Do?ng ???ng h?? thê? thao nam lu?n co? m??t ne?t l?i cu??ng riêng biê?t ma? ca?c cha?ng trai kho? co? thê? bo? qua. V??i ngoa?i hi?nh n??i ba?t, nh??ng chiê?c ???ng h?? thê? thao ?em la?i phong ca?ch th??i trang ?a?y ca? ti?nh cho ng???i s?? du?ng.

Ngoa?i thiê?t kê? ???c ?a?o, nh??ng chiê?c ???ng h?? thê? thao cu?ng ????c trang bi? ra?t nhiê?u tinh t?ng ???c biê?t ma? nh??ng do?ng ???ng h?? ph?? th?ng kh?ng co? ????c. ?u?ng nh? mu?c ?i?ch ban ?a?u cu?a chiê?c ???ng h?? thê? thao nam, chu?ng ?ê?u ????c thiê?t kê? va? trang bi? nh??ng ti?nh n?ng h??u i?ch khi ch?i thê? thao.

???ng h?? thê? thao nam

Tu?y theo nha? sa?n xua?t va? do?ng sa?n pha?m ma? chiê?c ???ng h?? thê? thao nam co? thê? co? nh??ng ti?nh n?ng ????c trang bi? kha?c nhau. Trong s?? ?o?, chu?ng ta se? co? 3 ti?nh n?ng chi?nh ma? ha?u hê?t ca?c ma?u ???ng h?? thê? thao ????c trang bi?.

Nh??ng ti?nh n?ng quan tro?ng trên chiê?c ???ng h?? thê? thao nam

 • Ti?nh n?ng Chronograph ( ?o th??i gian tr?i qua):
  Chronograph hay co?n go?i la? ba?m gi??, nh??ng chiê?c ???ng h?? co? trang bi? ti?nh n?ng na?y ?ê?u ????c go?i chung la? ???ng h?? Chronograph. Ti?nh n?ng la? ta?c du?ng ?o th??i gian ?a? tr?i qua, tu?y theo loa?i ma?y ma? ??? da?i, ng??n cu?a khoa?ng th??i gian ba?m gi?? kha?c nhau. Ti?nh n?ng na?y giu?p chu?ng ta co? thê? dê? da?ng kiê?m soa?t khoa?ng th??i gian la?m viê?c, ch?i thê? thao hay ba?t ky? viê?c gi? ca?n xa?c ?i?nh th??i gian.

???ng h?? thê? thao nam

 • Ti?nh n?ng Tachymeter ( ?o t??c ??? cu?a ???i t???ng ba?t ky?):
  ?ay la? ti?nh n?ng ra?t h??u i?ch ?ê? h?? tr?? cho viê?c ?o t??c ???, khoa?ng ca?ch va? th??i gian ma? kh?ng ca?n pha?i s?? du?ng nh??ng thiê?t bi? ph??c ta?p. Nh??ng ma?u ???ng h?? thê? thao nam co? trang bi? ti?nh n?ng na?y ?ê?u co? ?i ke?m theo ti?nh n?ng Chronograph.

???ng h?? thê? thao nam

 • Ti?nh n?ng Water Resit ( Ch??ng n???c):
  Kh?ng chi? riêng nh??ng ma?u ???ng h?? thê? thao nam ma? nh??ng chiê?c ???ng h?? ph?? th?ng nha?t cu?ng ?ê?u co? trang bi? ti?nh n?ng na?y. Tuy nhiên kha? n?ng ch??ng tha?m n???c ????c trang bi? trên ca?c ma?u ???ng h?? thê? thao nam th???ng v???t tr??i h?n ra?t nhiê?u. Ti?nh n?ng na?y chu? yê?u ha?n chê? va?n ?ê? n???c ro? ri? va?o bên trong hê? th??ng ma?y va? la?m chu?ng bi? ri? se?t.

