Kh?ng ch? các ch? em ph? n? mà chính các chàng trai c?ng c?n bi?t ca?ch cho?n gia?y nam?th?i trang và phù h?p nh?t.

M??t ??i gia?y phu? h??p co? thê? giu?p cho ng???i mang thê? hiê?n ????c ca? ti?nh riêng cu?a ba?n than, kh?ng nh??ng thê? no? co?n giu?p chu?ng ta thoa?i ma?i va? t?? tin h?n khi ?i la?i.

???i v??i nam gi??i viê?c l??a cho?n m??t ??i gia?y ca?ng quan tro?ng h?n nê?u chu?ng ta mu??n la?y ?iê?m t?? ca?c chi? em phu? n??. Du? la? gia?y c?ng s?? hay thê? thao thi? chu?ng ta cu?ng ca?n pha?i co? ca?ch cho?n gia?y nam thi?ch h??p nê?u mu??n s?? h??u ??i gia?y thi?ch h??p v??i mi?nh.

Ca?ch cho?n gia?y nam c?ng s??

Trên thi? tr???ng co? ra?t nhiê?u ma?u ma? gia?y c?ng s?? v??i nhiê?u chu?ng loa?i, cha?t liê?u va? gia? tha?nh ?ê?n t?? nhiê?u th??ng hiê?u kha?c nhau. Va?y la?m thê? na?o ?ê? co? thê? l??a cho?n ????c m??t ??i gia?y c?ng s?? phu? h??p?

ca?ch cho?n gia?y nam

?ê? co? thê? dê? da?ng mua ????c m??t ???i gia?y tay ?ng y? chu?ng ta pha?i n??m ro? m??t s?? l?u y? trong ca?ch cho?n gia?y nam c?ng s??.

Size gia?y:

Ki?ch th???c ??i gia?y la? ?iê?u quan trong nha?t khi cho?n mua gia?y tay nam. Du? cho ba?n co? thi?ch ma?u gia?y na?o ?o? ?ê?n ?au ?i n??a thi? cu?ng kh?ng thê? mang ????c nê?u no? qua? r??ng hay qua? cha?t.

ca?ch cho?n gia?y nam

??i gia?y c?ng s?? kh?ng chi? giu?p ng???i mang tr?ng li?ch la?m va? sang tro?ng h?n ma? no? co?n pha?i giu?p ng???i mang thoa?i ma?i khi s?? du?ng. Vi? thê? kh?ng nên mang gia?y qua? cha?t hay r??ng, no? co? thê? la?m ng???i mang g??p kh?ng i?t r??c r??i.

Theo m??t s?? nghiên c??u ?a? chi? ra r??ng, th??i ?iê?m sau 17h ba?n chan cu?a chu?ng ta se? co? ki?ch th???c l??n nha?t. Vi? va?y ba?n nên cho?n gia?y sau khoa?n th??i gian na?y, bên ca?nh ?o? ha?y cho?n Size gia?y theo ba?n chan l??n nha?t.

Kiê?u da?ng:

Chu?ng ta se? ?ê? ca?p chi?nh ?ê?n gia?y da c?ng s??.

?a pha?n ca?c ma?u thiê?t kê? gia?y c?ng s?? ????c chia tha?nh 2 loa?i chi?nh: Gia?y mu?i vu?ng va? gia?y mu?i tro?n. Gia?y tay mu?i tro?n se? cho ca?m gia?c vê? s?? c?? ?iê?n, mang phong ca?ch truyê?n th??ng nhiê?u h?n, ?ay cu?ng la? loa?i gia?y ????c pha?n l??n pha?i ma?nh l??a cho?n. Tuy nhiên nh??ng ??i gia?y mu?i vu?ng cu?ng kh?ng ke?m pha?n sang tro?ng va? li?ch la?m.

ca?ch cho?n gia?y nam

Nên l??a cho?n nh??ng ??i gia?y co? ??? cong phu? h??p v??i ba?n chan cu?a ng???i mang, ca?c yê?u t?? v??a v??n va? thoa?i ma?i lu?n ????c ?u tiên khi l??a cho?n.

Nh??ng kiê?u da?ng ph?? biê?n nha?t cu?a gia?y c?ng s?? nam la? da?ng gia?y co? day bu??c va? loa?i gia?y l???i. Nh??ng loa?i gia?y co? day bu??c mang ?ê?n cho ng???i s?? du?ng s?? ch??ng cha?c va? li?ch s??. Ng???c la?i gia?y l???i nam la?i cho ng???i s?? du?ng s?? thoa?i ma?i, tiê?n du?ng va? thoa?ng ma?t khi mang.

