Pha?n l??n ca?c ba?n ga?i khi cho?n mua ???ng h?? c? n?? ?ê?u d??a va?o ti?nh tha?m my? la? chu? yê?u, nh??ng yê?u t?? kha?c th???ng kh?ng ????c chu? tro?ng nhiê?u. ?ay cu?ng chi?nh la? nguyên nhan da?n ?ê?n viê?c cho?n mua chiê?c ???ng h?? c? n?? kh?ng phu? h??p v??i ba?n than.

???ng h?? c? n??

?ê? cho?n mua ????c ???ng h?? c? n?? ??p va? phu? h??p, ca?c ba?n ga?i nên tham kha?o m??t s?? ca?ch sau ?ay

Cách ch?n ??ng h? c? n?

Chu?ng loa?i ???ng h?? c? n??

Cu?ng nh? ca?c do?ng ???ng h?? c? kha?c, ???ng h?? c? da?nh cho n?? cu?ng co? 2 loa?i chi?nh: Handwinding va? Automatic.

 • Handwinding ( Lên day co?t b??ng tay): Nê?u ca?c ba?n kh?ng mu??n g??p r??c r??i trong viê?c lên day co?t h??ng nga?y cho chiê?c ???ng h?? c? n?? thi? t??t nha?t kh?ng nên cho?n loa?i ???ng h?? c? na?y. Nh??ng ma?u ???ng h?? loa?i lên day co?t b??ng tay tuy co? nhiê?u ???c ?iê?m n??i ba?t nh?ng chu?ng la?i gay cho ng???i du?ng nhiê?u ba?t tiê?n khi pha?i lên day co?t va? ?iê?u chi?nh gi?? m??i nga?y.
 • Automatic ( T?? ???ng): ?ay la? loa?i ???ng h?? c? hoa?t ???ng d??a trên s?? chuyê?n ???ng cu?a ca?nh tay ng???i ?eo va? l??c hu?t cu?a tra?i ?a?t. Loa?i ???ng h?? c? n?? na?y hiê?n nay ????c ra?t nhiê?u ng???i ?a chu??ng vi? chu?ng kha? tiê?n khi kh?ng ca?n pha?i lên day co?t. Tuy nhiên, chiê?c ???ng h?? c? n?? loa?i t?? ???ng se? chi?m va?o gia?c ngu? nê?u kh?ng ????c s?? du?ng th???ng xuyên.

Ch??c n?ng ch??ng n???c

Ti?nh n?ng na?y ha?u hê?t ?ê?u xua?t hiê?n trên nh??ng chiê?c ???ng h?? c? n?? chi?nh ha?ng, tuy nhiên m??i do?ng sa?n pha?m se? co? kha? n?ng ch??ng n???c kh?ng ???ng nha?t. ?ê? tra?nh viê?c gay h? ho?ng cho chiê?c ???ng h??, ca?c ba?n ga?i cu?ng nên l?u y? vê? th?ng s?? ti?nh n?ng ch??ng n???c tr???c khi mua.

???ng h?? c? n??

 • 30M, 3ATM, 3BAR ho??c Water Reristance: Chi? co? kha? n?ng ch??ng n???c ?? m??c ?o? ?i m?a hay r??a tay.
 • 50M, 5ATM, 5BAR: Nh??ng chiê?c ???ng h?? co? th?ng s?? nh? thê? na?y ba?n co? thê? thoa?i ma?i h?n khi sinh hoa?t, va? co? thê? ?eo ngay ca? khi ?i b?i.
 • 100M, 10ATM, 10BAR: Cho phe?p ng???i s?? du?ng ?eo ?i b?i, l??n th??i gian ng??n ( kh?ng bi?nh d???ng khi?) nh??ng bi? ha?n chê? ?? m??t s?? m?n thê? thao d???i n???c nh? l???t so?ng.
 • Trên 200M, 20ATM, 20BAR: Chu?ng ta co? thê? thoa?i ma?i s?? du?ng ???ng h?? khi tiê?p xu?c v??i n???c, va? co? thê? ch?i ca?c m?n thê? thao ma?nh d???i n???c.

***Chu? y?: Nh??ng th?ng s?? vê? ti?nh n?ng ch??ng n???c ????c ca?c ha?ng sa?n xua?t in ho??c kh??c ?? m?t sau ???ng h??. Tuy nhiên ca?c ba?n ca?n pha?i nh?? r??ng, chi? nh??ng chiê?c ???ng h?? c? n?? chi?nh ha?ng m??i pha?n a?nh chi?nh xa?c cho nh??ng th?ng s?? trên.

??? bê?n cu?a m??t ki?nh ???ng h??

