Mùa hè là th?i ?i?m mà nh?ng ??i boots kín c?ng cao t??ng hay nh?ng ??i Sneaker gò bó?lùi v? h?u tr??ng ?? nh??ng ch? cho???i sandal n?ng ??ng, thoáng mát. S? ?a d?ng và phong phú v? ch?ng lo?i, m?u m? còn ?em l?i m?t phong cách th?i trang ??y th?i th??ng cho phái n?. Nh?ng th?t khó có th? ki?m ???c m?u giày nào v?a th?i th??ng l?i mang ??n s? êm ái, tho?i mái khi s? d?ng nh? m?u giày sandal. ?M?i dòng s?n ph?m mang m?t nét ??c tr?ng riêng phù h?p v?i t?ng phong cách th?i trang khác nhau, v?y?b?n ?? bi?t cách ph?i ?? v?i giày sandal nh? th? nào là phù h?p nh?t ?

Bi?n hóa cùng nh?ng?cách ph?i ?? v?i giày sandal

Ph?i ?? v?i giày sandal Ankle Strap

ph?i ?? v?i giày sandal

 

Có l? r?t ít ng??i nh?n bi?t ???c tên c?a m?u sandal này, nh?ng trên th?c t? thì m?u sandal này ???c r?t ng??i ?a chu?ng. Ankle Strap Sandal?th??ng ???c ?ính m?t ho?c nhi?u quai ? ph?n c? chan, ?ay c?ng là ?i?m t?o ?i?m nh?n khác bi?t v?i nh?ng dòng s?n ph?m khác.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

N?u b?n ?ang mu?n h??ng ??n phong cách th?i trang thanh l?ch nh?ng v?n mu?n gi? l?i m?t ph?n n?ng ??ng, cá tính thì s? k?t h?p gi? Blazer, qu?n jeans rách cùng món ph? ki?n Fold-Over và ??i giày Ankle Strap Sandal s? th?a m?n yêu c?u ??y th? thách này.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

Ngoài ra khi ph?i ?? v?i giày sandal Ankle Strap v?i m?u váy High-Low, áo khoác denim cùng chi?c m? Snapback s? giúp b?n bi?n hóa nhanh chóng mà kh?ng ?ánh m?t ?i n?t duyên dáng v?n có.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

C?ng v?i chi?c qu?n Jeans nh?ng là m?u qu?n short jeans khi k?t ??i cùng m?u áo Tank -Top s? làm b?n trong m?nh m?, cá tính và ??m ch?t b?i b?m, tuy nhiên s? k?t h?p này v?n kh?ng gi?m ?i s? quy?n r? mà m?t c? gái c?n có.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

T? vài n?m tr??c ?ay, m?u áo High-Low ?? khi?n kh?ng ít ch? em ph? n? mê m?n, cho ??n t?n bay gi? thì m?u áo này v?n là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n hàng ??u c?a các b?n gái. Và th?t tuy?t v?i khi m?u áo này ???c Mix cùng chi?c qu?n Jeans và ??i giày Ankle Strap Sandal. B?n s? tr?ng v? cùng n?i b?t m?i khi d?o b??c xu?ng ph?. Và s? là m?t thi?u sót l?n n?u set ?? này thi?u v?ng ?i chi?c m? Fedora – Món ph? ki?n th?i trang d?o ph? mùa hè.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

S? ??n gi?n v?n là xu h??ng th?i trang ???c nhi?u b?n gái l?a ch?n, v?y sao các b?n kh?ng th? làm mình tr? nên tr? trung, tinh ng?ch v?i set ?? Tank-Top, Short Denim Oversized.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

B?n có bao gi? c?m th?y nhàm chán b?i phong cách th?i trang ??y ??n ?i?u c?a mình ? B?n ?? bao gi? mu?n?mình tr? v? nh?ng ngày tu?i teen ??y t??i tr? và yêu ??i ? N?u b?n ?ang tìm s? m?i m? này thì h?y ??n v?i phong cách ” Qu?n bi?n m?t”. Th?t tho?i mái và thoáng mát vào nh?ng ngày nóng b?c cùng chi?c qu?n Shorts và chi?c áo dáng dài trùm ngoài. ??ng quên hoàn thi?n set ?? này v?i?sandal Ankle Strap gót th?p ?? khi?n mình thêm tr? trung và n? tính nhé!

Mix ?? v?i giày sandal ?? th?

ph?i ?? v?i giày sandal

 

S? h?u ngo?i hình khá c?ng k?nh b?i ph?n ?? dày và th?, tuy nhiên khi mang l?i thanh thoát và tr?ng th?t tinh ng?ch, ?áng yêu. V?n là m?u giày giúp ng??i mang tho?i mái khi s? d?ng, nay nh? ph?n ?? th? v?ng ch?i khi?n cho vi?c ?i l?i tr? nên d? dàng và thu?n tiên h?n bao gi? h?t. Kh?ng ch? là dòng s?n ph?m ” N?nh chan”, m?u sandal ?? th? còn là xu h??ng th?i trang r?t ???c gi?i tr? ?a chu?ng th?i gian g?n ?ay.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

