Th?t l?ng nam t? r?t lau ?? là m?t lo?i ph? ki?n kh?ng th? thi?u c?a h?u h?t các ??ng mày rau. Th? nh?ng ?? l?a ch?n ???c m?t chi?c th?t l?ng nam ??p và phù h?p thì ?òi h?i các b?n c?n ph?i có m?t chút ki?n th?c v? th?m m? th?i trang. Do ?ó chúng t?i s? ??a ra m?t s? g?i y trong cách ch?n th?t l?ng nam sao cho th?t nam tính và l?ch l?m.

Cách ch?n th?t l?ng nam phù h?p

Ch?t li?u c?a th?t l?ng v?i t?ng lo?i trang ph?c

Th?t l?ng th??ng ???c làm t? các ch?t li?u nh?: kim lo?i, các lo?i da ho?c v?i b?…, gi?a s? ?a d?ng v? ch?t li?u mang phong cách riêng bi?t, chúng ta ph?i b?t ??u t? ?au ?? tr?ng ?n nh?t ?ay? B?n c?n ph?i bi?t cách l?a ch?n th?t l?ng sao cho?phù h?p v?i t?ng lo?i?ph?c trang. ?ó là ?i?u r?t?quan tr?ng.

 • ??i v?i các lo?i th?t l?ng ???c làm t? ch?t li?u da ch? phù h?p v?i các lo?i qu?n tay, ho?c qu?n ka-ki ph?i v?i áo s? mi th??ng ???c s? d?ng t?i c?ng s? ho?c các bu?i ti?c trang tr?ng. Khi ?ó, nh?ng chi?c th?t l?ng da s? giúp?các b?n tr? nên l?ch l?m và sang tr?ng h?n.

cách ch?n th?t l?ng nam

 • Riêng các lo?i th?t l?ng ???c làm t? kim lo?i ho?c vài b? thì ch? thích h?p v?i các trang ph?c ??i th??ng ho?c phong cách ??n gi?n, tho?i mái nh? qu?n jeans v?i áo thun, áo s? mi và tuy?t ??i kh?ng bao gi? ???c k?t h?p các lo?i th?t l?ng này v?i các b? vest, áo s? mi – qu?n tay.

N?m????c cách ch?n th?t l?ng nam s? giúp cho các quy ?ng d? dàng s?m ???c cho mình lo?i t?t và phù h?p nh?t. Bên c?nh ch?t li?u thì các b?n còn ph?i ch?n màu phù h?p v?i lo?i trang ph?c

L?a ch?n màu s?c thích h?p

cách ch?n th?t l?ng nam

Nói v? th?t l?ng b?n s? th?y có 3 màu s?c kinh ?i?n ?ó là màu ?en, màu nau s?m và nau vàng. Có th? d? dàng nh?n th?y ?ay là 3 màu d? ph?i h?p v?i các t?ng màu khác c?a trang ph?c. Và cách ch?n th?t l?ng nam v?i màu s?c thích h?p nh?t nh? sau:

 • B?n nên ch?n m?t chi?c th?t l?ng nam màu ?en v?i?b?n nh? ?? dùng trong?nh?ng d?p l? hay các bu?i h?i h?p tr?ng b?n s? r?t sang tr?ng và l?ch l?m.
 • Và m?t chi?c th?t l?ng màu nau ho?c nau vàng v?i b?n v?a ph?i s? r?t thích h?p v?i các trang ph?c h?ng ngày (nên l?u y ch?n b?n v?a ph?i, n?u b?n quá to thì tr?ng chi?c th?t l?ng kh?ng có th?m m?, còn n?u b?n quá nh? thì k?o ng??i khác s? ngh? b?n mua nh?m th?t l?ng n?).

Cách ch?n size th?t l?ng nam

Cách ch?n th?t l?ng nam h?p ly kh?ng quá khó n?u b?n bi?t cách ch?n size. Do th?t l?ng th??ng ???c ??c v?i s? l??ng là 5 l? ??u nhau, kho?ng cách gi?a các l? là?2.54cm nên các b?n?r?t d? ?? l?a ch?n size th?t l?ng v?a v?i mình qua?hai cách sau:

Ch?n size th?t l?ng theo size qu?n:

Th?ng th??ng n?u b?n?m?c qu?n jeans size 29-30 thì s? dùng th?t l?ng?size 30-32. Còn n?u size qu?n jeans 31-32 thì s? dùng th?t l?ng?size 34; size qu?n jeans là 33-34 s? dùng th?t l?ng?size 36 và t??ng t? nh? v?y?cho các size khác l?n h?n.?Riêng có m?t s?th?t l?ng c?a Levi’s ch? có size S-M-L (Small – Medium – Large) s? t??ng ???ng v?i các size 32 ho?c 34-36-38 c?a các nh?n hi?u th?t l?ng khác.