Ma?u s??c:

???i v??i gia?y c?ng s?? nam thi? nh??ng ma?u s??c nh?: ?en, nau ????c s?? du?ng ra?t ph?? biê?n. Vê? ma?u s??c thi? gia?y tay nam kh?ng co? nhiê?u s?? l??a cho?n, tuy nhiên cu?ng ca?n pha?i l?u y? khi cho?n ma?u s??c ?ê? phu? h??p theo trang phu?c.

Cha?t liê?u da:

M?? ??i gia?y c?ng s?? ?e?p kh?ng chi? nh?? ma?u ma? ma? co?n pha?i co? cha?t liê?u t??t, ???c biê?t la? loa?i da cu?a gia?y. Ch??c h??n kh?ng ai mu??n s?? h??u m??t ??i gia?y ma? chi? s?? ????c trong va?i tha?ng la?i pha?i thay m??i chi? vi? cha?t liê?u da ke?m cha?t l???ng.

ca?ch cho?n gia?y nam

Ngoa?i nh??ng yê?u t?? trên, khi l??a cho?n gia?y chu?ng ta cu?ng ca?n pha?u l?u y? nh??ng va?n ?ê? kha?c nh?: ?ê? gia?y, day bu??c, miê?ng lo?t.

Bên ca?nh ?o? khi l??a cho?n gia?y nam cu?ng ca?n pha?i l?u y? vê? chiê?u cao cu?a ng???i mang gia?y. T??i nh??ng ng???i co? chiê?u cao trên trung bi?nh thi? kha? dê? trong viê?c cho?n mua, ng???c la?i v??i nh??ng ng???i co? chiê?u cao ha?n chê? thi? pha?i co? ca?ch cho?n gia?y nam riêng biê?t.

Ca?ch cho?n gia?y nam cho ng???i lu?n

Th?? nha?t:

Bên ca?nh viê?c cho?n Size v??a v??n thi? chu?ng ta co?n pha?i l??a cho?n nh??ng ma?u gia?y thon go?n ?ê? phu? h??p v??i ki?ch th???c c? thê?.

Ngoa?i ra nh??ng ng???i tha?p lu?n cu?ng nên l??a cho?n nh??ng ma?u gia?y c?ng s?? nam co? mu?i nho?n, no? se? ra?t phu? h??p da?nh cho ba?n.

ca?ch cho?n gia?y nam

Th?? hai: Kh?ng chi? riêng gia?y c?ng s?? ma? ngay ca? nh??ng loa?i gia?y kha?c, nh??ng ng???i tha?p lu?n kh?ng nên cho?n nh??ng ma?u gia?y c?? cao vi? no? se? la?m cho ??i chan cu?a chu?ng ta ng??n h?n ra?t nhiê?u. ?ay la? thu? pha?m chi?nh t?? ca?o da?ng ng???i cu?a mi?nh kh?ng ????c n??i ba?t.

Th?? ba: Kh?ng riêng gi? v??i ng???i tha?p lu?n, khi l??a chon gia?y chu?ng ta nên tra?nh nh??ng ma?u gia?y qua? r???m ra?. Nh??ng ma?u gia?y ??n gia?n va? v??a v??n v??i ??i chan se? giu?p chu?ng ta cao h?n kha? nhiê?u khi mang.

Th?? t?: Yê?u t?? na?y kha? quan tro?ng nê?u nh??ng ng???i tha?p mu?n nang chiê?u cao cu?a mi?nh lên. Gia?y ?ê? cao ( Gia?y nang chiê?u cao) hiê?n nay ????c s?? du?ng kha? ph?? biê?n, kh?ng chi? riêng nh??ng ng???i tha?p ?u a?i l??a cho?n ma? nh??ng ng???i co? chiê?u cao trung bi?nh cu?ng ti?m ?ê?n.

Tuy nhiên, khi l??a cho?n gia?y nang chiê?u cao chu?ng ta cu?ng kh?ng nên qua? la?m du?ng ma? l??a cho?n gia?y nang co? ?ê? qua? da?y. Chi? nên l??a cho?n gia?y nang chiê?u cao v??a pha?i ( 5-7Cm), nê?u qua? cao se? la?m viê?c di chuyê?n cu?a mang kha? kho? kh?n, bên ca?nh ?o? nhi?n ??i gia?y se? kha? n??ng nê?.

