áo lót là m?t ph? ki?n mà kh?ng m?t c? nàng nào có th? thi?u ???c. Tuy than thu?c là th?, nh?ng v?n kh?ng ít nàng v?n còn mù m? v? cách ch?n size áo lót nh? th? nào cho phù h?p. Vì v?y, bài vi?t này s? cho các nàng bi?t cách ch?n áo lót ?úng size c?c k? ??n gi?n nh?ng l?i?chính xác?v? cùng.

Cách ch?n áo lót ?úng size chu?n nh?t

Cách ch?n áo lót phù h?p nh?t là khi b?n bi?t chính xác size áo lót c?a mình là bao nhiêu. V?y làm sao ?? xác ??nh ???c v?n ?? này? R?t ??n gi?n ch? v?i 5 b??c d??i ?ay là b?n ?? có cách ch?n áo lót ?úng size th?t c?a mình.

B??c 1: Chu?n b? day do

?? xác ??nh ???c size áo lót thì b?n kh?ng th? thi?u ???c cu?n day ?o, nh?ng t?t nh?t b?n nên ch?n lo?i day do càng m?m d?o, linh ho?t, d? u?n thì s? càng t?t.

cách ch?n áo lót ?úng size

Ch?ng h?n nh? cu?n day ?o gi?ng hình ?nh trên. Lo?i d?ng c? này?b?n có th? d? dàng mua ???c?t?i các siêu th?, c?a hàng t?p hóa ho?c ? nhà thu?c…

B??c 2: M?c lên ng??i m?t chi?c áo lót th?t v?a v?n

B?n ??ng t? cho r?ng ?o ??c lúc b?n kh?ng m?c n?i y trên ng??i thì m?i chính xác?nhé. Th?c t? kh?ng là nh? v?y, b?i vì khu?n ng?c c?a b?n lúc kh?ng m?c n?i y r?t d? b? ch?y, x? h?n ??y, nên khi ?o s? ?o b?n thu ???c kh?ng chính xác cho l?m.

cách ch?n áo lót ?úng size

Do ?ó, vi?c m?c m?t chi?c áo?lót?v?a v?n lên ng??i s? giúp cho vi?c xác ??nh s? ?o vòng ng?c ???c chính xác h?n. Các nàng c?n l?u y m?t ?i?u là nên ch?n m?t chi?c áo?lót?v?a khít v?i c? th? và t?t nh?t là có g?ng, kh?ng có mi?ng ??m.

B??c 3: ?o vòng ng?c d??i (xác ??nh s? ?o chan ng?c)

H?n là nhi?u nàng v?n ch?a bao gi? ?? m?t ??n con s? ch?ng h?n nh? là 34D trên áo lót. V?y b?n có hi?u ???c y ngh?a c?a con s? ?ó kh?ng? ?ó là con s? t??ng tr?ng cho size vòng ng?c d??i và s? ?o cúp ng?c. Do ?ó 34D ngh?a là size vòng ng?c d??i c?a b?n là 34, còn s? ?o cúp ng?c là D.

cách ch?n áo lót ?úng size

Th? thì làm sao ?? chúng ta có th? xác ??nh ???c chính xác nh?ng s? ?o này? Ch?ng có gì khó c?, ??u tiên, b?n h?y l?y day ?o ?? chu?n b? s?n và vòng qua l?ng c?a b?n theo h??ng t? sau ra tr??c, ? ngay d??i ???ng k?t thúc c?a áo lót. Lúc này b?n h?y ??m b?o r?ng day ?? ???c kéo c?ng và hoàn toàn th?ng, kh?ng b? nghiêng ho?c chéo nhau gì c?. Khi ?ó, b?n h?y vi?t con s? mà b?n nhìn th?y trên day ?o ra gi?y.

