Chiê?c ???ng h?? led nam la? biê?n thê? cu?a do?ng ???ng h?? ?iê?n t?? ky? thua?t s??, ma?u ???ng h?? na?y th???ng co? ki?ch th???c ma?n hi?nh kha? l??n va? kiê?u da?ng ra?t b??t m??t.

V?i ??ng du?ng c?ng nghê? hiê?n ?a?i, m?u ???ng h?? led la?i ????c ra ???i t?? ra?t s??m, tuy nhiên do gia? tha?nh ???t ?o? ma? chu?ng ?a? co? m??t th??i gian th?ng tra?m va? ga?n nh? bi? la?ng quên.

Ma?i cho ?ê?n nh??ng n?m ga?n ?ay, khi c?ng nghê? tr?? nên ph?? biê?n thi? nh??ng chiê?c ???ng h?? led nam m??t la?n n??a ????c h??i sinh va? ?a?t ????c m??t tha?nh c?ng ?a?y kha? quan.

???ng h?? led nam

Nê?u chiê?c ???ng h?? Thu?y Sy? la? mo?n phu? kiê?n thê? hiê?n ???ng ca?p c?a các quy ?ng l?ch l?m sang tr?ng thi? chiê?c ???ng h?? led nam la?i thê? hiê?n m??t phong ca?ch th??i trang cá tính kha?c biê?t da?nh cho gi??i tre?.

Nh??ng ma?u ???ng h?? led nam ?e?p

???ng h?? led nam gia? re? DHSK-010: ?ay la? ma?u ???ng h?? ????c thiê?t da?nh cho nh??ng ba?n tre? ?áng yêu, m?u ???ng h?? led na?y co? thiê?t kha? go?n ga?ng va? tao nha?. ???c biê?t ma?u ???ng h?? led na?y co? thê? s?? du?ng chung cho ca? nam la?n n??.

???ng h?? led nam

Pha?n m??t ???ng h?? ????c b?? tri? 2 hi?nh tra?i tim l??ng ghe?p v? nhau m??t ca?ch can ???i va? ?e?p m??t. Ha?ng sa?n xua?t Skmei ?a? trang bi? cho do?ng ???ng h?? led nam ha?p da?n na?y m??t b?? vo? ?a?y c??ng ca?p ????c la?m t?? the?p kh?ng gi?. Ngoa?i ra chiê?c ???ng h?? led cu?a Skmei co?n co? kha? n?ng ch??ng n???c ra?t t??t nên ng???i s?? du?ng co? thê? thoa?i ma?i ?i m?a, tha?m chi? la? ?i b?i.

???ng h?? led nam SKMEI-020: La?y y? t???ng t?? chiê?c du thuyê?n kh?ng gian, ma?u ???ng h?? led ki?u dáng ??c ?áo na?y cu?a SKMEI ?a? ta?o nên m??t c?n s??t trong gi??i tre? th??i gian ga?n ?ay.

???ng h?? led nam

V??i thiê?t kê? ???c ?a?o va? m??i la?, ma?u ???ng h?? led nam SKMEI-020 se? giu?p ca?c cha?ng trai ta?o ????c ?n t???ng ma?nh trong m??t ca?c ba?n ga?i.

???ng h?? led nam SKMEI-009: ?ay la? ma?u ???ng h?? ?ang la?m m?a la?m gio? trên thi? tr???ng th??i gian ga?n ?ay, sa?n pha?m na?y lu?n ?? trong ti?nh tra?ng cha?y ha?ng.

???ng h?? led nam

Nê?u ba?n ?ang mu??n ti?m kiê?m m??t chiê?c ???ng h?? co? thiê?t kê? ?e?p va? h??i tu? ?u? mo?i ti?nh n?ng ca?n thiê?t thi? chiê?c ???ng h?? led nam SKMEI-009 se? la? m??t g??i y? kh?ng t??i. No? kh?ng chi? s?? h??u m??t thiê?t kê? ?e?p m??t ma? co?n trang bi? m??t ??? bê?n tuyê?t ha?o cu?ng b??i nh??ng va?t liê?u ca?u tha?nh cao ca?p.

???ng h?? led nam SKMEI SK-0910: ?ay ????c xem la? m??t trong nh??ng do?ng ???ng h?? ledco? kiê?u da?ng nh? chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? th?ng th???ng. V??i thiê?t kê? ra?t ma?nh me? va? mang ?a?m phong ca?ch thê? thao, kê?t h??p v??i no? la? ma?u ?en sang tro?ng.

???ng h?? led nam

Chiê?c ???ng na?y kha? ???c biê?t khi v??a kê?t h??p kiê?u ?ê?m gi?? nha?y s?? va? b?? ???ng h?? kim, chi?nh yê?u t?? na?y ?a? ta?o nên s?? kha?c biê?t cho do?ng sa?n pha?m na?y.

???ng h?? led nam gia? re? day nh??a tr??ng: Co? thiê?t kê? c??c ky? ??n gia?n nh?ng va?n s?? h??u ????c s?? tinh tê? ma? hiê?m co? do?ng ???ng h?? led cho nam na?o co? ????c. Ga?n nh? 100% cha?t liê?u cu?a chiê?c d??ng h?? na?y ????c la?m t?? nh??a de?o co? ??? bê?n c??c cao, chi?nh yê?u t?? na?y giu?p cho ng???i ?eo kh?ng co? ca?m gia?c kho? chi?u khi s?? du?ng.

???ng h?? led nam

Chiê?c ???ng h?? tuyê?t ?e?p co? gia? tha?nh ra?t re? ( Chi? khoa?ng 100.000VN?), ?ay la? yê?u t?? quan tro?ng giu?p cho do?ng sa?n pha?m na?y ????c ra?t nhiê?u ba?n tre? ?a chu??ng.

???ng h?? led nam Adidas m??t vu?ng: Chiê?c ???ng h?? led nam Adidas na?y co? thiê?t kê? t??ng t?? nh? chiê?c vo?ng ?eo tay sa?nh ?iê?u, no? se? ta?o cho ba?n m??t ?iê?m nha?n ma?nh me? cho phong ca?ch th??i trang cu?a ba?n.

Th?ng tin sa?n pha?m:

Cha?t liê?u: Day ?eo ????c la?m t?? cao su de?o, mê?m co? ??? bê?n cao va? co? nhiê?u ma?u s??c ?ê? l??a cho?n.?Ki?ch th???c: 3.5 x 3.5cm ( M??t ???ng h??), 24 x 2.5cm ( Day ?eo).

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • ???ng h?? led nam
  • ???ng h?? led nam gia? re? tphcm
  • ???ng h?? led nam gia? re?
  • ???ng h?? led nam ?e?p