Nh??ng chiê?c ???ng h?? n?? day da?lu?n co? m??t s??c hu?t ky? la? ma? kho? co? c? na?ng na?o c???ng la?i ????c. Viê?c s?? h??u chiê?c ???ng h?? da n?? cho b?? s?u ta?p th??i trang cu?a mi?nh la? m??t ?iê?u tuyê?t v??i da?nh cho ca?c quy? c?.

???ng h?? n?? day da

Du? ?a? co? m??t trên thi? tr???ng t?? ra?t lau nh?ng chiê?c ???ng h?? n?? day da va?n lu?n co? ????c su?c hu?t ma?nh me? v??i chi? em phu? n??. ???c biê?t nh??ng ma?u ???ng h?? n?? day da cao ca?p ????c ra?t nhiê?u c? na?ng l??a cho?n cho b?? s?u ta?p cu?a mi?nh.

V??i cha?t liê?u da thu??c mê?m ma?i, chiê?c ???ng h?? n?? day da se? giu?p ng???i s?? du?ng ca?m tha?y thoa?i ma?i h?n khi mang trên tay.

Nh??ng tiêu chi? cho?n mua ???ng h?? n?? day da ?e?p

Cha?t liê?u da thu??c

Th?ng th???ng nh??ng chiê?c ???ng h?? n?? day da ????c la?m t??: Da bo?, da dê, da ca? sa?u ho??c da ?a?o ?iê?u. Tr???c khi ??a va?o s?? du?ng thi? nh??ng loa?i nguyên liê?u na?y ?ê?u pha?i tra?i qua? nhiê?u quy tri?nh x?? ly? ?ê? loa?i bo? ?i nh??ng vi khua?n va? giu?p da mê?m ma?i h?n.

???ng h?? n?? day da

Nhi?n chung thi? day ???ng h?? la?m t?? da ca? sa?u hay da bo? se? co? ??? bê?n cao h?n ra?t nhiê?u nh??ng loa?i da thu??c co?n la?i. Trong ?o? da bo? ????c nhiê?u ng???i ?a chu??ng h?n vi? ??? mê?m de?o va? co? ti?nh tham my? cao. Da ca? sa?u thi? th???ng ke?n ng???i s?? du?ng h?n co? bê? m??t da kha? sa?n su?i, nh?ng chu?ng la?i co? gia? tha?nh ra?t cao.

Khi cho?n mua ???ng h?? quai da n?? ngoa?i viê?c cho?n loa?i cha?t liê?u da thi? ca?c ba?n ga?i cu?ng nên l?u y? vê? ba?n cha?t cu?a no?, la? da tha?t hay da gia?. Da thu??c tha?t th???ng co? gia? tha?nh kha? cao vi? thê? ma? co? nhiê?u nha? sa?n xua?t th???ng s?? du?ng ca?c loa?i da t??ng h??p ?ê? thay thê?, loa?i cha?t liê?u na?y th???ng co? ??? bê?n ra?t tha?p va? kha? th? c??ng.

Gia? tha?nh sa?n pha?m

Khi ?i mua s??m thi? gia? tha?nh lu?n la? tiêu chi? quan tro?ng nha?t ?ê? l??a cho?n, kh?ng chi? riêng v??i ???ng h?? ma? ca?c sa?n pha?m kha?c cu?ng nh? thê?.

???ng h?? n?? day da

V??i nh??ng chiê?c ???ng h?? n?? day da cao ca?p thi? gia? tha?nh cu?a chu?ng se? kha? cao, vi? thê? ca?c ba?n ga?i nên can nh??c ky? tr???c khi cho?n mua. ???c biê?t v??i nh??ng chiê?c ???ng h?? n?? da ca? sau hay da ?a? ?iê?u th???ng co? gia? tha?nh cao h?n so v??i ca?c loa?i da thu??c kha?c.

Phong ca?ch va? s?? thi?ch ca? nhan

M??t chiê?c ???ng h?? day da n?? ?e?p kh?ng co? nghi?a no? se? phu? h??p v??i ca? ti?nh hay phong ca?ch th??i trang cu?a ba?n. Vi? thê? khi cho?n mua ca?c ba?n ga?i ca?n l?u y? ?ê?n s?? thi?ch ca? nhan va? ca?ch ph??i ??? cu?a mi?nh nh? thê? na?o m??i co? thê? cho?n ????c chiê?c ???ng h?? n?? day da? phu? h??p.

???ng h?? n?? day da

V??i nh??ng ba?n ga?i co? ca? ti?nh thi? nh??ng chiê?c ???ng h?? n?? day da ba?n to se? la? s?? l??a cho?n hoa?n ha?o nha?t. Ng???c la?i, m??t chiê?c ???ng h?? n?? day da Classic se? phu? h??p v??i ca?c ba?n ga?i thanh li?ch h?n.

Cho?n mua ???ng h?? n?? day da theo th??ng hiê?u

Co? ra?t nhiê?u th??ng hiê?u sa?n xua?t ???ng h?? n?? day da kha?c nhau, m??i th??ng hiê?u se? co? thiê?t kê? ???c tr?ng riêng. Vi? thê? ngoa?i viê?c cho?n mua ???ng h?? cu?a nh??ng th??ng hiê?u l??n thi? ba?n cu?ng nên l?u y? vê? xu h???ng th??i trang cu?a m??i ha?ng.