Vi?c ph?i ?? v?i giày sandal ?? th? c?ng kh?ng g?p quá nhi?u khó kh?n, ch?ng h?n nh? b?n có th? dàng k?t h?p ??i giày sandal ?? th? v?i m?u váy ren mà kh?ng s? m?c l?i trang ph?c. Set ?? s? th?t hoàn h?o n?u b?n k?t h?p chúng v?i chi?c áo khoác s? mi ch?t li?u denim, lúc này ?ay tr?ng b?n s? th?t n? tính và ?áng yêu.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

B?n s? tr? nên tr? trung và n?ng ??ng h?n khi ph?i ng?u m?u áo thun h?a ti?t d? th??ng cùng chan váy k? s?c và ??i giày sandal. Ngoài ra chúng ta còn có th? thay th? ph?n chan váy b?ng m?u qu?n short ch?m bi ??y l? m?t, kh?ng nh?ng phù h?p mà nó còn giúp b?n tr? nên ?áng yêu h?n b?t c? lúc nào.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

M?t phong cách th?i trang khác mà các b?n gái nên th? khi ph?i ?? v?i giày sandal ?? th? là nét hi?n ??i, n?ng ??ng. Ch? v?i vài s? thay ??i nh? cùng chi?c qu?n shorts và m?u áo s? mi bu?c v?t là b?n ?? có th? tr? thành m?t c? nàng n?ng ??ng.

Mix ?? v?i giày sandal ?? b?t

M?t ??i giày cao gót s? giúp phái n? t?n lên nét ??p n? tính cùng s? quy?n r?, nh?ng kh?ng ph?i lúc nào chúng c?ng là s? l?a ch?n phù h?p. Ngoài ra vi?c mang giày cao gót trong m?t th?i gian dài qu? th?t là m?t th? thách kh?ng nh? cho các b?n gái, thay vào ?ó thì nh?ng m?u giày ?? b?t nh? sandal s? là s? l?a ch?n phù h?p nh?t cho nh?ng ai mu?n giúp ??i chan ???c tho?i mái h?n.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

Ch? v?i m?t ??i sandal ?? b?t chúng ta ?? có th? Mix v?i nhi?u b? trang ph?c khác nhau và t?o ra ???c cho mình m?t phong cách riêng bi?t.?

ph?i ?? v?i giày sandal

 

B?n s? trong th?t ??m ??m và d?u dàng khi khoác trên mình v?i chi?c ??m Maxi nh? nhàng, và m?t ??i giày sandal ?? b?t ???c t? ?i?m b?i nh?ng h?a ti?t hoa n?i b?t s? là m?t s? k?t h?p th?t hoàn h?o vào lúc này.?

ph?i ?? v?i giày sandal

 

N?u b?n là m?t c? nàng n?ng ??ng và s? h?u m?t cá tính ??c bi?t thì k?t h?p?qu?n Short và ??i sandal ?? b?t quai m?ng là m?t g?i y tuy?t v?i ??y.

Ph?i ?? v?i giày sandal ?? xu?ng

Có th? xem ?ay là s? k?t tinh gi?a m?u giày sandal Ankle Strap và sandal ?? b?ng, các b?n gái s? tr?ng th?t cao ráo và m?nh kh?nh nh? ph?n gót cao mà ??i sandal ?? xu?ng mang l?i. Kh?ng nh?ng th?, nh? l?i th? ph?n ?? b?ng ph?ng mà vi?c ?i l?i c?ng tr? nên thu?n ti?n h?n, chính vì th? mà m?u sandal ?? xu?ng r?t ???c các ch? em ph? n? ?a chu?ng. Tuy nhiên m?u giày này c?ng ?òi h?i s? tinh t? c?a ng??i s? d?ng trong khau Mix ?? n?u mu?n t?i ?u hóa v? ??p v?n có c?a nó.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

Giày sandal ?? xu?ng c?ng m?u váy Maxi có th? xem là m?t trong nh?ng s? k?t h?p hoàn h?o và ?n y nh?t, t? nh?ng ??c tính t??ng ??ng nh?: thoáng mát, tr? trung và s? phóng khoáng mang ??n m?t làn gió t??i m?i cho các b?n gái. Tùy theo cá tính c?a m?i ng??i mà chúng ta có th? th?i h?n vào b? trang ph?c ?? t?o nên nh?ng nét ??c tr?ng ri?ng bi?t và mang ??m d?u ?n cá nhan.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

Qu?n shorts hay chan váy s? là s? l?a ch?n phù h?p dành cho nh?ng c? nàng có s? thích d?o ph? m?i di?p cu?i tu?n, ngoài ra m?t chi?c áo thun s? mang l?i s? tr? trung và t??i m?i cho ng??i s? d?ng. Và t?t nhiên m?t ??i giày sandal ?? xu?ng s? là ph? ki?n th?i trang khó có th? b? qua giúp các nàng t? tin và tho?i mái khi d?o b??c ph? ph??ng.

ph?i ?? v?i giày sandal

 

*****

Các t? khóa liên quan:

  • ph?i ?? v?i giày sandal
  • mix ?? v?i giày sandal ?? th?
  • mix ?? v?i sandal ?? b?t
  • cách ph?i ?? v?i giày sandal ?? b?t
  • mix ?? v?i giày sandal ?? b?t
  • ph?i ?? v?i giày sandal ?? xu?ng