Sau m?t th?i gian s? d?ng ch?c ch?n ??i giày c?a b?n ?? bám ??y b?i b?m và các v?t b?n dù cho b?n có c?n th?n ??n nh? th? nào. V?y thì làm sao ?? làm s?ch các v?t b?n ?ó? Bài vi?t này s? h??ng d?n cho b?n cách làm s?ch giày v?a d? th?c hi?n l?i c?c k? hi?u qu?.

Các cách làm s?ch giày

Cách làm s?ch giày th? thao (giày v?i)

Lo?i b? ph?n bùn ??t bám trên giày

N?u b?n v?i vàng ?em ??i giày v?n còn bám nhi?u bùn ??t ?i gi?t thì b?n s? kh?ng th? gi?t s?ch ???c hoàn toàn. Do ?ó, b?n nên ?? cho ??i giày kh? và ??p ??i giày xu?ng d??i ??t ?? cho các v?t bùn ??t ?? kh? có th? r?i ra ngoài.?

cách làm s?ch giày

Ti?p theo, b?n dùng m?t t?m kh?n ho?c mi?ng v?i s?ch màu tr?ng ?? lau s?ch nh?ng m?ng bám bùn ??t còn l?i trên day giày và b? m?t gi?t. Sau ?ó, b?n m?i tháo day giày ra và ti?n hành gi?t giày.

R?a và gi?t giày

Cách làm s?ch giày v?i kh?ng gi?ng nh? vi?c gi?t qu?n áo, b?n kh?ng th? dùng tay ?? vò m?nh ???c, vì nh? v?y s? làm h?ng dáng c?a ??i giày trong khi các v?t b?n ? sau bên trong v?n kh?ng th? lo?i b? ???c hoàn toàn. B?n nên ti?n hành theo cách làm s?ch giày v?i sau ?ay:

??u tiên, b?n r?a toàn b? giày b?ng n??c ?m. Ti?p theo, b?n dùng m?t chi?c bàn ch?i ?ánh r?ng ?? c? nhúng vào trong h?n h?p n??c r?a chén ?m ?? chà r?a các v?t b?n bám trên ??i giày t? phía trong ra ngoài.

cách làm s?ch giày

K? ?ó, b?n dùng mi?ng r?a chén ?? chà l?i m?t l?n n?a nh?ng ch? ch?a s?ch. Sau ?ó, b?n r?a ??i giày l?i v?i n??c s?ch là lo?i b? h?t ph?n dung d?ch n??c r?a chén.

N?u nh? giày c?a b?n có mùi h?i thì b?n có th? xae r?a b?ng n??c v?i b?t baking soda t?o b?t. Riêng hai s?i day giày, b?n có th? gi?t bình th??ng v?i n??c l?nh.

L?u y: N?u ??i giày th? thao c?a b?n có màu, tr??c khi s? d?ng n??c r?a chén ho?c xà phòng ?? gi?t giày thì t?t nh?t b?n nên th? nghi?m trên m?t b? m?t nh? và khu?t ?? ki?m tra xem các ch?t t?y ?ó có làm cho giày b? b?c màu kh?ng.

Cách làm s?ch giày da

??i v?i giày da, b?n nên dùng v? chu?i ho?c s?a t??i ?? làm s?ch các v?t b?n. Ngoài ra, khi ?ánh giày b?n có th? tr?n thêm ch? xi c?n ?ánh m?t vài gi?t gi?m ?n. Cách này s? giúp cho da giày ???c sáng bóng và kh?ng d? b? bám b?i b?n.

B?n c?ng có th? dùng nh?ng chi?c v? chan ?? c? và th?m vào xi ?? ?? ?ánh giày thay cho chi?c bàn ch?i ?ánh xi v?a giúp cho giày sáng bóng v?a kh?ng làm tr?y x??c giày.

cách làm s?ch giày

N?u ??i giày da màu tr?ng b? b?n thì ??u tiên b?n nên dùng gi?m ?? lau s? qua, r?i h?y?dùng t?m kh?n v?i kh? lau s?ch l?i, sau ?ó m?i ?ánh xi tr?ng. Cách này s? hi?u qu??h?n r?t nhi?u so v?i vi?c dùng xi ?ánh tr?c ti?p lên giày.

Còn ??i v?i nh?ng ??i dày da màu ?en, sau khi ?i m?t th?i gian thì màu s? d?n phai, th?m chí có tình tr?ng n?t da. V?i tr??ng h?p này, b?n nên dùng m?c tàu nhúng vào dung d?ch lòng tr?ng tr?ng r?i ?ánh lên trên b? m?t da nhi?u l?n. Sau khi ?? quét xong, b?n ?em giày ra ph?i ? nh?ng ch? kh? thoáng. Ti?p theo, b?n ?ánh xi lên, khi ?ó ??i giày da c?a b?n s? tr?ng nh? m?i.