B??c 4: ?o?vòng ng?c trên

Sau khi ?? xác ??nh ???c s? ?o vòng ng?c d??i thì vi?c ti?p theo là ?o vòng ng?c trên. Tuy nhiên, kh?ng gi?ng?s? ?o vòng ng?c d??i, s? ?o c?a vòng ng?c trên có th? b? thay ??i do nhi?u các y?u t? ch?ng h?n nh? can n?ng, ho?c th?m chí là lúc b?n ?ang trong chu kì hay b? ??y h?i thì con s? này c?ng có s? khác bi?t. Chính vì?nh? v?y, b?n nên ch?n m?t ngày nào ?ó mà b?n ngh? r?ng các s? ?o trên c? th? c?a mình ?ang là chu?n nh?t.

cách ch?n áo lót ?úng size

M?t khác, t? th? c?a b?n c?ng ?óng m?t vai trò khá là quan tr?ng khi ti?n hành ?o s? ?o cúp ng?c. Th? nên ?? có th? l?y ???c s? ?o này m?t cách?chính xác, các b?n h?y th? cúi g?p ng??i v? th?ng phía tr??c xem sao. Các chuyên gia ?? kh?ng ??nh r?ng ?ay là lúc vòng ng?c c?a b?n ???c ?o ??c m?t cách d? dàng và chính xác?nh?t ??y.

Ti?p theo, b?n?vòng day ?o h??ng t? sau ra tr??c theo ?úng m?t ???ng th?ng và day kéo th?t c?ng, ?i?m k?t thúc s? là ?i?m ngay chính gi?a ng?c, ngang v?i nh? hoa c?a b?n. Và nh? ghi con s? này ra gi?y.

B??c 5: Xác ??nh s? ?o cúp ng?c

Các nàng ??ng nh?m l?n gi?a s? ?o vòng ng?c trên v?i s? ?o cúp ng?c ??y, vì hai con s? ?ó kh?ng gi?ng nhau ?au. B?n ph?i hi?u m?t cách chính xác r?ng kích c? vòng ng?c trên là con s? mà chúng ta có ???c trong t? th? cúi g?p ng??i ?? ?o (t? th? ch? L), còn s? ?o cúp ng?c mu?n nói ??n ? ?ay là s? chênh l?ch gi?a s? ?o c?a vòng ng?c d??i và s? ?o vòng ng?c trên.

N?u b?n v?n ch?a hi?u l?m thì b?n h?y xem ví d? sau cho d? hi?u. N?u nh? s? ?o?vòng ng?c trên c?a b?n l?n h?n s? ?o vòng ng?c d??i kho?ng t? 10cm – 12cm thì s? ?o cúp ng?c c?a b?n s? là AA. Ho?c n?u kho?ng cách này là con s? t? 12cm – 14cm thì s? ?o?cúp ng?c c?a b?n s? là A.

?? r? h?n thì các nàng có th? tham kh?o thêm b?ng size áo lót?sau ?ay ?? bi?t chính xác size c?a mình nh? th? nào.

cách ch?n áo lót ?úng size

Nhìn k? các con s? ? b?ng trên, b?n s? th?y bên c?t c? l?ng áo có hai con s?, n?u ?? y h?n n?a b?n c?ng nh?n th?y trên áo lót mà mình ?ang s? d?ng c?ng ghi hai con s? nh? th?. Ví d? nh? 34/75, ?ó là vì cách s? d?ng h? s? ? chau ?u và Vi?t mình khác nhau. Nh?ng th?c ra ?ay ch? là cách mà nhà s?n xu?t mu?n ám r?ng ch? hai size này là m?t.

V?i cách ch?n size áo ng?c v?a ???c chia s? ? trên, hy v?ng s? giúp ???c?các nàng bi?t cách làm th? nào ?? ch?n ???c chi?c áo ng?c phù h?p và ?úng kích c? nh?t.

Chúc các b?n thành c?ng!

Các t? khóa liên quan:

  • cách ch?n áo lót ?úng size
  • cách ch?n áo lót phù h?p
  • cách ch?n size áo lót
  • cách ch?n size áo ng?c