Th??i ?iê?m chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? ?a?u tiên trên thê? gi??i ra ???i, no? ?a? ?a?nh da?u m??t b???c ngo??c m??i cho nga?nh sa?n xua?t ???ng h?? trên thê? gi??i. Va?o th??i ?iê?m ?o?, khi ma? c?ng nghê? hiê?n ?a?i co?n la? ?iê?u m??i la? v??i con ng???i thi? viê?c s?? h??u ????c chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam?la? c??c ky? xa xi?.

Nê?u chiê?c ???ng h?? c? mang ?ê?n s?? sang tro?ng, li?ch s?? thi? chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam la?i mang la?i s?? tre? trung va? n?ng ???ng cho ng???i s?? du?ng. Chính vì v?y mà?nh??ng ma?u ???ng h?? ?iê?n t?? va?n chiê?m ????c thi? pha?n ra?t l??n trên thi? tr???ng.

???ng h?? ?iê?n t?? nam

???ng h?? ?iê?n t?? nam la? gi? ?

???ng h?? ?iê?n t?? nam hay co?n go?i la? ???ng h?? tha?ch anh ( S?? du?ng Pin), chu?ng hoa?t ???ng d??a trên s?? dao ???ng t?? tr???ng b??ng ngu??n n?ng l???ng co? ????c t?? Pin. ?ay la? do?ng sa?n pha?m ????c ra?t nhiê?u ti?n ??? th??i trang ?a chu??ng b??i gia? tha?nh kha? tha?p, nh?? ?iê?m na?y ma? ng???i s?? du?ng co? thê? dê? da?ng thay ???i phong ca?ch th??i trang cu?a mi?nh.

Kh?ng co? ca?u ta?o ph??c ta?p nh? nh??ng chiê?c ???ng h?? c? ???t ?o?, nh?ng kha? n?ng hoa?t ???ng va? ??? bê?n cu?a chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam la? ?iê?u kh?ng thê? ba?n ca?i. Theo m??t s?? nghiên c??u cho tha?y, ??? chua?n xa?c vê? kha? n?ng ?ê?m th??i gian cu?a chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam cao h?n ra?t nhiê?u so v??i ???ng h?? c?.

Nh??ng ma?u ???ng h?? ?iê?n t?? nam ba?n cha?y nha?t

???ng h?? ?iê?n t?? nam Casio kiê?u da?ng c?? ?iê?n

G??n liê?n v??i tên tu??i cu?a ha?ng t?? nh??ng n?m tha?p niên 80, chiê?c ???ng h?? Casio v??i s??c va?ng ???c tr?ng cu?ng ma?u ma? ?e?p m??t khiê?n kh?ng i?t ng???i va?o th??i ?iê?m ?o? mê mê?t. Cho ?ê?n ta?n bay gi?? ma?u ???ng h?? Casio na?y va?n ????c ra?t nhiê?u ng???i ?a chu??ng.

???ng h?? ?iê?n t?? nam Casio G-Shock

V??i thiê?t kê? th??i trang, kha? n?ng ch??ng s??c, ch??ng n???c tuyê?t v??i ?a? la?m nên tên tu??i cu?a chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam ?ê?n t?? Nha?t Ba?n na?y. M??t ?u ?iê?m kha?c chu?ng ta co? thê? nha?n tha?y ????c trên chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? na?y la? kha? n?ng kiê?m soa?t th??i gian c??c ky? chua?n xa?c, du? ???t chu?ng trong ba?t c?? ?iê?u kiê?n kh??c nghiê?t na?o thi? chu?ng va?n hoa?t ???ng t??t.

???ng h?? ?iê?n t?? nam

Cho ?ê?n nay, chiê?c ???ng h?? nam ?iê?n t?? Casio G-Shock ?a? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng sa?n pha?m ba?n cha?y nha?t mo?i th??i ?a?i.