Viê?c l??a cho?n m??t ??i gia?y c?ng s?? nam kha? kha?c biê?t v??i n?? gi??i, no? ?o?i ho?i kh??c khe h?n vê? nhiê?u m??t: Ca?u ta?o, cha?t liê?u, c?ng nghê?,…Chi?nh vi? thê? ma? gia? tha?nh cu?a gia?y nam th???ng kha? cao, tuy nhiên viê?c s?? h??u m??t ??i gia?y co? th??ng hiê?u va? cha?t l???ng se? la?m ba?n kh?ng h??i ha?n.

Ca?ch cho?n gia?y thê? thao nam

Kha?c biê?t v??i ca?c ma?u gia?y c?ng s?? nam, gia?y thê? thao th???ng ????c s?? du?ng va?o nhiê?u mu?c ?i?ch kha?c nhau. Chi?nh vi? va?y ma? ca?ch cho?n gia?y thê? thao nam cu?ng ?o?i ho?i nhiê?u yê?u t?? kha?c nhau.

ca?ch cho?n gia?y nam

Gia?y thê? thao th???ng ????c chia tha?nh nhiê?u nho?m kha?c nhau: Gia?y da?nh cho ng???i ?i b?? va? ca?c m?n thê? thao c???ng ??? cao, gia?y du?ng cho ca?c m?n thê? thao nh? bo?ng chuyê?n, bo?ng ba?n, bo?ng r??,..Kh?ng chi? thê? ma? ?? ca?c m?n thê? theo trên san co? cu?ng ca?n co? loa?i gia?y riêng biê?t.

Tu?y theo mu?c ?i?ch s?? du?ng ma? chu?ng ta se? pha?i cho?n m??t loa?i gia?y thê? thao phu? h??p. Ha?y xa?c ?i?nh chi?nh xa?c mu?c ?i?ch s?? du?ng cu?a mi?nh chu?ng ta se? ??a ra ????c s?? l??a cho?n thi?ch h??p nha?t.

Ngoa?i viê?c l??a cho?n gia?y thê? thao theo mu?c ?i?ch s?? du?ng chu?ng ta co?n co? nh??ng ?iê?m chung ca?n chu? y? khi l??a cho?n gia?y thê? thao cho nam.

?iê?u ta?t yê?u khi mu??n l??a cho?n m??t ??i gia?y thê? thao t??t la? pha?i ?ê?n nh??ng c??a ha?ng co? uy ti?n. Nê?u co? ?iê?u kiê?n ba?n nên s?? h??u m??t ??i gia?y thê? thao chi?nh ha?ng, nh??ng ??i gia?y gia? re? th???ng se? ra?t mau h? ho?ng va? kh?ng thoa?i ma?i khi mang.
T??ng t?? nh? viê?c l??a cho?n gia?y c?ng s?? nam, th??i ?iê?m cho?n gia?y thi?ch h??p nha?t la? sau 17h chiê?u. ?ay la? th??i ?iê?m ma? ??i chan cu?a chu?ng ta se? co? ki?ch th???c l??n nha?t.
Khi th?? gia?y nên mang loa?i ta?t ma? chu?ng ta se? s?? du?ng sau na?y.
???i v??i gia?y thê? thao, chu?ng ta ca?n cho?n m??t ??i gia?y ma? ca?c ngo?n chan co? thê? c?? ???ng ????c ( Kh?ng qua? r??ng). Dan giang co? cau “ Gia?y th??a, de?p thiê?u”.
Gia?y thê? thao ra ???i nh??m mu?c ?i?ch giu?p ng???i s?? du?ng thoa?i ma?i khi mang, vi? thê? kh?ng nên nghe theo l??i nhan viên ba?n ha?ng ma? mua ??i gia?y khiê?n ba?n go? bo? hay ?i la?i kh?ng thoa?i ma?i.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • Ca?ch cho?n gia?y nam
  • Ca?ch cho?n gia?y nam ?e?p
  • H???ng da?n cho?n gia?y nam
  • Ca?ch cho?n gia?y nam cho ng???i tha?p
  • Ca?ch cho?n gia?y nam c?ng s??
  • Ca?ch cho?n gia?y thê? thao nam
  • Ca?ch cho?n gia?y thê? thao cho nam
  • Ca?ch cho?n gia?y l???i nam