L?u?y: Cách làm s?ch giày da ?úng nh?t là b?n?kh?ng ???c gi?t giày b?ng máy gi?t và b?n c?n ph?i giày ngay sau khi ?? gi?t xong.

Cách làm s?ch giày da l?n

Dùng bàn ch?i ?? làm s?ch cho giày da l?n

Da l?n là ch?t li?u?r?t d? b? dính b?i. Do ?ó,?b?n c?n ph?i th??ng xuyên làm s?ch?giày. Cách làm s?ch giày da l?n c?ng?r?t ??n gi?n, b?n có th? dùng bàn ch?i chuyên d?ng (ho?c là bàn ch?i ?ánh r?ng c?) ?? ch?i th?t nh? nhàng lên b? m?t giày cho các v?t b?i b?n bay ?i.

L?u y: Khi dùng bàn ch?i ?? làm s?ch b?i b?n trên giày,?b?n ch? nên ch?i theo m?t h??ng c?a da giày th?i. Và n?u ?ó ch? là nh?ng v?t b?i b?n nho nh? thì sau khi b?n làm s?ch giày b?ng bàn ch?i, nó s? tr?ng m?i h?n nhi?u vì ??i giày ?? ???c tr? v? ?úng màu da l?n nguyên th?y c?a nó.

Cách làm s?ch giày da l?n?b?ng d?ng c? d?a móng tay ho?c t?y g?m

?? v? sinh cho ??i giày da l?n c?a?mình thì b?n c?ng có th? t?n d?ng c? d?ng c??d?a móng tay ho?c g?m t?y bút chì. V?i các?v?t b?n bám trên b? m?t ch?t li?u da l?n, n?u nh? nó bám kh?ng quá?ch?t vào da thì ??n gi?n b?n ch? c?n dùng d?a móng tay h? nóng trên l?a r?i sau ?ó mài nh? nhàng ch? dính b?n. Ch? m?t lúc sau th?i các v?t b?n ?ó s? ???c lo?i b? hoàn toàn và tr? l?i cho b?n m?t ??i giày ??p nh? m?i.

cách làm s?ch giày

V?y còn v?i nh?ng v?t b?n c?ng ??u h?n thì sao? ?? gi?i quy?t v?n ?? này kh?ng quá khó, ch? v?i m?t c?c t?y bút chì, b?n chà th?t nh? nhàng lên v?t b?n ?ó thì l?p t?c nó s? bi?n m?t ngay.?

cách làm s?ch giày

Cách làm tr?ng ?? giày b? ? vàng

Làm tr?ng ?? giày b?ng kem ?ánh r?ng

cách làm s?ch giày

??u tiên, b?n dùng kem ?ánh r?ng b?i vào v?t ? ho?c v?t b?n trên ?? giày, ?? trong vòng 10 phút r?i sau ?ó dùng bàn ch?i ?ánh r?ng c? và chà cho th?t s?ch. Ti?p theo, b?n l?y m?t chi?c kh?n ?m và s?ch lau ?i h?t ph?n kem ?ánh r?ng trên ?? giày. H?y lau l?i nhi?u l?n ?? cho ??i giày ???c tr?ng tr? l?i nh? ban ??u.

Dùng chanh t??i ?? làm s?ch ?? giày

?? gi?i quy?t ph?n ?? b? ? b?n có th? dùng chanh t??i, ph??ng pháp này khá là hi?u qu?. B?n ch? vi?c c?t ngang qu? chanh?ra r?i dùng nó chà m?nh tr?c ti?p lên v?t b?n. Vì trong chanh có ch?a nhi?u axit và các ch?t t?y r?a m?nh, nên nó có th? giúp?t?y s?ch các v?t b?n. Ngoài cách chà tr?c ti?p lên v?t b?n thì b?n c?ng có th? v?t n??c chanh lên các khu v?c có v?t b?n r?i sau ?ó dùng bàn ch?i ?? chà.

cách làm s?ch giày

Sau khi b?n ?? chà ??u n??c chanh lên??? giày, h?y ?? kho?ng 15 – 20 phút cho axit trong chanh có th? phát huy h?t ???c các tác d?ng c?a nó r?i sau ?ó gi?t l?i b?ng n??c l?nh.

*****

Các t? khóa liên quan:

  • cách làm s?ch giày
  • cách làm tr?ng ?? giày b? ? vàng
  • cách làm s?ch giày v?i
  • cách làm s?ch giày th? thao
  • cách làm s?ch giày da
  • cách làm s?ch giày da l?n