Vi?c ch?n ?úng size giày là r?t c?n thi?t, b?i n?u mang giày quá r?ng hay quá ch?t ??u s? ?nh h??ng kh?ng t?t ??n ??i chan c?a b?n. Tuy nhiên, kh?ng ph?i ai c?ng bi?t cách ?o size giày m?t cách chính xác. ?i?u này s? kh?ng còn là v?n ?? khó kh?n m?i khi mua giày c?a b?n n?a n?u nh? b?n n?m ???c cách ?o size giày nam ???c chia s? sau ?ay.

H??ng d?n cách ?o size giày nam ?úng nh?t

Tr??c tiên, chúng ta c?n th?ng nh?t m?t s? quy ??c sau ?? d? dàng h??ng d?n cho b?n cách tính size giày:

  • N: là chi?u r?ng bàn chan.
  • L: là chi?u dài bàn chan.

B??c 1: Chu?n b? m?t s? v?t d?ng

– M?t m?nh gi?y l?n h?n so v?i bàn chan c?a b?n.
– M?t cay bút chì ho?c bút m?c ??u ???c.

B??c 2: V? kích c? c?a bàn chan

– R?t ??n gi?n, b?n ??t m?nh gi?y ?ó xu?ng sàn, ti?p theo b?n ??t và gi? bàn chan th?t ch?c ch?n trên m?nh gi?y.
– Sau ?ó, b?n dùng bút chì ho?c bút m?c ?? v? l?i khung chan c?a b?n trên m?nh gi?y. ?? có ?? chính xác cao h?n thì b?n nên???t bút theo ph??ng th?ng ??ng và vu?ng góc v?i m?nh gi?y, h?y c? g?ng v?ch chính xác theo khu?n hình c?a bàn chan.
– Bên c?nh ?ó, b?n h?y ch?c ch?n?r?ng chan b?n kh?ng b??xê d?ch khi b?n t?m d?ng v?.
– V?i cách ?o size giày này, b?n có th? t? ?o kích c? bàn chan mà kh?ng c?n ai tr? giúp.

B??c 3: ?ánh d?u l?i các s? ?o L và N

– Ti?p theo, b?n s? d?ng cay bút ?? v? hai ???ng th?ng?sao cho ch?m vào các ?i?m trên t?n cùng và ?i?m d??i cùng, ??ng th?i th?c hi?n t??ng t? cho ???ng th?ng d?c hai bên sao cho ch?m vào hai ?i?m r?ng nh?t ? hai bên bàn chan nh? hình ?nh d??i ?ay.

cách ?o size giày

B??c 4: ?o l??ng s? ?o L

– B?n ch? vi?c s? d?ng th??c ?? k? và ?o chi?u dài c?a hai ???ng th?ng mà b?n ?? v? ? b??c 3. Tuy nhiên, b?n h?y ch?c ch?n r?ng b?n ?ang ?o trên ???ng th?ng vu?ng góc v?i c? hai ???ng k? trên và d??i.
– Sau khi ?o xong chi?u dài L, b?n có th? làm tròn s? trong kho?n 0,5cm. T?t h?n h?t, b?n nên làm tròn xu?ng b?i khi v? khu?n chan c?a b?n thì các ???ng k? th??ng chi?m h?n?m?t chút s? ?o so v?i kích th??c th?t c?a bàn chan b?n.

B??c 5: Ch?n size giày?phù h?p

– B?n ghi l?i con s? này ?? so sánh trên b?ng quy ??i size giày và ch?n ra ??i giày thích h?p cho bàn chan. Cách ch?n size giày theo b?ng d??i ?ay:

cách ?o size giày

Ghi chú: Chi?u dài c?a bàn chan ???c tính theo ??n v? centimet.

M?t s? l?u y cho b?n:

– Th?i gian ly t??ng nh?t??? th?c hi?n ?o kích c? bàn chan c?a b?n là vào lúc cu?i ngày vì khi ?ó ??i chan c?a b?n ???c th? gi?n hoàn toàn và n? r?ng nh?t trong ngày.
– N?u nh? có sai s? gi?a hai bàn chan c?a b?n thì t?t nh?t b?n nên ch?n ??i giày có kích c? b?ng v?i chan l?n h?n c?a b?n.
– Vi?c ch?n ?úng size giày cho ??i chan là?c?c k? quan tr?ng. M?t ??i giày có kích c? phù h?p s? giúp ?m chan v?a ph?i, kh?ng b? kích ??u m?i, tuy nhiên có th? ?? th?a ??u kho?ng 0,5 cm.

Trên ?ay là cách ?o size giày nam v?a chính xác v?a d? th?c hi?n mà chúng t?i h??ng d?n cho b?n.?Chúc các b?n thành c?ng và ch?n ???c ??i giày thích h?p!

*****

Các t? khóa liên quan:

  • cách ?o size giày
  • cách ?o size giày nam
  • cách tính size giày
  • cách ch?n size giày