Viê?c cho?n mua ???ng h?? ?eo tay nam t???ng ch??ng ra?t ??n gia?n, nh?ng th??c tê? thi? no? la?i kh?ng nh? nh??ng gi? ma? chu?ng ta va?n nghi?. Co? ra?t nhiê?u yê?u t?? quan tro?ng a?nh h???ng ?ê?n viê?c l??a cho?n m??t chiê?c ???ng h?? phu? h??p da?nh cho m??i ng???i. ?Sau ?ay chu?ng t?i xin g??i ?ê?n ca?c ba?n nam ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam?chua?n nha?t.

Ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam phu? h??p v??i ba?n

Xa?c ?i?nh phong ca?ch th??i trang cu?a mi?nh

Phong ca?ch th??i trang cu?a m??i ng???i ga?n nh? la? kh?ng ???ng nha?t, ca?c nha? sa?n xua?t cu?ng d??a va?o nh??ng ?iê?m na?y ?ê? thiê?t kê? nh??ng chiê?c ???ng h?? phu? h??p v??i t??ng phong ca?ch th??i trang kha?c nhau.

Phong ca?ch li?ch s??, ??n gia?n: Ba?n la? m??t ng???i kh?ng qua? ca?u ky? trong phong ca?ch ?n m??c, thi?ch s?? ??n gia?n va? li?ch s?? thi? ch? b?ng ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam v? kiê?u da?ng c?? ?iê?n se? la? s?? l??a cho?n t??t nha?t. M??t chiê?c ???ng h?? kiê?u c?? ?iê?n co? 3 kim se? giu?p ng???i s?? du?ng t??i gia?n ????c phong ca?ch th??i trang cu?a mi?nh nh?ng va?n kh?ng la?m ma?t ?i ne?t sang tro?ng. Ba?n cu?ng co? thê? s?? du?ng loa?i ???ng h?? kiê?u da?ng c?? ?iê?n kê?t h??p v??i day da ?ê? co? thê? dê? da?ng kê?t h??p vo?i nhiê?u b?? trang phu?c kha?c nhau.

 

 • Phong ca?ch pho?ng khoa?ng va? n?ng ???ng: Th?ng th???ng thi phong ca?ch th??i trang na?y hay g??p nha?t ?? ca?c ba?n tre?, nê?u ba?n n??m trong da?ng na?y thi? chiê?c ???ng h?? thê? thao se? la? s?? l??a cho?n kh?ng co?n gi? la? tuyê?t v??i h?n. V??i ma?u ma? ?a da?ng, kiê?u da?ng ra?t b??t m??t, chiê?c ???ng h?? thê? thao se? la?m n??i ba?t ti?nh ca?ch va? s?? tre? trung cho ng???i s?? du?ng.
ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam

??ng h? h?p th?i trang

 • Phong ca?ch sang tro?ng, quy? pha?i: Nh??ng ng???i co? phong ca?ch na?y th???ng co? ti?nh ti?nh ?iê?m ?a?m va? co? s?? ca?u ky? trong ca?ch ?n m??c. Nh??ng chiê?c ???ng h?? co? thiê?t kê? c?ng phu, ty? my? va? ????c la?m t?? nh??ng va?t liê?u cao ca?p se? giu?p ng???i ?eo t?ng thêm pha?n li?ch la?m. Vì nh?ng chi?c ??ng h? này có giá thành r?t cao nên n?u b?n mua l?n ??u thì v?n nên bi?t ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam ?? có th? ch?n ra m?u phù h?p nh?t v?i mình.

Ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam theo da?ng ng???i

 • Da?ng ng???i cao, c?? tay tro?n: M??t chiê?c ???ng h?? co? m??t tro?n va? day ?eo ????c la?m t?? kim loa?i (m??t nho?) la? m??t g??i y? kh?ng t??i da?nh cho nh??ng ba?n nam co? da?ng ng???i cao va? co? c?? tay tro?n. Ma?u ???ng h?? na?y kh?ng chi? giu?p ba?n tr?? nên trang nha? va? li?ch s??, no? co?n giu?p ng???i s?? du?ng ta?o ????c a?n t???ng tuyê?t v??i trong m??t ca?c na?ng.
 • Da?ng ng???i cao nh?ng h?i ga?y, c?? tay to: Nê?u ba?n r?i va?o tr???ng h??p na?y thi? nên cho?n bi?t ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam có ba?n to co? thiê?t kê? day kim loa?i ( M??t to), ma?u ???ng h?? na?y se? giu?p ba?n tr?ng kho?e kho??n va? nam ti?nh h?n.

ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam

 • Ng???i co? vo?c da?ng nho? va? c?? tay tro?n: thi? ca?c ma?u ???ng h?? co? m??t tro?n, day ????c la?m t?? Inox la? s?? l??a cho?n hoa?n ha?o.
 • Da?ng ng???i cao to, c?? tay l??n: Se? kh?ng co? gi? tuyê?t v??i h?n khi ba?n cho?n mua ???ng h?? ?eo tay nam co? ki?ch th???c l??n, m??t r??ng va? co? thiê?t kê? nhiê?u kim. ?ê? ta?o ????c ??? hoa?n ha?o tuyê?t ???i thi? ???ng quên kê?t h??p v??i chiê?c day ?eo la?m t?? da thu??c cao ca?p hay day Inox ( Cho?n ba?n to).?
 • Ng???i co? vo?c da?ng go?c ca?nh, ma?nh me?: Ng???i co? ngoa?i hi?nh nh? va?y thi? kh?ng nên cho?n nh??ng ma?u ???ng h?? mê?m ma?i ma? nên cho?n mua ???ng h?? ?eo tay cho nam loa?i thê? thao.

Ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam theo ti?nh ca?ch

Ra?t nhiê?u ng???i va?n th???ng nghi?, ti?nh ca?ch ca?i kh?ng thê? hiê?n qua bên ngoa?i nên kh?ng a?nh h???ng gi? ?ê?n viê?c cho?n mua ???ng h??, tuy nhiên ?ay la? m??t quan ?iê?m kha? sai la?m.

 • M??t ng???i thi?ch s?? la?ng ma?ng va? hay m??ng m? thi? viê?c cho?n mua ???ng h?? ?eo tay nam co? kiê?u kha?c ???c biê?t se? ta?o nên s?? m??i la? cho mi?nh.
 • Tr???ng h??p ba?n la? ng???i co? ca? ti?nh va? thi?ch s?? ???i m??i thi? ca?c ma?u ???ng h?? co? thiê?t kê? ???c ?a?o, ma?nh me? va? co? m??t chu?t ky? di? se? giu?p ba?n gi?? ????c s?? n?ng ???ng trong ti?nh ca?ch cu?a mi?nh.
 • Nê?u ba?n la? ng???i lu?n th??c tê? thi? ha?y l??a cho?n nh??ng chiê?c ???ng h?? co? kiê?u da?ng li?ch s??, trang nha? hay ??n gia?n se? giu?p ba?n t?? tin h?n.

Ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam theo m?i tr???ng s?? du?ng

Chiê?c ???ng h?? thê? hiê?n ra?t ro? ne?t vê? phong ca?ch th??i trang cu?a ba?n, vi? thê? ha?y l?u y? khi s?? du?ng chu?ng trong nh??ng m?i tr???ng la?m viê?c.

V??i nh??ng ba?n nam ?ang la?m v?n pho?ng hay c?ng s?? thi? kh?ng nên cho?n ???ng h?? ?eo tay nam qua? ca?u ky?, thay va?o ?o? ha?y l??a cho?n nh??ng chiê?c ???ng h?? co? thiê?t kê? ??n gia?n va? li?ch s??.

ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam

 • Nh??ng ng???i la?m kinh doanh hay th???ng xuyên tiê?p xu?c v??i ???i ta?c thi? ha?y l??a cho?n ma?u ???ng h?? cao ca?p, sang tro?ng se? giu?p ba?n than n??i ba?t h?n.
 • Nê?u ba?n la?m trong ca?c nga?nh ky? thua?t hay liên quan ?ê?n thê? thao thi? viê?c cho?n mua nh??ng chiê?c ???ng h?? t??ng ???i ph??c tay se? ra?t phu? h??p. Nh??ng chiê?c ???ng h?? c? co? ch??c n?ng Chronograph co? thê? la? m??t g??i y? cho ca?c ba?n.
 • Tr???ng h??p ca?c ba?n la?m trong nh??ng li?nh v??c liên quan ?ê?n nghê? thua?t thi? nên l??a cho?n chiê?c ???ng h?? ?eo tay co? kiê?u kha?c ???c ?a?o va? kha?c la?. Nh??ng ma?u ???ng h?? na?y se? ta?o nên ?iê?m nha?n va? phong ca?ch th??i trang riêng cu?a ba?n.

ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam

 

 • Bên ca?nh ?o?, nh?ng chiê?c ???ng h?? ma? va?ng hay ????c la?m t?? va?ng nguyên kh??i se? la? s?? l??a cho?n t??t nha?t cho nh??ng ng???i la?m viê?c liên quan ?ê?n ta?i chi?nh. Theo yê?u t?? phong thu?y thi? nh??ng chiê?c ???ng h?? na?y se? giu?p ba?n g??p thua?n l??i va? may m??n h?n.

Ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam theo kha? n?ng ta?i chi?nh

?ay co? thê? coi la? yê?u t?? quan tro?ng nha?t ?ê? quyê?t ?i?nh nên mua ma?u ???ng h?? na?o. Du? chu?ng ta co? thi?ch chiê?c ???ng h?? ?o? ?ê?n ?au ?i n??a ma? tu?i tiê?n kh?ng cho phe?p thi? viê?c cho?n mua no? cu?ng kh?ng thê? th??c hiê?n ????c.

H???ng da?n ca?ch ?eo ???ng h?? nam ?u?ng ca?ch

 • ?eo ???ng h?? ?u?ng ki?ch th???c: ?iê?u t??i ky? khi s?? du?ng ???ng h?? la? ?eo nh??ng chiê?c ???ng h?? co? ki?ch th???c qua? l??n, viê?c ?eo ???ng h?? co? ????ng ki?nh l??n h?n bê? m??t c?? tay la? kh?ng phu? h??p.
 • Kh?ng nên ?eo nh??ng ma?u ???ng h?? va?ng khi co?n ?ang ?? ??? tu??i qua? tre?, no? se? gay pha?n ca?m khi kê?t h??p v??i nh??ng b?? trang phu?c tre? trung. Tr???ng h??p s?? thi?ch cu?a ba?n la? ma?u va?ng thi? co? thê? l??a cho?n loa?i co? day ?eo, t??t nha?t la? day ?eo ma?u va?ng h??ng.
 • Khi ?eo ???ng h?? chu?ng ta co? thê? kê?t h??p chung v??i nh??ng chiê?c vo?ng ?eo tay, ?iê?u na?y se? giu?p ba?n trong tre? trung va? n?ng ???ng h?n. V??i nh??ng ng???i ???ng tu??i thi nên ha?n chê? s?? du?ng nh??ng chiê?c day ?eo co? ma?u s??c s??c s??.
 • ?ê? thay ???i phong ca?ch th???ng xuyên va? kh?ng gay s?? nha?m cha?n khi ?eo, chu?ng ta co? thê? l??a cho?n viê?c thay ???i day ?eo thay vi? pha?i mua thêm nh??ng chiê?c ???ng h?? m??i.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

Cho?n ???ng h?? ?eo tay nam
Ca?ch cho?n ???ng h?? ?eo tay nam
Ca?ch ?eo ???ng h?? nam ?u?ng ca?ch
Cho?n mua ???ng h?? ?eo tay nam
T? va?n cho?n ???ng h?? ?eo tay nam