Ch?n size th?t l?ng theo chi?u dài l?ng qu?n:

M?i các b?n xem b?ng ?? dài th?t l?ng nam theo t?ng size nh? sau:

?Size th?t l?ng?Chi?u dài c?a th?t l?ng
3076
3281
3486
3692
3897
40101
42106

Các b?n kh?ng nên ?o t?i eo b?i vì l?ng qu?n th?ng th??ng ???c h? th?p h?n eo, do ?ó ch?c ch?n chi?u dài l?ng qu?n s? l?n h?n s? ?o vòng eo c?a b?n.

cách ch?n th?t l?ng nam

N?u chi?u dài l?ng qu?n c?a b?n là 83cm thì theo nh? b?ng trên, các b?n nên?ch?n size th?t l?ng là 34, t?c là ch?n size th?t l?ng có s? ?o l?n h?n và g?n nh?t so v?i s? ?o c?a chi?u dài l?ng qu?n c?a b?n.

Cách ch?n th?t l?ng da th?t

Nh? ?? ?? c?p ? ph?n?trên, th?t l?ng th??ng ???c làm t? kim lo?i, v?i b? và da các lo?i. Trong s? ?ó, da là ch?t li?u ???c ?a chu?ng nh?t. Tuy nhiên, có khá nhi?u th?t l?ng ???c làm t? da gi?. Do ?ó n?u kh?ng c?n th?n b?n có th? mua nh?m ph?i lo?i da gi?. Chính vì v?y, m?t s? cách ch?n th?t l?ng nam d??i ?ay s? giúp b?n l?a ch?n ???c m?t chi?c th?t l?ng da th?t chính hi?u.

Xem k? b? m?t da

Cách ch?n th?t l?ng nam mà nhi?u ng??i s? d?ng nh?t là quan sát b?ng m?t. Các b?n h?y nhìn th?t k? b? m?t c?a mi?ng da th?t l?ng mà b?n d? ??nh mu?n mua. N?u ?ó là da th?t, b?n s? th?y trên b? m?t có nh?ng v?t l?i l?m ch? kh?ng h? quá b?ng ph?ng ???c. Bên c?nh ?ó, da th?t n?u nhìn k? b?n s? th?y nh?ng l? chan l?ng nh?, còn các lo?i da gi? thì kh?ng.?Ng??c l?i, nh?ng lo?i da gi? s? có b? m?t r?t b?ng ph?ng, tr?n tru.

Dùng tay s? lên b? m?t da

Khi ??t tay lên b? m?t da c?a th?t l?ng?n?u?b?n c?m nh?n ???c ?? tr?n láng n?i c?m c?a l?p nh?a ???c t?o ra t??các ch?t li?u t?ng h?p ?? làm?chúng ???c sáng bóng h?n thì ?ó ?ích th? là da gi?. M?t ?i?u ??c bi?t h?n n?a là?khi ch?m vào b? m?t da gi??vào mùa ??ng, b?n s? có c?m giác?l?nh. N?u là da th?t thì ch?c ch?n b?n s? c?m nh?n ???c ?? m?m m?i và m?n màng b?t c??khi?nào b?n ch?m vào nó. V? l?i, da th?t thì kh?ng bao gi? cho tay b?n c?m giác mát l?nh?dù là?trong mùa ??ng.

Dùng m?i ?? ng?i

N?u là da th?t thì khi ng?i b?n s? c?m th?y có mùi h?i th?i, còn n?u b?n ch? ng?i th?y mùi nh?a t?ng h?p thì ?ó là da gi? r?i.

Ki?m tra ?? ?àn h?i c?a da

R?t ??n gi?n, b?n ch? c?n dùng ngón tay ?n vào b? m?t da, n?u b?n th?y xu?t ?hi?n v?t l?m xung quanh v? trí b?n v?a ?n, r?i sau ?ó b?n th? tay ra thì v?t l?m m?t ?i, ch?ng t? ?ay là da th?t vì nó có ?? ?àn h?i. Tr??ng h?p là da gi? thì khi b?n b? tay ra, v?t l?m s? kh?ng m?t ?i vì khi ?ó các l?p h?t v?t ch?t nhan t?o ?? t?o thành da gi? ?? b? tách r?i ra.

Th? làm ??t b? m?t da

B?n h?y th? nh? m?t vài gi?t n??c lên trên b? m?t da th?t l?ng. N?u ?ó là da th?t thì ch? sau vài phút, b?n s? nhìn th?y v?t n??c b? lan r?ng ra, th?m vào trong da qua các l? chan l?ng. B?i da th?t lu?n lu?n h?p thu ?? ?m. Còn ??i v?i da gi? thì kh?ng.

Dùng l?a ?? th?