???ng h?? thê? thao nam

Thê? gi??i ???ng h?? nam thê? thao lu?n mu?n ma?u mu?n ve?, chu?ng ta co? thê? bi? choa?ng ng??p khi ti?m kiê?m m??t chiê?c ???ng h?? thê? thao nam phu? h??p. Nê?u ba?n va?n ?ang phan va?n ch?a biê?t nên cho?n sa?n pha?m na?o thi? ha?y cu?ng chu?ng t?i ti?m hiê?u nh??ng ma?u ???ng h?? thê? thao nam c??c ?e?p hiê?n nay, ch??c ch??n chu?ng se? khiê?n kh?ng i?t ng???i xiêu lo?ng.

M?t s? m?u ???ng h?? thê? thao nam chính h?ng

???ng h?? thê? thao nam G-Shock

Ha?ng Casio ?a? nghiên c?u t?? ra?t lau tr???c ?ay v??i mu?c ?i?ch cho ra ???i m??t chiê?c ???ng h?? “ Kh?ng bao gi?? ho?ng”. Chi?nh vi? thê? ma? nh??ng do?ng ???ng h?? thê? thao nam G-Shock ?ê?u ????c trang bi? nh??ng ti?nh n?ng chu? yê?u nh?: cho?ng s??c, chi?u n???c, Solar,.. va? ta?t nhiên kh?ng thê? thiê?u nh??ng ti?nh n?ng phu? kha?c.

???ng h?? thê? thao nam

????c Casio gi??i thiê?u la?n ?a?u tiên n?m 1983, chiê?c ???ng h?? thê? thao nam G-Shock ?a? tr?? tha?nh sa?n pha?m ph?? biê?n nha?t lu?c ba?y gi??. Cho ?ê?n ta?n nga?y h?m nay, sau h?n 30 n?m pha?t triê?n chiê?c ???ng h?? G-Shock ?ê?n t?? Nha?t Ba?n na?y va?n la? chiê?c ???ng h?? thê? thao nam ????c nhiê?u ng???i ?a chu??ng.

Chiê?c ???ng h?? na?y n??i tiê?ng kh?ng nh?? ve? ngoa?i ha?o nhoa?ng va? b??i chu?ng s?? h??u m??t ??? bê?n c??c cao. Khi ang chiê?c ???ng h?? thê? thao na?y trên tay ba?n se? kh?ng ca?n lo l??ng chu?ng se? bi? h? ho?ng b??i nh??ng cu? va ?a?p hay nga?p chi?m trong n???c sau.

???ng h?? thê? thao nam Tag Heuer 113.1

Tuy kh?ng s?? h??u ??? bê?n khu?ng nh? chiê?c ???ng h?? G-Shock cu?a Casio, chiê?c ???ng h?? Tag Heuer 113.1 ?ê?n t?? Thu?y Sy? la?i ????c trang bi? nh??ng ti?nh n?ng co? hiê?u sua?t n??i tr??i.

???ng h?? thê? thao nam

Sa?n pha?m thu??c do?ng ???ng h?? Carrera mang phong ca?ch kho?e kho??n, ?ay la? chiê?c ???ng h?? thê? thao nam ????c kê?t h??p hoa?n ha?o gi??a kiê?u ma?y s?? du?ng Pin va? ti?nh n?ng ?ê?m gi?? Chronograph.

???ng h?? thê? thao nam Seiko 5 Sports

M??t ???i thu? ?a?ng g??m cu?a Casio G-Shock, chiê?c ???ng h?? thê? thao nam chi?nh ha?ng Seiko 5 Sports lu?n la? ca?i tên ????c nhiê?u ng???i nh??c ?ê?n khi no?i vê? ???ng h?? thê? thao nam.

???ng h?? thê? thao nam

So v??i nh??ng do?ng ???ng h?? thê? thao nam kha?c thi? chiê?c ???ng h?? cu?a Seiko la?i co? thiê?t kê? kha? nho? go?n, nh?ng kha? n?ng ch??ng va ?a?p cu?a no? la?i kh?ng hê? ke?m ca?nh sa?n pha?m G-Shock cu?a Casio.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • ???ng h?? thê? thao nam
 • ???ng h?? thê? thao gia? re?
 • ???ng h?? nam thê? thao
 • ???ng h?? thê? thao nam chi?nh ha?ng
 • ???ng h?? thê? thao nam c??c ?e?p
 • ???ng h?? thê? thao nam G-shock