??ng th?y tr??c ?ay thì bay gi? các chàng trai ?? có thêm s? l?a ch?n v?i nh?ng ??i giày m?i g?n gàng, ti?n l?i. Chính th?c ???c ra m?t t? n?m 2004, giày m?i nam cao c?p Nike Sock Dart Total Crimson là m?t trong nh?ng ??i?giày ?ình ?ám ??u tiên c?a th??ng hi?u Nike s? d?ng c?ng ngh? s?i ?an (knit) ??c bi?t cho ph?n than giày ?i kèm theo ?ó là thi?t k? quai nh?a trong ??y tính th? thao, n?ng ??ng.

giày l??i nam hàng hi?u

C?ng ngh? knit s? giúp cho chan lu?n ???c th?ng thoáng nh?t có th? khi chúng ta v?n ??ng, ph?n day quai trong n?i t? ph?n ?? cho ??n n?a ph?n trên ??i giày giúp cho chan lu?n ???c ?m sát. V?i s?c màu ?? cam trên ph?n ?? tr?ng ph?i l?m ??m c?a ??i giày l??i nam hàng hi?u mang th??ng hi?u Nike ?? mang l?i s? tr? trung trong phong cách cho phái m?nh.

Giày l??i Converse nam

S? th?t là thi?u sót n?u nh? kh?ng nh?c ??n th??ng hi?u Converse huy?n tho?i trong danh sách nh?ng ??i giày l??i nam hàng hi?u kh?ng th? b? qua. Trong ?ó, ??i giày m?i nam hàng hi?u Converse Jack Purcell thu hút ???c r?t nhi?u s? quan tam c?a các chàng trai?b?i s?c tr?ng v?a ??n gi?n v?a tinh t?, l?ch l?m.?

giày l??i nam hàng hi?u

V?i ch?t li?u t?t, b?n b? cùng v?i thi?t k? ??p m?t, tinh t? và c?m giác êm ái khi mang giày vào chan ?? khi?n cho ??i giày l??i Converse nam ???c y?u thích nh? hi?n nay.

Giày l??i Tom nam

M?t cái tên khác n?a mà chúng t?i mu?n gi?i thi?u cho các chàng trai ?ó là các ki?u giày l??i Toms.?Các b?n có th? ch?n ??i giày Toms ??n s?c có gam màu t?i, ch?ng h?n nh?: nau, ?en, tím than…và?k?t h?p v?i chi?c áo s? mi – qu?n jeans ?? ??n c?ng s? làm vi?c ho?c d?o ph? ??u ???c, lúc này trong b?n s? th?t phong cách và l?ch l?m.

Giày l??i Tom nam

H?n n?a, b?n có bi?t r?ng Toms ho?t ??ng theo ph??ng cham “one for one”, t?c là khi bán ???c m?t ??i giày, Toms s? dành t?ng tr? em nghèo m?t ??i. Do ?ó, khi ?i giày l??i Toms nam c?ng là m?t cách ?? các chàng th? hi?n th?ng ?i?p than thi?n v?i tr? em nghèo trên th? gi?i.

Giày l??i Clarks nam

??i v?i các chàng trai c?ng s? thì ??i giày l??i Clarks nam s? là m?t l?a ch?n hoàn h?o. V?i?phong cách th?i trang ??y tr? trung và kh?ng kém ph?n hi?n ??i, k?t h?p ch?t li?u da bò và gam màu xanh m?i l? và ??c ?áo ?? t?o nên s? n?i b?t cho chính b?n ? b?t c? n?i nào.

giày l??i nam hàng hi?u

Thêm vào ?ó là ph?n h?a ti?t ?ai ngang nh? r?t tinh t?, thêm bi?u t??ng Clarks ???c in d?p chìm trên ph?n ??u c?a mu giày ?? t?o ???c m?t ?i?m nh?n ??c bi?t cho ??i giày này. Ch?c ch?n ?ay s? là m?u giày l??i nam hàng hi?u ly t??ng dành cho các chàng trai.

Giày l??i nam Hàn Qu?c

Giày l??i nam Hàn Qu?c

B?n là ?a thích tính cách ?i?m ??m, l?ng t? mà v?n ??y nét l?i cu?n thì nh?ng ??i giày l??i nam Hàn Qu?c s? là l?a ch?n thích h?p nh?t. V?i nh?ng ???ng nét tinh t?, các ???ng may ??u và ??p, ch?c ch?n, màu s?c xanh trang nh?, ??c ?áo và ph?n thun co d?n d? dàng t?o nên s? tho?i mái cho ng??i mang v?i phong cách th?i trang nh?t.

Các t? khóa liên quan:

  • giày l??i nam hàng hi?u

  • giày m?i nam hàng hi?u
  • giày m?i nam cao c?p
  • giày l??i nam cao c?p
  • giày l??i nam xu?t kh?u
  • giày l??i nam chính h?ng
  • giày l??i clarks nam
  • giày l??i nam hàn qu?c
  • giày l??i tom nam
  • giày l??i converse nam