Giày l??i nam ?? r?t quen thu?c v?i các chàng trai phong cách, giày l??i kh?ng nh?ng th? hi?n s? l?ch l?m, n?ng ??ng, tr? trung mà còn giúp cho nhi?u chàng c?m th?y v? cùng tho?i mái và d? ch?u ??i chan. Ch? c?n bi?t cách ch?n giày l??i nam thì ch?c ch?n các b?n s? ch?n ???c ??i giày l??i ??p và phù h?p nh?t.

Phan lo?i giày l??i nam

Ch?c h?n các b?n ??u bi?t r?ng giày l??i v? cùng d? mang, b?n kh?ng c?n ph?i bu?c day, ch? c?n ?? chan vào là xong, r?t nhanh và ti?n l?i. Tuy nhiên, b?n có bi?t r?ng giày l??i c?ng có nhi?u lo?i, c? th? nh? sau:

Giày l??i nam th?i trang hay còn ???c g?i là dáng giày slip-on v?i thi?t k? th?i trang r?t phong cách, cá tính, tr? trung, v? cùng thích h?p?cho các chàng khi ?i ch?i, du l?ch,?d? ngo?i,…

cách ch?n giày l??i nam

Giày l??i nam c?ng s? v?i ch?t li?u da sang tr?ng, b? m?t tr?n bóng, ki?u dáng l?ch l?m phù h?p cho chàng c?ng s? khi ??n v?n phòng ho?c ?i c?ng tác.

cách ch?n giày l??i nam

Giày l??i nam th? thao v?i ki?u dáng m?nh m?, n?ng ??ng, tr? trung, g?n nh? r?t thích h?p cho chàng trai v?n ??ng m?nh khi tham gia các trò ch?i th? thao ngoài tr?i.

cách ch?n giày l??i nam

M?i lo?i giày l??i nam khác nhau ??u có nh?ng ?i?m l?u y ??c bi?t khi l?a ch?n.?Vì v?y chúng t?i s? h??ng d?n cho b?n cách ch?n giày l??i nam d??i ?ay.

Cách ch?n giày l??i nam

Cách ch?n giày l??i nam th?i trang

??i v?i cách ch?n giày l??i nam th?i trang thì có ph?n ??n gi?n h?n ch? kh?ng quá c?u k? nh? giày l??i nam c?ng s? ho?c giày l??i nam th? thao. Các chàng trai ch? c?n chú y ??n kích th??c c?a ??i giày sao cho phù h?p và chu?n nh?t v?i kích th??c c?a ??i bàn chan mình ?? t?o ???c c?m giác tho?i mái khi b?n mang vào và di chuy?n. Bên c?nh ?ó, các b?n có th? hoàn toàn tho?i mái l?a ch?n các ki?u dáng thi?t k?, m?u m? sao cho phù h?p nh?t v?i phong cách c?a mình nh?t.

cách ch?n giày l??i nam

Ngoài ra, cách ch?n giày l??i nam th?i trang b?n c?n nh? là nên?ch?n mua t?i nh?ng shop giày, c?a hàng uy tín ?? ???c ??m b?o v? ch?t l??ng s?n ph?m c?ng là b?o v? s?c kh?e cho ??i chan c?a mình.

Cách ch?n giày l??i nam?c?ng s?

?? có th? ch?n ???c ??i giày l??i phù h?p n?i c?ng s? và mang l?i c?m giác tho?i mái c?ng nh? là phong cách l?ch l?m, sang tr?ng thì b?n c?n chú y nh?ng ?i?u sau:

C?n ch?n ?úng size giày

?ay là y?u t? quan tr?ng hàng ??u khi các b?n ch?n mua b?t c? m?t?lo?i giày dép nào. B?n ch? th?c s? c?m th?y tho?i mái khi mang ?úng size giày v?i kích c? ??i chan mình. Do ?ó, h?y ch?c ch?n r?ng ??i giày l??i b?n ?ang mang ph?i v?a khít, kh?ng nên quá r?ng, ho?c quá ch?t ?? mang ??n s? tho?i mái, d? ch?u khi di chuy?n và tránh gay ?au?cho ??i bàn chan. M?t l?u y nh? mà b?n c?n nh? n?a là nên ch?n mua giày vào th?i ?i?m cu?i ngày vì khi ?ó ??i bàn chan c?a b?n có kích th??c l?n nh?t.