Khi cho?n mua ???ng h?? c? n?? chu?ng ta cu?ng ca?n l?u y? vê? ??? bê?n cu?a m??t ki?nh. M??t ki?nh cu?a chiê?c ???ng h?? c? n?? co? thê? ????c la?m t?? nhiê?u loa?i cha?t liê?u kha?c nhau va? kha? n?ng ch??ng va da?p hay ??? bê?n cu?a chu?ng cu?ng kha?c nhau.

 • M??t ki?nh Sapphire tra?ng mo?ng: Loa?i m??t ki?nh na?y chi? th???ng xua?t hiê?n ?? ca?c do?ng ???ng h?? c? n?? gia? re?, chu?ng co? ??? bê?n kha? tha?p khi chi? ????c tra?ng m??t l??p mo?ng Sapphire bên ngoa?i. Sau m??t th??i gian s?? du?ng thi? l??p Sapphire na?y se? phai ?i va? l?? ra m??t ki?nh th?ng th???ng.

???ng h?? c? n??

 • M??t ki?nh Sapphire tra?ng da?y: Kh?ng co? nhiê?u kha?c biê?t v??i loa?i tra?ng mo?ng ch??ng qua l??p Sapphire ????c phu? da?y va? co? ??? bê?n cao h?n.
 • M??t ki?nh Sapphire nguyên kh??i: Sapphire co? ??? bê?n ra?t cao va? chi?u ????c va ?a?p t??t, tuy nhiên gia? tha?nh cu?a loa?i na?y ra?t cao nên chi? xua?t hiê?n trên nh??ng chiê?c ???ng h?? c? n?? ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng.

???ng h?? c? n??

 • M??t ki?nh Hardlex Glass: Loa?i na?y ????c s?? du?ng kha? ph?? biê?n nh?? gia? tha?nh tha?p, kha? n?ng ch??ng x???c va? va ?a?p kha? t??t.

H???ng da?n ca?ch s?? du?ng va? ca?ch chi?nh ???ng h?? c? n??

?ê? chiê?c ???ng h?? c? cu?a ba?n lu?n hoa?t ???ng thi? viê?c lên day co?t th???ng xuyên la? ?iê?u thiê?t yê?u. ???i v??i loa?i t?? ???ng thi? chi? ca?n d??a va?o viê?c chuyê?n ???ng cu?a ca?nh tay ng???i ?eo la? ?a? co? thê? cung ca?p n?ng l???ng cho chiê?c ???ng h?? hoa?t ???ng.

Khi s?? du?ng ???ng h?? c? ca?c ba?n cu?ng ca?n pha?i chu? y? kh?ng nên ?eo khi ?ang hoa?t ???ng ma?nh hay ch?i ca?c m?n thê? thao nh?: Tenis, bo?ng chuyê?n,.. ?ê? ha?n chê? s?? va ?a?p a?nh h???ng ?ê?n ?ê?n hê? th??ng va?n ha?nh cu?a chiê?c ???ng h?? c?.

Khi ca?n ?iê?u chi?nh th??i gian hay lên day co?t thi? chu?ng ta nên tha?o ???ng h?? tr???c khi th??c hiê?n. Chi? m??t viê?c ??n gia?n nh? va?y se? giu?p chu?ng ta dê? da?ng chi?nh h?n khi ?eo trên tay.

Trên nh??ng chiê?c ???ng h?? c? th???ng kh?ng ????c trang bi? nhiê?u nu?t ?iê?u chi?nh ?ê? kh?ng gay a?nh h???ng ?ê?n thiê?t kê?. Vi? thê? ???ng h?? c? thu??ng chi? co? co? m??t nu?t ?iê?u chi?nh chi?nh, nu?t ?iê?u chi?nh na?y th???ng co? 3 na?c: Vi? tri? ?o?ng ( Hoa?t ???ng bi?nh th???ng), vi? tri? gi??a ( ?iê?u chi?nh nga?y va? th??), vi? tri? xa nha?t ?ê? ?iê?u chi?nh gi?? va? phu?t.

???ng h?? c? n??

Ca?ch lên day co?t cho ???ng h?? c?: ???i v??i loa?i ???ng h?? Handwiding chu?ng ta ca?n pha?i lên day co?t kha? th???ng xuyên, tuy nhiên c?ng viê?c na?y ra?t dê? th??c hiê?n. Ba?n chi? ca?n v??n nu?m ?iê?u chi?nh day co?t v??a pha?i, kh?ng nên v??n qua? c?ng ?ê? tra?nh viê?c ???t day co?t. Th?ng th???ng nh??ng chiê?c ???ng h?? c? Handwiding chi? nên v??n t?? 15-20 vo?ng la? ?u?.

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • ???ng h?? c? n??
 • ???ng h?? c? n?? ha?ng hiê?u
 • ???ng h?? c? n?? chi?nh ha?ng
 • ???ng h?? c? n?? gia? re?
 • ???ng h?? c? ?eo tay n??
 • Ca?ch cho?n ???ng h?? c? n??
 • Ca?ch chi?nh ???ng h?? c?