Du? ba?n la? nhan viên v?n pho?ng, sinh viên hay nh??ng ng???i th???ng xuyên s?? du?ng laptop ca? nhan thi? viê?c ?i la?i se? thua?n tiê?n h?n ra?t nhiê?u khi co? chiê?c balo laptop bên ng???i. Va? chiê?c balo laptop cho nam?lu?n la? mo?n phu? kiê?n ?a?u tiên chu?ng ta ca?n pha?i mua m??i khi mua ma?y m??i, b??i no? kh?ng chi? giu?p ba?o vê? chiê?c laptop cu?a chu?ng ta kho?i nh??ng ta?c ???ng t?? bên ngoa?i ma? co?n la? mo?n phu? kiê?n th??i trang giu?p ba?n thê? hiê?n phong ca?ch cu?a mi?nh.

Nh??ng ma?u balo laptop cho nam c??c cha?t ma? ca?c cha?ng trai tre? nên l??a cho?n:

Balo laptop cho nam?Asus ROG Nomad

La? m??t game thu? ch??c h??n kh?ng i?t ba?n nam ?ang s?? h??u cho mi?nh chiê?c laptop v??i ki?ch th???c 15-17 inch pha?i kh?ng na?o? Ngoa?i ra nh??ng phu? kiên li?nh ki?nh kha?c phu?c vu? cho nh??ng cu??c vui thi? chiê?c balo laptop cho nam Asus ROG Nomad la? s?? cho?n l??a kh?ng thê? na?o tuyê?t v??i h?n.

balo laptop cho nam

Chiê?c balo laptop cho nam ?ê?n t?? Asus ????c thiê?t kê? kha? r??ng ra?i va? ?u? ?ê? ch??a ????c chiê?c laptop v??i ki?ch th???c lên ?ê?n 17 inch m??t ca?ch dê? da?ng, bên ca?nh ?o? chiê?c balo co?n co? ra?t nhiê?u ng?n phu? ra?t tiê?n du?ng ?ê? ca?t gi??a nh??ng phu? kiê?n kha?c nh?: ba?n phi?m, chu??t, tai nghe,..

Sa?n pha?m na?y ra ???i v??i mu?c ?i?ch phu?c vu? nhu ca?u s?? du?ng cu?a nh??ng game thu? nên kê?t ca?u cu?a chu?ng ra?t khoa ho?c. Ngoa?i ra chu?ng co?n s?? h??u m??t ngoa?i hi?nh ?a?y ha?m h?? va? ma?nh me? nên ????c ra?t nhiê?u game thu? ?i?ch th??c ?a chu??ng.

Balo ???ng laptop da?nh cho nam Ogio Renegade RSS

Thu??c do?ng balo ???ng laptop cho nam co? ki?ch th???c l??n, chiê?c balo laptop nam ?e?p Ogio Renegade RSS la? m??t s?? l??a cho?n hoa?n ha?o cho nh??ng ba?n mu??n co? kh?ng gian ch??a ??? r??ng ra?i.

balo laptop cho nam

Ng?n chuyên du?ng cu?a chiê?c balo na?y co? thê? ch??a ????c m??t chiê?c laptop co? ki?ch th???c 15 inch, v??i thiê?t kê? ra?t logic nên khi ???t laptop va?o ng?n no? se? tr???t m??t ca?ch ra?t nhe? nha?ng va?o ?u?ng vi? tri? ca?n thiê?t. Ca?c ng?n tiê?n i?ch trên sa?n pha?m na?y cu?ng ra?t h??u du?ng khi co? thê? ca?t gi?? ????c nhiê?u t? trang ca? nhan.

Balo laptop cho nam Ogio Renegade RSS ????c la?m t?? s??i microfiber co? kha? n?ng ch??ng s??c ra?t t??t nên ba?n co? thê? yên ta?m s?? du?ng m??t ca?ch thoa?i ma?i ma? kh?ng ca?n lo l??ng vê? an toa?n cu?a chiê?c laptop.

Balo laptop cho nam Brenthaven Collins Limited Edition

Kh?ng s?? h??u ve? ngoa?i ma?nh me? hay ki?ch th???c r??ng ra?i, chiê?c balo laptop cho nam Brenthaven Collins Limited Edition co? thiê?t kê? ra?t ??n gia?n nh?ng cu?ng ra?t nam ti?nh.

Red AVA Urban

Sa?n pha?m ra ???i chu? yê?u phu?c cho nhu ca?u s?? du?ng h??ng nga?y, ???c biê?t cho nh??ng anh cha?ng c?ng s?? hay sinh viên, vi? thê? kh?ng la? khi no? s?? h??u m??t ngoa?i hi?nh ?a?y li?ch la?m. V??i kiê?u da?ng kha?c biê?t cu?ng ma?u sa?c n??i ba?t ph??i v??i cha?t liê?u da thu??c nguyên cha?t ?em la?i ca?m quan tinh tê? cho ng???i nhi?n. Ngoa?i ra, trên phiên ba?n gi??i ha?n thi? do?ng sa?n pha?m na?y co?n co? ng?n ca?t ?iê?n thoa?i hay ca?ch thiê?t bi? di ???ng kha?c.

Balo laptop cho nam Red AVA Urban

Kiê?u da?ng ???c ?a?o cu?a chiê?c balo na?y khiê?n kh?ng i?t cha?ng trai sa?nh ?iê?u mê mê?t, ngay ca? ?ê?n nh??ng c? ga?i cu?ng kh?ng c???ng la?i ????c s??c ha?p da?n na?y. V??i thiê?t kê? Color Block thanh li?ch va? t??i ma?t giu?p cho chiê?c balo na?y mang h?i h???ng tha?m my? ?a?m cha?t tha?nh thi?.

balo laptop cho nam

Sa?n pha?m la?m t?? s??i nylon va? ????c dê?t theo c?ng nghê? tiên tiê?n kha? bê?n bi? va? kho? bi? ra?ch. Do co? ki?ch th???c nho? go?n nên chiê?c balo na?y chi? ch??a ????c t??i ?a chiê?c laptop 15 inck, bên ca?nh ?o? trên chiê?c balo co?n co? m??t s?? ng?n nho? ra?t tiên du?ng ?ê? ch??a sa?c d?? pho?ng, ma?y ti?nh ba?ng,..

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • balo laptop cho nam
  • balo ???ng laptop da?nh cho nam
  • tu?i xa?ch laptop nam
  • balo laptop nam tphcm
  • balo laptop nam ?e?p