Cách ch?n giày n? là bí quy?t giúp các ch? em có th? ch?n ???c ??i giày chính xác nh?t v? s? ?o, màu s?c, ki?u dáng. M?t ??i giày phù h?p là ??i giày s? t?n vinh nét ??p c?a ??i chan ch? nhan ??ng th?i mang l?i cho ch? nhan s? tho?i mái nh?t mà kh?ng ?nh h??ng ??n s?c kh?e khi s? d?ng.

Kha?c v??i ca?nh ?a?n ?ng, chi? em phu? n?? th???ng s?? h??u nhiê?u gia?y de?p h?n, th???ng thi? m??i b?? ??? se? ?i v??i m??t ??i gia?y riêng biê?t.

cách ch?n giày n?

Cho?n l??a gia?y kh?ng chi? ca?n pha?i phu? h??p v??i b?? trang phu?c ma? co?n d??a trên nhiê?u yê?u t?? kha?c nh?: Vo?c da?ng, chiê?u cao, can n??ng, ?i?a ?iê?m va? s?? kiên tham d??,… Tuy nhiên viê?c l??a cho?n m??t ??i gia?y giu?p chu? nhan cu?a no? thoa?i ma?i khi mang la? ?iê?u thiê?t yê?u ca?n ????c chu? tro?ng. M??t ??i gia?y v??a v??n la? m??t ?iê?u tuyê?t v??i cho ng???i s?? du?ng, ng???c la?i nh??ng ??i gia?y kh?ng v??a se? gay t??n th??ng ?ê?n ??i ba?n chan cu?a ng???i s?? du?ng ( S?ng ta?y, tra?y, ba?n chan bi? biê?n da?ng,..).

???i v??i pha?i n?? thi? nh??ng ??i gia?y cao go?t la? m??t tr?? thu? kh?ng thê? thiê?u ?ê? ca?i thiê?n vo?c da?ng va? giu?p da?ng ?i uyê?n chuyê?n h?n. Nh?ng no? cu?ng mang ?ê?n cho ng???i s?? du?ng nhiê?u ru?i ro nh?: bong gan, tra?t chan, tha?m chi? a?nh h???ng kh?ng t??t ?ê?n c??t s??ng.

cách ch?n giày n?

Bên ca?nh nh??ng chiê?c gia?y cao go?t quyê?n ru? thi? phu? n?? co?n nhiê?u s?? l??a cho?n kha?c nh?: Gia?y bu?p bê, ?ê? b??ng,.. Nh??ng loa?i gia?y na?y se? giu?p ng???i mang thoa?i ma?i h?n khi di chuyê?n, ???c biê?t v??i nh??ng ng???i pha?i ?i la?i nhiê?u.

cách ch?n giày n?

Kh?ng nh??ng thê?, nh??ng ??i gia?y thê? thao cu?ng chiê?m m??t vi? tri? quan tro?ng trong b?? s?u ta?p gia?y cu?a chi? em phu? n??. Tre? trung, n?ng ???ng la? nh??ng ?iê?m kh?ng thê? thiê?u trên nh??ng ??i gia?y thê? thao cu?a pha?i n??. Kê?t h??p v??i nh??ng b?? ??? Jeans n?ng ???ng giu?p cho pha?i n?? thê? hiê?n ????c s??c s??ng ma?nh liê?t trong m??t nh??ng ng???i kha?c gi??i.

cách ch?n giày n?

Cách ch?n giày n?

 • Th??i ?iê?m l??a cho?n gia?y t??t nha?t la? va?o bu??i chiê?u t??i, ?ay la? th??i ?iê?m ba?n chan con ng???i co? ki?ch th???c gia?n n?? cao nha?t ( 5-10%) so v??i bi?nh th???ng. Cách ch?n giày n??va?o kho?ng th?i gian này?se? giu?p chu?ng ta ti?m kiê?m ????c ??i gia?y v??a v??n va? thoa?i ma?i nha?t

cách ch?n giày n?

 • Qua? tri?nh th?? gia?y nên th??c hiê?n nhiê?u la?n, nên mang ca? ??i ?ê? th?? va? ?i la?i trong tiê?m xem coi co? thoa?i ma?i hay kh?ng.
 • Viê?c l??a cho?n m??t ??i gia?y v??a chan la? ?iê?u ca?n thiê?t, kh?ng nên tin t???ng va?o nh??ng l??i t? va?n nh?: mang m??t th??i gian gia?y se? gia?n ra. M??t ??i gia?y cha?t hay r??ng se? la?m cho ng???i s?? du?ng g??p kh?ng i?t r??c r??i.
 • ??i ba?n chan cu?a ha?u hê?t mo?i ng???i ?ê?u kh?ng b??ng nhau, khi cho?n l??a gia?y chu?ng ta nên c?n c?? va?o ba?n chan co? ki?ch th???c l??n h?n.

Bên ca?nh nh??ng cách ch?n giày n? chung na?y thi? v??i m??i loa?i gia?y ?ê?u co? ca?ch l??a cho?n riêng biê?t.

