Chiê?c ???ng h?? l??c tay n???la? m??t thiê?t kê? ?a?y sa?ng ta?o ma? ca?c nha? sa?n xua?t th??i trang ?a? mang ?ê?n cho ca?c chi? em phu? n??. ?ay ma?u ???ng h?? co? s?? ???t pha? vê? y? t???ng, no? mang la?i m??t ca?i ?e?p kha?c la? so v??i nh??ng ma?u ???ng h?? th?ng du?ng tr???c ?ay.

???ng h?? l??c tay n??

?iê?m n??i ba?t nha?t ma? nh??ng chiê?c ???ng h?? l??c tay n?? ?em la?i chu? yê?u ?? pha?n day ?eo, chu?ng ????c biê?n ho?a tr?? nên ma?nh mai, thanh thoa?t, n?? ti?nh va? kh?ng ke?m pha?n sang tro?ng. Nh??ng yê?u t?? va? ???c ?iê?m n??i ba?t na?y ????c ca?c nha? thiê?t kê? ho?a h??p m??t ca?ch tinh tê?, giu?p cho chiê?c ???ng h?? l??c tay n?? tr?? tha?nh m??t th??ng hiê?u ma? ca?c chi? em phu? n?? m? ???c.

???ng h?? l??c tay n??

???c ?iê?m n??i ba?t cu?a chiê?c ???ng h?? l??c tay n??

  • ?ay co? thê? xem la? mo?n phu? kiê?n th??i trang 2 trong 1, vi? va?y ng???i s?? du?ng co? thê? dê? da?ng biê?n ta?u tr?? ta?o nên s?? ?o?c ?a?o cho phong ca?ch th??i trang cu?a mi?nh.
  • Pha?n day ?eo ????c ca?ch ?iê?u t?? chiê?c l??c tay n?? ti?nh, no? kh?ng go? bo? nh? nh??ng chiê?c day ?eo ???ng h?? th?ng du?ng.
  • Nh??ng ma?u ???ng h?? l??c tay n?? co? ki?ch th???c kha? nho? va? ????c la?m mo?ng ?ê? no? tr?ng t??ng t?? m??t chiê?c l??c tay. Nh?? ?iê?m na?y ma? ng???i ?eo se? ca?m tha?y thoa?i ma?i va? nhe? nha?ng h?n khi s?? du?ng.
  • Ma?u ???ng h?? na?y kh?ng co?n la? mo?n phu? kiê?n th??i trang th?ng th???ng ma? no? co?n s?? h??u ????c ne?t sang tro?ng cu?a m??t mo?n trang s??c cao ca?p cu?a n?? gi??i.

Nh??ng ma?u ???ng h?? n?? kiê?u l??c tay ??p, sang tr?ng

???ng h?? l??c tay n?? JW3512-BQ157

Co? thiê?t kê? ra?t tre? trung, n?ng ???ng va? ?e?p m??t, ?ay se? la? mo?n phu? kiê?n th??i trang ?a?y ha?p da?n da?nh cho ca?c ba?n ga?i tre? nga?y nay.

M??t ???ng h?? ????c thiê?t kê? kha? ??n gia?n, ca?c chi tiê?t ????c ca?c nghê? nhan chê? ta?c c??c ky? tinh xa?o, no? mang la?i m??t ve? ?e?p sang tro?ng va? quy? pha?i cho ng???i ?eo.

???ng h?? l??c tay n??

Ngoa?i ra nha? thiê?t kê? co?n ta?o ?iê?m nha?n ???c ?a?o trên pha?n day ?eo b??ng ca?ch ?i?nh thêm ra?t nhiê?u viên ?a? sa?ng la?p la?nh.

???ng h?? l??c tay n?? Kimio KI003

Chiê?c ???ng h?? co? thiê?t kê? sang tro?ng va? hiê?n ?a?i na?y la? sa?n pha?m n??m trong b?? s?u ta?p th??i trang Thu ??ng cu?a ha?ng Kimio.

????c la?m t?? the?p kh?ng ri? va? co? thiê?t kê? t??ng t?? nh? m??t chiê?c l??c tay, kê?t h??p v??i no? la? chiê?c m??t ???ng h?? ????c ?i?nh ?a? sang tro?ng la?m t?n lên ve? ?e?p n?? ti?nh cu?a ng???i s?? du?ng.

???ng h?? l??c tay n??

Chiê?c ???ng na?y se? ra?t phu? h??p cho ca?c ba?n ga?i yê?u thi?ch ve? ?e?p diê?u da?ng, dê? th??ng va? n?? ti?nh.