Khi dùng l?a ?? ??t, n?u da th?t b?n s? ng?i ???c mùi khét nh? tóc cháy, còn n?u là da gi? b?n s? ng?i ???c mùi nh?a cháy.

Xem màu s?c c?a da

??i v?i da th?t thì màu da s? kh?ng ???c t??i sáng, th??ng là màu t?i ho?c sáng nh?t thì ch? có th? nh? màu s??ng mai th?i, còn ??i v?i da gi? thì màu s? r?t sáng.

Cách ch?n th?t l?ng da cá s?u phù h?p nh?t

Ch?t li?u da dùng ?? làm th?t l?ng ch? y?u là các lo?i da nh?: da bò, r?n, ?à ?i?u, cá s?u. Trong ?ó, da cá s?u ???c r?t nhi?u ng??i ?a chu?ng. Và các lo?i th?t l?ng da cá s?u thì c?ng r?t ?a d?ng v? m?u m?. V?y làm sao ?? ch?n ???c lo?i phù h?p nh?t? Chúng t?i s? ??a ra m?t vài l?a ch?n nh? sau.

Th?t l?ng da cá s?u th??ng ???c chia thành ?3 lo?i chính:

Th?t l?ng da cá s?u gai ?u?i:

cách ch?n th?t l?ng nam

?ay là lo?i th?t l?ng da cá s?u ph? bi?n nh?t. B?i tr?ng nó r?t s?ng s?, m?nh m? ?úng b?n ch?t c?a cá s?u. N?u b?n mu?n mình tr?ng thu hút, n?i b?t?và cá tính h?n thì ?ay s? là l?a ch?n phù h?p cho b?n. Tuy nhiên, b?n c?ng c?n l?a ch?n m?t chi?c qu?n có ph?n ?ai l?ng ?? l?n ?? có th? l?t ???c ph?n gai to c?a lo?i th?t l?ng này.

Th?t l?ng da cá s?u gai l?ng:

cách ch?n th?t l?ng nam

Lo?i này c?ng khá ph? bi?n vì nó kh?ng quá c?m nên d? dàng k?t h?p v?i các lo?i qu?n có ?ai l?ng l?n v?a ph?i. Bên c?nh ?ó, nó c?ng n?i lên ph?n gai c?a cá s?u t?o nên v? cá tính phù h?p cho c? thanh niên và trung niên.

Th?t l?ng da cá s?u da b?ng:

cách ch?n th?t l?ng nam

N?u nh? b?n thích s? m?m m?i và ti?n d?ng thì lo?i này s? r?t phù h?p v?i b?n. V?i ph?n da b?ng kh?ng quá gai g?c và c?m thì b?n s? d? dàng lu?ng qua các lo?i ?ai qu?n. H?n n?a, nó s? cho b?n c?m th?y tho?i mái, kh?ng gay v??ng víu, kh?ng ?au khi n?m hay ng?i.

Cách dùng th?t l?ng nam b?n và ?úng nh?t

?? dùng th?t l?ng ???c b?n nh?t các b?n c?n bi?t cách b?o qu?n chúng. D??i ?ay chúng t?i ch? gi?i thi?u?m?t s? cách b?o qu?n th?t l?ng b?ng da ?? s? d?ng b?n và ??p h?n

 • Kh?ng ???c ?? th?t l?ng ?? n?i ?m ??t, tránh ti?p xúc v?i n??c, nên treo ? n?i kh? thoáng.
 • Kh?ng nên ph?i th?t l?ng tr?c ti?p d??i ánh n?ng m?t tr?i, vì nh? v?y s? làm l?p da b? kh? c?ng, mau b? h?ng khi ti?p xúc v?i nhi?t ?? cao.
 • Nên treo th?t l?ng theo chi?u th?ng ??ng sau khi s? d?ng, kh?ng nên cu?n tròn l?i.
 • H?y tháo th?t l?ng ra kh?i qu?n sau m?i l?n m?c s? gi? cho th?t l?ng ???c b?n và ??p h?n.

Qua nh?ng ph?n chia s? trên, ch?c h?n các b?n ?? bi?t cách ch?n th?t l?ng nam h?p ly c?ng nh? là cách phan bi?t da th?t, da gi?, các cách b?o qu?n th?t l?ng ???c b?n và ??p h?n. Chúc các b?n s? lu?n là m?t quy ?ng l?ch l?m và sang tr?ng v?i chi?c th?t l?ng c?a mình!


Các t? khóa liên quan:

 • cách ch?n th?t l?ng nam
 • cách ch?n th?t l?ng da th?t
 • cách dùng th?t l?ng nam
 • cách l?a ch?n th?t l?ng
 • ?? dài th?t l?ng nam
 • cách ch?n size th?t l?ng nam
 • cách ch?n th?t l?ng da cá s?u