Cách ch?n giày n? cao go?t

cách ch?n giày n?

 • ???i v??i nh??ng ai ch?a quen ?i gia?y cao go?t thi? nên cho?n nh??ng ??i gia?y co? ??? cao v??a pha?i ( T?? 3-5cm), tr???ng h??p ?i kh?ng quen ra?t dê? te? nga?. Tra?nh tr???ng h??p ?i gia?y qua? cao vi? no? se? la?m ba?n nhi?n chênh vênh khi ???ng v??i nh??ng ng???i kha?c, ???c biê?t ???ng mang gia?y qua? cao nê?u ???i t???ng ba?n ?ang quen kh?ng co? ?u ?iê?m vê? chiê?u cao.
 • V??i nh??ng ng???i co? vo?c da?ng thanh ma?nh nên cho?n nh??ng ma?u gia?y co? go?t nho?n, no? se? giu?p ng???i mang ?i la?i uyê?n chuyê?n va? quyê?n ru? h?n. Ng???c la?i, v??i nh??ng ng???i co? vo?c da?ng ?a?y ???n thi? nên l??a cho?n nh??ng ma?u gia?y co? go?t l??n ?ê? giu?p ng???i mang gi?? th?ng b??ng t??t h?n.
 • Ha?y l?u y? vê? pha?n mu?i va? go?t gia?y khi l??a cho?n, ?? 2 pha?n na?y chu?ng ta nên cho?n nh??ng loa?i mê?m ma?i va? go?t gia?y pha?i c??ng.
 • Khi cho?n gia?y cao go?t ca?c chi? em phu? n?? nên chu? y? pha?n go?t gia?y, nên l??a cho?n nh??ng loa?i co? pha?n go?t n??m gi??a go?t chan. Nh??ng ??i gia?y nh? va?y se? giu?p chu?ng ta gi?? th?ng b??ng t??t h?n khii ?i la?i.
 • Nên cho?n nh??ng ??i gia?y co? thê? ?m go?n ????c ba?n chan va? ?a?m ba?o chan co? thê? c?? ???ng ????c thoa?i ma?i kh?ng bi? bo? ch??t.
 • Kho cho?n gia?y cao go?t chu?ng ta nên chu? tro?ng vê? ??? mê?m cu?a gia?y, no? se? la?m cho ng???i mang thoa?i ma?i h?n. Co? thê? xa?c ?i?nh ??? mê?m cu?a gia?y b??ng ca?ch a?n ngo?n tay lên pha?n m??t ca? chan, gia?y co? ??? mê?m va? cha?t l???ng t??t se? co? ??? ?a?n h??i t??t.
 • Khi mua gia?y cao go?t ca?n tra?nh nh??ng sa?n pha?m co? cha?t liê?u t?? nh??a t??ng h??p, nên cho?n nh??ng loa?i cha?t liê?u da.

Cách ch?n giày n? ?ê? b??ng, gia?y bê?t

cách ch?n giày n?

 • L??a cho?n nh??ng ??i co? go?t v??a v??n co? thê? ?m go?n ba?n chan.
 • V??i gia?y ?ê? b??ng nên chu? y? pha?n go?t, nên cho?n loa?i gia?y co? go?t gia?y mê?m ( V??a pha?i). Bên ca?nh ?o? nên cho?n nh??ng ??i co? ??? cao m??t chu?t ( 1.5-2cm), no? se? giu?p ng???i mang thoa?i ma?i va? v??ng cha?i khi ?i la?i.
 • Cho?n nh??ng ??i gia?y co? pha?n lo?t bên trong la? da l??n ho??c da thu??c, no? giu?p th?ng thoa?ng va? thoa?i ma?i h?n khi mang.
 • Nên cho?n nh??ng ma?u gia?y co? co? mu?i tro?n, nh??ng ma?u gia?y na?y se? ?m go?n ba?n chan va? giu?p ng???i mang c?? ???ng dê? da?ng h?n.

Cách ch?n giày n? thê? thao

Gia?y thê? thao da?nh cho pha?i n?? lu?n la? phu? kiê?n th??i trang kh?ng thê? thiê?u trong b?? s?u ta?p cu?a ca?c chi? em. Kh?ng chi? t?n lên ve? tre? trung va? n?ng ???ng cu?a nh??ng c? na?ng ca? ti?nh, no? co?n giu?p cho ng???i s?? du?ng co? thê? thoa?i ma?i hoa?t ???ng ta?i mo?i th??i ?iê?m.

?ê? co? thê? mua ????c chiê?c gia?y thê? thao ?ng y? chu?ng ta co? thê? d??a trên nhiê?u ca?ch kha?c nhau. Tu?y theo mu?c ?i?ch s?? du?ng, da?ng ng???i hay ti?nh ca?ch ma? ca?c na?ng co? thê? l??a cho?n ????c ma?u gia?y thê? thao phu? h??p nha?t.

