Ra ???i t?? nh??ng nam 2010 b??i nh??ng ng???i co? chung niê?m yêu thi?ch balo thê? thao va? ho? mu??n ta?o nên nh??ng sa?n pha?m mang th??ng hiê?u thua?n Viê?t. Chi?nh vi? thê? ma? do?ng balo Arte gia? re? ra ???i, v??i s?? ?a da?ng vê? ma?u ma? va? ra?t phu? h??p v??i thi? hiê?u ng???i tiêu du?ng Viê?t Nam, bên ca?nh ?o? gia? tha?nh chi?nh la? yê?u t?? ta?o nên s?? kha?c biê?t cu?a nh??ng chiê?c balo Arte gia? re? v??i ca?c th??ng hiê?u kha?c.

balo arte gia? re?

Qua nhiê?u n?m pha?t triê?n, v??i kha?u hiê?u “ Make it different” balo Arte gia? re? ?a? da?n tr???ng tha?nh va? chiê?m ????c m??t c?? ???ng v??ng ch??c trên thi? tr???ng balo Viê?t Nam. Chi?nh b??i s?? pha?t triê?n nhanh cho?ng na?y ma? ca?c do?ng balo Arte gia? re? ?a? co? m??t ta?i ha?u hê?t nh??ng trung tam mua s??m co? tiê?ng t?? B??c va?o Nam, vi? thê? ba?n se? kh?ng qua? kho? ?ê? mua balo Atre ?? ?au ta?i Sa?i Go?n. Ngoa?i ra th??ng hiê?u balo thua?n Viê?t na?y cu?ng ?ang b???c t??ng b???c v??ng ch??c ?ê? tham nha?p va?o thi? tr???ng n???c ngoa?i nh?: ???c, My?, Ha? Lan,.. b??ng nh??ng chiê?c balo Arte xua?t kha?u v??i thiê?t kê? ???c tr?ng.

Balo arte gia? re?

Th??ng hiê?u Arte là th??ng hi?u balo th?i trang n?i ti?ng nh?ng n?m g?n ?ay và r?t ???c các b?n tr? Vi?t Nam yêu thích tin dùng.

Balo Arte gia? re? ART15552VE

V??i nh??ng ng???i ?a chu??ng phong ca?ch n?ng ???ng, kho?e kho??n va? mu??n thê? hiê?n ????c ca? ti?nh cu?a mi?nh thi? chiê?c balo Arte gia? re? na?y se? la? m??t s?? cho?n l??a ly? t???ng da?nh cho ba?n. Sa?n pha?m ????c thiê?t kê? theo phong ca?ch thê? thao v??i ca?c ng?n tiê?n i?ch ????c b?? tri? m??t ca?ch ra?t khoa ho?c giu?p ng???i s?? du?ng dê? da?ng s??p xê?p ??? du?ng ca? nhan theo y? cu?a mi?nh. Bên ca?nh ?o? sa?n pha?m ????c la?m t?? cha?t liê?u Cordura cao ca?p giu?p tro?ng l???ng cu?a chu?ng nhe? h?n ra?t nhiê?u, ngoa?i ra kha? n?ng ch??ng tha?m cu?a loa?i cha?t liê?u na?y cu?ng ????c ?a?nh gia? ra?t cao.

balo arte gia? re?

???c ?iê?m n??i ba?t cu?a sa?n pha?m:

  • Cha?t liê?u va?i cao ca?p giu?p ta?o l??p ba?o vê? ?a?y ch??c ch??n giu?p cho ng???i du?ng co? thê? hoa?n toa?n yên tam vê? nh??ng va?t du?ng bên trong balo m??i khi di chuyê?n.
  • Thiê?t kê? khoa ho?c giu?p cho kh?ng gian bên trong chiê?c balo ra?t r??ng ra?i, v??i m??t ng?n chi?nh va? 1 ng?n phu? ng???i du?ng co? thê? ca?t gi?? mo?i va?t du?ng ca? nhan m??t ca?ch thoa?i ma?i.
  • Chiê?c balo na?y ????c thiê?t kê? ?ê? h???ng ?ê?n nh??ng ???i t???ng kha?ch ha?ng tre? tu??i nên ma?u ma? ra?t b??t m??t, tuy kh?ng qua? ca?u ky? nh?ng chiê?c balo na?y va?n giu?p ng???i s?? du?ng thê? hiê?n phong ca?ch th??i trang va? ca? ti?nh cu?a mi?nh.

Balo Arte gia? re? ART 15300AT

Cu?ng nh? nh??ng ng???i anh em kha?c cu?a mi?nh, do?ng sa?n pha?m ART 15300AT co? ca?c ng?n ch??a ??? ????c phan chia ra?t khoa ho?c giu?p chu? nhan cu?a no? dê? da?ng s??p xê?p va? ca?t gi?? t? trang. ?ay la? do?ng sa?n pha?m ra?t phu? h??p cho nh??ng ba?n tre? ?ang c??p sa?ch ?ê?n tr???ng ho??c nh??ng ng???i ?a chu??ng s?? tiê?n l??i se? hoa?n toa?n ha?i lo?ng vê? chiê?c balo na?y cu?a Arte.

balo arte gia? re?

Th?ng tin chi tiê?t:

  • Cha?t liê?u va?i Cordura cao ca?p giu?p sa?n pha?m nha? h?n ra?t nhiê?u so v??i ki?ch th???c cu?a no?, ngoa?i ra kha? n?ng ch??ng ba?m bu?i va? ch??ng tha?m cu?ng la? nh??ng ?u ?iê?m ma? loa?i cha?t liê?u na?y ?em la?i.
  • Balo tuy chi? co? 1 ng?n chi?nh, 1 ng?n phu? va? 1 ng?n nho? ga?n quai xa?ch nh?ng nh?? thiê?t kê? khoa ho?c ma? ca?c ba?n co? thê? thoa?i ma?i s??p xê?p va?t du?ng ca? nha?n ma? kh?ng g??p ba?t c?? r??c r??i na?o. Ngoa?i ra khan gian bên trong balo co?n co? m??t ng?n ???ng laptop ?a?y h??u i?ch cho ca?c ba?n sinh viên va? ng???i th???ng xuyên s?? du?ng laptop.
  • Kiê?u da?ng ??n gia?n, ma?u s??c th??i trang ?em la?i m??t phong ca?ch tre? trung va? t??i m??i, chiê?c balo Arte gia? re? na?y se? la?m xiêu lo?ng ba?t c?? ai la?n ?a?u tiên tha?y no?.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • balo arte gia? re?
  • th??ng hiê?u arte
  • mua balo arte ?? ?au Sa?i Go?n
  • balo arte xua?t kha?u