Nên ch?n?ki?u dáng giày l??i phù h?p

cách ch?n giày l??i nam

M?t trong các cách ch?n giày l??i nam mà chúng t?i mu?n ?? c?p v?i các chàng n?a là nên ch?n ki?u dáng sao cho phù h?p nh?t. Th?ng th??ng, các b?n hay th?y nh?ng ??i giày l??i nam c?ng s? v?i ki?u dáng c? b?n là giày m?i vu?ng và giày m?i tròn. V?i nh?ng m?u giày l??i nam c?ng s? m?i vu?ng s? phù h?p cho nh?ng chàng trai tr? trung, cá tính. Còn ??i v?i nh?ng m?u giày l??i nam c?ng s? m?i tròn khá d? tính, do ?ó nó có th? phù h?p ?a s? cánh mày rau.

Ch?n ?? giày an toàn

M?t ??i giày l??i t?t kh?ng ch? mang v?a v?n mà còn ph?i???m b?o r?ng nó mang ??n s? an toàn tuy?t ??i cho b?n khi di chuy?n. Do ?ó, ?i?u ?áng l?u y nh?t ?ó là các b?n?nên ki?m tra xem ?? ma sát c?a ??i giày??ó nh? th? nào. ?? ki?m tra, b?n ch? c?n?mang th? giày ngay khi mua và b??c trên n?n g?ch hoa, n?u b?n có th? di chuy?n d? dàng mà kh?ng b? tr?n tr??t thì b?n ?? ch?n ?úng giày.

Ch?n ch?t li?u da th?t

Ch?c ch?n r?ng kh?ng m?t ai l?i mu?n b? ra m?t s? ti?n l?n mà ch? ???mua v? m?t ??i giày kém ch?t l??ng, da gi? ho?c lo?i da l?n kh?ng h? b?n l?i kém th?m m?.?Do ?ó, b?n nên ??n nh?ng c?a hàng uy tín ?? có th? mua ???c ??i giày l??i nam ch?t li?u da th?t sang tr?ng và ??p m?t.

Cách ph?i ?? v?i giày l??i nam

B?n có th??k?t h?p v?i giày l??i nam lo?i có ?? b?ng nh?a và kh?ng mang v? v?i chi?c qu?n kaki?tr?ng r?t tr? trung và n?ng ??ng.

cách ch?n giày l??i nam

Ngoài ra, các chàng c?ng có th? ph?i giày l??i c?ng s? v?i nh?ng chi?c qu?n Tay, ho?c b? suit l?ch l?m, lúc này b?n s? v?n c?n mang ??i v? cùng v?i t?ng màu c?a qu?n, lúc này tr?ng b?n nh? m?t quy ?ng l?ch l?m, quy?n r?.

cách ch?n giày l??i nam

?? ph?i ?? v?i giày l??i nam, b?n c?ng có th? k?t h?p v?i qu?n shorts n?ng ??ng, b?n có th? t? tin kh?ng c?n ph?i mang v? khi mang giày l??i?nam trong nh?ng ngày cu?i tu?n ho?c các bu?i d? ngo?i cùng gia ?ình, b?n bè. Các b?n có th? tho?i mái th? nghi?m v?i nhi?u cách ph?i màu khác nhau ?? có th? làm n?i b?t s? tr? trung, n?ng ??ng và sành ?i?u. M?t ??i giày l??i nam ??p v?i màu s?c t??i tr? s? t?o m?t ?i?m nh?n ?n t??ng cho b? trang ph?c có màu trung tính.

cách ch?n giày l??i nam

Các t? khóa liên quan:

  • Cách ch?n giày l??i nam
  • ph?i ?? v?i giày l??i nam