Cách ch?n giày n? thê? thao theo ti?nh ca?ch

 • V??i nh??ng c? na?ng thi?ch s?? ??n gia?n thi? nh??ng ??i gia?y thê? thao co? game ma?u nh?: ?en, nau, xa?m, xa?nh,.. se? la? m??t s?? l??a cho?n hoa?n ha?o. Nh??ng ??i gia?y co? ma?u ??n gia?n se? giu?p ca?c na?ng thoa?i ma?i hoa?t ???ng ma? kh?ng lo bi? ba?m ba?n qua? nhiê?u.
 • Co?n ???i v??i nh??ng ng???i co? ?a thi?ch ca? ti?nh ???c biê?t thi? nhu?ng loa?i gia?y thê? thao c?? cao, da bo?ng se? la? ng???i ba?n ???ng ha?nh tuyê?t v??i. Tuy nhiên cu?ng kh?ng nên l??a cho?n nh??ng ma?u gia?y thê? thao qua? r???m ra no? se? la?m ng???i s?? du?ng trong kho? l???m th???m. Nh??ng ma?u gia?y na?y nê?u kê?t h??p v??i chiê?c qua?n Short, Skinny,.. ?i ke?m v??i a?o thun hay s? mi se? ta?o ????c m??t ca? ti?nh ma?nh me?.
 • Nh??ng ??i gia?y thê? thao co? game ma?u nga?o nh?: h??ng cam, xanh da? quang, va?ng chanh,..se? la? m??t s?? l??a cho?n kh?ng thê? na?o t??t h?n cho nh??ng ba?n ga?i tre? trung, n?ng ???ng. Nh??ng gam ma?u sa?ng se? giu?p cho ca?c ba?n ga?i tr?ng tra?n ?a?y s??c s??ng h?n, phu? h??p cho nh??ng hoa?t ???ng vui ch?i ngoa?i tr??i.

cách ch?n giày n?

Cách ch?n giày n??thê? thao theo da?ng ng???i

M??i ng???i sinh ra ?ê?u co? m??t vo?c da?ng kha?c nhau, viê?c l??a cho?n trang phu?c phu? h??p m??i co? thê? giu?p ng???i s?? du?ng xinh ?e?p h?n trong m??t mo?i ng???i. ???c biê?t v??i nh??ng chi? em phu? n?? ca?ng pha?i ca?n tha?n h?n khi l??a cho?n nh??ng trang phu?c cu?ng nh? gia?y de?p.

Cách ch?n giày n? ki?u dáng th? thao?cho na?ng chan ng??n

V??i nh??ng c? na?ng co? chiê?u cao khiêm t??n nên tra?nh nh??ng loa?i gia?y dê tha?p, c?? cao va? co? nhiê?u chi tiê?t ga?n c?? chan. M??t ??i gia?y ??n gia?n va? kh?ng qua? ca?u ky? se? la? gia?i pha?p h?u hiê?u giu?p ca?c na?ng tr?ng cao h?n.

cách ch?n giày n?

Nh??ng ??i gia?y c?? cao cu?ng ????c ra?t nhiê?u chi? em phu? n?? ?a chu??ng, thê? nh?ng la? cu?ng la? ra?o ca?n cu?a kh?ng i?t ca?c ba?n ga?i co? chiê?u cao khiêm t??n. Kh?ng i?t va?n phan van vê? viê?c ng???i chan ng??n co? nên mang gia?y thê? thao c?? cao kh?ng.

Th?ng th???ng nh??ng c? na?ng chan ng??n nên ha?n chê? viê?c s?? du?ng nh??ng loa?i gia?y thê? thao c?? cao vi? no? se? la?m ng???i s?? du?ng tr?ng tha?p va? co? ca?m gia?c n??ng ne? khi di chuyê?n.

Cho?n gia?y thê? thao cho ng???i chan to

Nh??ng chi? em phu? n?? s?? h??u ??i ba?n chan th? cu?ng g??p kh?ng i?t kho? kh?n trong viê?c l??a cho?n m??t ??i gia?y thê? thao phu? h??p.

V??i nh??ng ng???i s?? h??u ???i ba?n chan th? thay vi? l??a cho?n nh??ng ma?u gia?y thê? thao c?? b??, ?ê? da?y thi? m??t ??i gia?y thê? thao nho? go?n la? la? s?? l??a cho?n t??t nha?t. No? se? giu?p ??i chan ca?c ba?n ga?i tr?ng thon go?n va? quyê?n ru? h?n ra?t nhiê?u.

Ca?c t?? kho?a liên quan:

 • Cách ch?n giày n?
 • Cho?n gia?y thê? thao cho ng???i lu?n
 • Ca?ch cho?n gia?y thê? thao n??
 • Cho?n gia?y thê? thao cho ng???i chan to
 • Cho?n gia?y thê? thao cho n??
 • Cho?n gia?y thê? thao cho na?ng chan ng??n
 • Cho?n gia?y thê? thao theo da?ng ng???i
 • Chan ng??n co? nên mang gia?y thê? thao c?? cao