M?t lo?i ph? ki?n mà có th? giúp t?o ?i?m nh?n cho trang ph?c c?ng nh? là kh?c ph?c các khuy?t ?i?m v? vóc dáng mà các c? gái r?t ?a chu?ng ?ó chính là th?t l?ng. Qu? th?t nh? v?y, n?u b?n bi?t cách ch?n th?t l?ng n??phù h?p thì nó s? giúp b?n tr? nên th?t hoàn h?o.

Ngày?nay, kh?ng quá khó ?? tìm mua m?t chi?c th?t l?ng n?, b?n có th? th?y nó ???c bày bán ? nhi?u n?i v?i các m?c giá khác nhau t? vài ch?c ??n vài tr?m th?m chí là vài tri?u cùng v?i các ki?u dáng r?t ?a d?ng. V?y v?n ?? ? ?ay là than hình c?a b?n s? phù h?p v?i lo?i th?t l?ng nào? H?y cùng chúng t?i?tham kh?o?cách?ch?n th?t l?ng n? phù h?p nh?t dành cho các c? gái!

Cách ch?n th?t l?ng n? ?úng nh?t

??u tiên, b?n?c?n ph?i hi?u?r?ng, th?t l?ng là m?t lo?i ph? ki?n có th? làm t?n lên?nh?ng ?u ?i?m trên c? th? c?a b?n và ng??c l?i nó còn giúp?phan tán s? chú y c?a m?i ng??i xung quanh ra kh?i nh?ng khuy?t ?i?m trên c? th? b?n. Và ?? có th? l?a ch?n ???c m?t?chi?c th?t l?ng phù h?p nh?t v?i mình, ch?c ch?n b?n c?n ph?i bi?t cách ch?n th?t l?ng theo dáng ng??i.

H?u?h?t các lo?i th?t l?ng trên th? tr??ng ??u ?có b? r?ng trung bình kho?ng 3 – 5 cm (b?n to) g?n nh? phù h?p v?i m?i vóc dáng. Nh?ng n?u b?n có dáng ng??i cao ráo thì nên ch?n lo?i th?t l?ng skinny (b?n nh?) , ng??c l?i n?u b?n có dáng?ng??i th?p h?n nên ch?n nh?ng lo?i th?t l?ng có b?n to.

Cách ch?n th?t l?ng theo dáng ng??i

Than hình qu? lê:

cách ch?n th?t l?ng n?

B?n nên l?a ch?n th?t l?ng có b?n nh? ?? t?o ?i?m nh?n cho vòng eo c?a b?n. Kh?ng nên s? d?ng th?t l?ng b?n to vì nh? v?y nó s? càng làm l? khuy?t ?i?m vòng eo to c?a b?n. Các lo?i th?t l?ng có b? r?ng d??i 2 cm s? là l?a ch?n hoàn h?o cho ng??i vóc dáng qu? lê.

Than hình qu? táo:

cách ch?n th?t l?ng n?

Lúc này?b?n c?n ch?n m?t chi?c th?t l?ng ?? t?o s? can b?ng cho ph?n gi?a c? th?. Kh?ng gì phù h?p h?n b?ng m?t chi?c th?t l?ng v?i b? r?ng v?a ph?i ???c ?eo bên d??i l?ng m?t chút. B?n tuy?t ??i kh?ng nên ?eo th?t l?ng ? ngay d??i chan ng?c vì nh? v?y s? càng làm l? ph?n ng?c c?a b?n to h?n c? ph?n h?ng.

Than hình ??ng h? cát:

??i v?i dáng ng??i này b?n nên ch?n nh?ng chi?c th?t l?ng ??n s?c có b?n nh? s? thích h?p h?n. Bên c?nh ?ó, nh?ng gam màu t?i nh? màu xanh navy, màu nau ho?c tím than s? giúp cho b?n t?n lên vóc dáng can ??i c?a mình c?c kì hi?u qu?.

Than hình tam giác ng??c:

cách ch?n th?t l?ng n?

?? giúp cho c? th? b?n can ??i h?n thì nh?ng chi?c th?t l?ng v?i b?n r?ng ?eo ngay?ph?n?h?ng là l?a ch?n ?úng nh?t. M?t khác, b?n c?ng c?n?tránh nh?ng trang ph?c có quá nhi?u chi ti?t c?ng nh? là b?n?nên ch?n nh?ng trang ph?c?có màu t?i ph?n n?a trên và màu sáng ? ph?n n?a d??i ?? che b?t khuy?t ?i?m v? s? m?t can ??i trên c? th?.

Vóc dáng cao:

B?n nên ch?n th?t l?ng có b?n to và nên ?eo cách r?n kho?ng 5 cm ?? ??t ???c hi?u qu? th?m m? t?t nh?t.

Vóc dáng th?p:

cách ch?n th?t l?ng n?

T?t nh?t b?n h?y ch?n nh?ng chi?c th?t l?ng có màu trùng v?i trang ph?c ?? h?n ch? s? phan chia trên trang ph?c s? càng khi?n b?n tr?ng th?p h?n.

Than hình quá kh?:

Riêng ??i v?i các b?n có than hình h?i quá kh? thì chúng t?i có m?t vài l?u y v? cách ch?n th?t l?ng cho ng??i béo nh? sau:?

  • Nên ch?n th?t l?ng có màu t?i (t?t nh?t là màu ?en), m?ng.
  • Th?t l?ng có ch?t li?u b?ng da m?m m?i ho?c các lo?i th?t l?ng có ch?t li?u thun, co gi?n t?t s? góp ph?n là thu g?n vòng eo c?a b?n.

Cách ch?n size th?t l?ng n?

H?u h?t t?t c? các lo?i th?t l?ng n? ??u có m?t th?t l?ng r?ng, nh? v?y ?? tìm ???c size th?t l?ng v?a v?n nh?t thì b?n ch? c?n th?c hi?n theo các h??ng d?n d??i ?ay:

??i v?i th?t l?ng m?t r?ng thì b?n h?y ?o t? nút mà b?n ?ang s? d?ng ??n ph?n cu?i cùng c?a day th?t l?ng, sát ngay m?t th?t l?ng.

Sau khi b?n ?? ?o xong h?y ?em chúng ?? so sánh v?i b?ng quy ??i kích c? và d? dài th?t l?ng d??i ?ay:

Size th?t l?ngSMLXLXXL
?? dài th?t l?ng (cm)7580859095
Vòng eo (cm)6671768186

L?u y: ?? dài th?t l?ng trong b?ng này????c ?o t? nút ??c th? 3 (nút chính gi?a) ??n cu?i day th?t l?ng.

V?i các cách ch?n th?t l?ng n? mà chúng t?i v?a chia s? cho các b?n v?a r?i thì tin ch?c r?ng các b?n ?? có th? t? tin l?a ch?n ???c chi?c th?t l?ng hoàn h?o cho mình ?? t?n lên nh?ng nét quy?n r? trên vóc dáng c?a m?i ng??i r?i ph?i kh?ng nào! Chúc các c? gái s? lu?n xinh ??p trong m?t m?i ng??i!


Các t? khóa liên quan:

  • cách ch?n th?t l?ng n?
  • ch?n th?t l?ng theo dáng ng??i
  • cách ch?n size th?t l?ng n?
  • cách ch?n th?t l?ng cho ng??i béo