???ng h?? n?? day da

Nh??c ?ê?n ???ng h?? ng???i ta th???ng nghi? ?ê?n nh??ng chiê?c ???ng h?? n? day da cao c?p cu?a Thu?y Sy?, nh??ng chiê?c ???ng h?? ?ê?n t?? Thu?y Sy? th???ng co? m??t s??c hu?t c??c ky? ma?nh liê?t ma? ba?t c?? ai cu?ng kho? lo?ng bo? qua. Tuy nhiên gia? tha?nh cu?a nh??ng chiê?c ???ng h?? n?? day da na?y cu?ng thu??c va?o loa?i xa si?, vi? va?y kh?ng pha?i ai cu?ng co? thê? s?? h??u ????c chu?ng.

Ngoa?i ra ca?c ba?n ga?i cu?ng co? thê? cho?n mua nh??ng chiê?c ???ng h?? day da cu?a ca?c th??ng hiê?u ?ê?n t?? Nha?t Ba?n nh?: Orient hay Seiko,..

Nh??ng ma?u ???ng h?? day da n?? gia? re? h?n so v?i nh?ng m?u ??ng h? n? cao c?p thì ???c quan tam nhi?u h?n, vì chúng phù h?p v?i nhu c?u chi tiêu c?a ph?n l?n ch? em

M?t s? m?u ??ng h? n? day da phan khúc bình dan:

???ng h?? n?? day da Casio LTP-V001-1BUDF

Sa?n pha?m co? thiê?t kê? c??c ky? ??n gia?n nh?ng kh?ng ke?m pha?n tinh tê?, v??i nh??ng ba?n ga?i ?a thi?ch s?? ??n gia?n thi? ?ay la? l??a cho?n kh?ng co?n gi? tuyê?t v??i h?n.

???ng h?? n?? day da

M??t ???ng co? thiê?t kê? da?ng tro?n truyê?n th??ng kh?ng nha?m cha?n, ca?c chi tiê?t kha?c trên m??t ???ng h?? ????c kê?t h??p m??t ca?ch ha?i ho?a va? ra?t khoa ho?c. V??i chiê?c m??t ???ng h?? t??i gia?n ?i ke?m v??i chiê?c day ?eo la?m t?? da tha?t giu?p ma?u ???ng h?? na?y thêm hoa?n my? h?n.

Chi?nh b??i thiê?t kê? ??n gian va? ma?u s??c kh?ng qua? n??i ba?t giu?p cho chiê?c ???ng h?? na?y co? ti?nh t??ng thi?ch ra?t cao. Ca?c ba?n ga?i co? thê? dê? da?ng kê?t h??p chiê?c ???ng h?? n?? day da na?y v??i ba?t ky? b?? trang phu?c na?o va? kh?ng hê? gay ra ba?t ky? s?? pha?n ca?m na?o.

???ng h?? n?? day da Skmei SK016

V??i thiê?t kê? thanh li?ch va? sang tro?ng cu?ng v??i nh??ng cha?t liê?u cao ca?p, chiê?c ???ng h?? Skmei SK016 se? mang ?ê?n cho ca?c ba?n ga?i m??t phong ca?ch th??i trang m??i me?.

???ng h?? n?? day da

M??t ???ng h?? ????c thiê?t kê? theo da?ng hi?nh tro?n c?? ?iê?n ?a?y tinh tê? giu?p cho ng???i ?eo n?? ti?nh va? thanh li?ch h?n. Day ?eo ????c la?m t?? da thu??c cha?t l???ng cao va? co? nhiê?u ma?u sa?ch cho ca?c na?ng l??a cho?n theo y? thi?ch.

???ng h?? n?? day da m??t to Bewatch

Chiê?c ???ng h?? n?? na?y ????c nha? sa?n xua?t chê? ta?c ra?t tinh xa?o va? ????c la?m t?? nh??ng cha?t liê?u cao ca?p giu?p sa?n pha?m bê?n va? ?e?p h?n.

???ng h?? n?? day da

?ê? tra?nh s?? ??n ?iê?u vi? co? thiê?t kê? ??n gia?n, nha? sa?n xua?t ?a? ra?t tinh y? khi t? ?iê?m nhiê?u chi tiê?t phu? giu?p cho chiê?c ???ng h?? na?y tr?? nên hoa?n my? h?n.

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • ???ng h?? n?? day da
 • ???ng h?? da n??
 • ???ng h?? day da n??
 • ???ng h?? n?? day da cao ca?p
 • ???ng h?? day da n?? gia? re?
 • ???ng h?? n?? day da ?e?p
 • ???ng h?? n?? da
 • ???ng h?? day da n?? ?e?p
 • ???ng h?? quai da n??
 • ???ng h?? n?? day da ba?n to
 • ???ng h?? n?? day da m??t to
 • ???ng h?? n?? day da m??t tro?n to