???ng h?? ?iê?n t?? nam Suunto Core Brushed Steel

Sa?n pha?m ?ê?n t?? th??ng hiê?u ???ng h?? cu?a Pha?n Lan, la?y y? t???ng t?? nh??ng ma?u ???ng h?? c? ho?c ha?ng sa?n xua?t ?a? mang ?ê?n m??t diê?n ma?o kha?c biê?t hoa?n toa?n cho chiê?c ???ng h?? ?iê?n t??.

Chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? Suunto Core Brushed Steel ????c trang bi? ?a?y ?u? ca?c ti?nh n?ng vê? la ba?n, nhiê?t kê?, ca?nh ba?o ??? sau,.. ?ay ha?u hê?t la? nh??ng ti?nh n?ng ca?n thiê?t cho cu??c s??ng ha?ng nga?y.

???ng h?? ?iê?n t?? nam Casio Edifice

?ay ????c xem la? do?ng ???ng h?? ?iê?n t?? nam ?e?p nha?t da?nh cho ca?nh ?a?n ?ng nh??ng n?m ga?n ?ay. V??i thiê?t kê? li?ch la?m, ma?nh me?, chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? Casio Edifice se? ra?t phu? h??p cho nh??ng cha?ng trai tre? trung, n?ng ???ng.

Khi ti?m kiê?m m??t chê?c ???ng h?? ?iê?n t?? ?eo tay nam gia? re? ta?i th??i ?iê?m hiê?n ta?i thi? chiê?c ???ng h?? na?y se? la? s?? l??a cho?n t??t da?nh cho ca?c ba?n. V??i m??c gia? chi? va?o khoa?ng 2.000.000 VN? ba?n ?a? co? thê? s?? h??u ????c sa?n pha?m ?a?y ha?p da?n na?y.

Nh??ng chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? ?eo tay nam gia? re?

???ng h?? ?iê?n t?? YZL 271

La? chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam gia? re? hiê?m hoi ????c trang bi? ti?nh n?ng Chronograph, ?ay se? la? ga?n nh? la? l??a cho?n t??t nha?t trong phan khu?c ???ng h?? nam gia? re?.

???ng h?? ?iê?n t?? nam

Sa?n pha?m co? kiê?u da?ng c?? ?iê?n kê?t h??p v??i chiê?c day ?eo la?m b??ng da giu?p t?ng thêm s?? sang tro?ng, li?ch la?m va? ma?nh me? cho chiê?c ???ng h??. Sa?n pha?m ????c la?m t?? nh??ng cha?t liê?u cao ca?p va? ????c ha?ng sa?n xua?t ti?nh toa?n ra?t ky? l???ng vê? kha? n?ng chi?u l??c nên ??? bê?n cu?a chiê?c ???ng h?? YZL 271 ra?t cao.

???ng h?? ?iê?n t?? nam day da CURREN

Sa?n pha?m co? m??t ki?nh c??ng, xung quanh la? viê?n kim loa?i ????c chê? ta?c ti? my? giu?p chiê?c ???ng h?? tr?? nên n??i ba?t h?n. Ngoa?i ra hê? th??ng chi?nh gi?? c??c ky? tinh tê? va? chi?nh xa?c giu?p ng???i s?? du?ng dê? da?ng kiê?m soa?t th??i gian chua?n xa?c nha?t.

???ng h?? ?iê?n t?? nam

?iê?m ???c biê?t trên chiê?c ???ng h?? ?iê?n t?? nam na?y la? ????c trang bi? t??i 5 kim, ngoa?i 3 kim chi?nh ha?ng sa?n xua?t co?n trang bi? thêm hê? th??ng chi? nga?y va? 2 vo?ng tro?n ca?ch ?iê?u.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • ???ng h?? ?iê?n t?? nam
  • ???ng h?? ?iê?n t?? ?eo tay nam
  • ???ng h?? ?iê?n t?? ?eo tay nam gia? re?
  • ???ng h?? nam ?iê?n t??
  • ???ng h?? ?iê?n t?? nam ?e?p
  • ???ng h?? ?iê?n t?? nam Casio