Tr???c nh??ng xu h???ng th??i trang m??i liên tu?c xua?t hiê?n, áo s? mi tr??ng nam?va?n lu?n gi?? ????c ch?? ???ng v??ng ch??c trên thi? tr???ng th??i trang da?nh pha?i ma?nh. Kh?ng chi? s?? h??u s??c hu?t ma?nh liê?t, nh??ng ma?u a?o s? mi tr??ng nam co?n co? kha? n?ng biê?n ho?a ?a da?ng khi co? thê? ph??i chung v??i ha?u hê?t ca?c ma?u qua?n nam.

áo s? mi tr??ng nam

Chu?ng ta co? thê? b??t g??p chiê?c a?o s? mi nam ma?u tr??ng ?? ba?t c?? ?au, t?? n?i c?ng s??, tr???ng ho?c cho ?ê?n nh??ng bu??i tiê?c hay da? h??i,.. ma? ?iê?u ???c biê?t nha?t la? no? kh?ng hê? gay ra ba?t c?? s?? pha?n ca?m na?o. Co? thê? no?i r??ng chiê?c a?o s? mi tr??ng nam la? mo?n ??? ra?t ???c biê?t, du? ba?n co? cho?n va? Mix ??? nh? thê? na?o thi? no? va?n giu?p ba?n tr?ng tha?t phong ca?ch va? li?ch s??.

áo s? mi tr??ng nam n?i c?ng s??

Trong tiê?ng anh co? thua?t ng?? “ White Collar” ?ê? chi? nh??ng ng???i la?m viê?c v?n pho?ng, t?? na?y xua?t pha?t t?? chiê?c a?o s? mi tr??ng nam ma? ca?c cha?ng trai c?ng s?? th???ng hay s?? du?ng. Ma?u tr??ng la? gam ma?u diê?u nhe? nên th???ng ????c dan c?ng s?? l??a cho?n, tuy chi? la? ma?u ??n s??c nh?ng chiê?c a?o s? mi tr??ng nam va?n kh?ng hê? ??n ?iê?u ma? la?i ra?t thanh li?ch va? sang tro?ng.

áo s? mi tr??ng nam

Th?ng th???ng trong nh??ng cu??c ho?p quan tro?ng hay g??p ???i ta?c ba?n chi? ca?n kê?t h??p thêm chiê?c ca? va?t la? ?a? la?m t?ng thêm m??c ??? trang tro?ng cho b?? trang phu?c. Tuy nhiên viê?c th???ng xuyên pha?i mang ca? va?t kh?ng pha?i la? m??t y? t???ng t??t v??i th??i tiê?t ?? Viê?t Nam.

N?ng ???ng va? ca? ti?nh khi ph??i a?o s? mi tr??ng nam v??i qua?n Jeans

?ay ????c xem la? m??t biê?n thê? gi??a phong ca?ch th??i th???ng cu?a chiê?c quan Jeans va? s?? thanh li?ch cu?a ma?u a?o s? mi tr??ng nam.

áo s? mi tr??ng nam

 

Qua? tha?t la? m??t ?iê?u ?a?y thu? vi? khi chu?ng ta ph??i 2 mo?n item kh?ng bao gi?? l??i th??i chung v??i nhau, ?iê?u na?y mang la?i hiê?u ??ng m??i me? cho ng???i m??c. Nê?u ba?n la? ng???i pho?ng khoa?ng va? ?a thi?ch s?? m??i me? thi? ?ay la? se? la? m??t g??i y? Mix ??? ra?t thi?ch h??p.

Va? ba?n se? tha?t phong ca?ch khi khoa?c trên mi?nh nh??ng chiê?c a?o Jacket da, ?ay la? s?? kê?t h??p ?a?y li?ch la?m, bu?i b??m va? ra?t phong tra?n.

áo s? mi tr??ng nam

Khi m??c trên ng???i set ??? na?y ca?c cha?ng trai se? tr?? nên sa?nh ?iê?u ?ê?n la? th???ng. Vê? pha?n qua?n thi? chu?ng ta co? thê? tu?y cho?n theo s?? thi?ch, nh?ng phu? h??p nha?t va?n la? chiê?c qua?n kaki va? qua?n tay.

Va?o nh??ng nga?y n??ng no?ng thi? tha?t la? ba?t tiê?n va? kh?ng thoa?i ma?i khi pha?i go? bo? v??i chiê?c qua?n da?i. Va?y sao ca?c ba?n nam kh?ng th?? thay ???i phong ca?ch an m??c cu?a mi?nh khi kê?t h??p chiê?c qua?n Short v??i ma?u a?o s? mi tr??ng.

Chiê?c a?o s? mi tr??ng thanh li?ch khi ?i cu?ng ma?u qua?n Short tre? trung va? n?ng ???ng se? mang ?ê?n cho chu?ng ta m??t diê?n ma?o m??i me? ?a?y thu hu?t. Va? ta?t nhiên m??t ??i gia?y l???i hay thê? thao se? la? l??a cho?n hoa?n ha?o nha?t va?o lu?c na?y.

Va? tha?t thiê?u so?t khi kh?ng kê? ?ê?n phong ca?ch Cardigan khi th??i tiê?t vê? ??ng, va?o nh??ng lu?c nh? thê? na?y thi? chiê?c a?o len thu ??ng ????c ra?t nhiê?u ng???i ?a chu??ng. Khi ba?n ph??i ma?u a?o Cadigan cu?ng s? mi tr??ng thi? ngoa?i hi?nh va? phong tha?i cu?a ba?n se? thay ???i ra?t nhiê?u, ba?n se? tr?ng thanh li?ch va? th? sinh h?n.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • áo s? mi tr??ng nam
  • áo s? mi tr??ng nam ?e?p
  • s? mi tr??ng nam
  • áo s? mi nam tr??ng ?e?p
  • áo s? mi nam ma?u tr??ng
  • áo s? mi tr??ng nam ha?n qu??c