???ng h?? l??c tay n?? Gucci DH268

La? sa?n pha?m ????c sa?n xua?t b??i Gucci, m??t trong nh??ng th??ng hiê?u th??i trang n??i tiê?ng trên thê? gi??i, chi?nh vi? thê? ma? chiê?c ???ng h?? l??c tay n?? na?y co? cha?t l???ng ra?t cao va? thiê?t kê? c??c ky? th??i th???ng.

???ng h?? l??c tay n??

Chiê?c ???ng h?? l??c tay n?? na?y cu?a Gucci ????c la?m t?? the?p kh?ng ri? ????c phu? b??ng m??t l??p va?ng sa?ng la?p la?nh. C?ng nghê? ma? va?ng ????c a?p du?ng ky? thua?t tiên tiê?n ?a?m ba?o kh?ng bi? phai ma?u hay bong tro?c theo th??i gian.

Ngoa?i ra ca?c chi tiê?t trên chiê?c ???ng h?? co?n ????c thiê?t kê? kha? ???c ?a?o, chi?nh vi? thê? ma? khi ?eo trên tay se? ta?o ra nh??ng hiê?u ??ng ra?t ?e?p m??t.

M??t s?? th??ng hiê?u ???ng h?? l??c tay n?? ????c ?a chu??ng ta?i thi? tr??ng Viê?t Nam

Th??ng hiê?u ???ng h?? l??c tay n?? Titan

?ay la? th??ng hiê?u ???ng h?? n??i tiê?ng trên thê? gi??i co? ngu??n g??c t?? ?n ???. ???i t???ng ma? ha?ng sa?n xua?t ???ng h?? Titan h???ng ?ê?n la? ca?c chi? em phu? n??, chi?nh vi? thê? ma? nh??ng sa?n pha?m chu? ?a?o va? n??i ba?t cu?a Titan ?ê?u da?nh cho n?? gi??i.

???ng h?? l??c tay n??

?? thi? tr???ng Viê?t Nam chu?ng ta se? dê? da?ng cho?n mua ????c ca?c sa?n pha?m cu?a Titan, ???c biê?t la? nh??ng ma?u ???ng h?? n?? kiê?u l??c tay. ?ay ????c xem la? sa?n pha?m co? thê? ma?nh cu?a Titan ta?i thi? tr???ng ???ng h?? da?nh cho n??.

Th??ng hiê?u ???ng h?? l??c tay n?? Pierre Lannier

La? th??ng hiê?u ?ê?n t?? x?? s?? th??i trang Pha?p, Pierre Lannier ra?t n??i tiê?ng trong li?nh v??c trang s??c va? ???ng h?? da?nh cho pha?i n??. Va? ha?ng Pierre Lannier cu?ng c??c ky? n??i tiê?ng v??i nh??ng ma?u ???ng h?? l??c tay n??.

???ng h?? l??c tay n??

Nh??ng chiê?c ???ng h?? cu?a Pierre Lannier co? thiê?t kê? ra?t ???c tr?ng, tuy kh?ng n??i ba?t b??i nh??ng loa?i ?a? cao ca?p nh?ng nh??ng sa?n pha?m cu?a ha?ng va?n co? ????c ve? ?e?p tinh tê? va? trang nha? trong t??ng sa?n pha?m.

Th??ng hiê?u ???ng h?? l??c tay n?? Michael Kors

V??i nh??ng ti?n ??? th??i trang thi? h??n ra?t quen thu??c v??i th??ng hiê?u Michael Kors ?ê?n t?? My? na?y. ?a pha?n ca?c sa?n pha?m cu?a ha?ng chi? ????c sa?n xua?t da?nh riêng cho phu? n?? va? kh?ng co? s?? ?a da?ng vê? thiê?t nh? nh??ng ha?ng th??i trang kha?c.

???ng h?? l??c tay n??

???ng h?? l??c tay n?? cu?a Michael Kors th???ng ha?n chê? vê? ma?u ma?, nh?ng ba?t ky? do?ng sa?n pha?m ???ng h?? l??c tay na?o cu?a ha?ng cu?ng tr?? tha?nh mo?n phu? kiê?n ????c ca?c chi? em phu? n?? s?n lu?ng.

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • ???ng h?? l??c tay n??
  • ???ng h?? n?? kiê?u l??c tay
  • Ca?ch cho?n ???ng h?? n?? kiê?u l??c tay
  • ???ng h?? vo?ng tay
  • ???ng h?? l??c tay n?? Gucci