áo s? mi nam tay da?i ga?n nh? la? m??t item kh?ng thê? thiê?u trong tu? qua?n a?o cu?a mo?i cha?ng trai du? ba?n s?? h??u phong ca?ch th??i trang na?o. Ca?c ma?u áo s? mi nam tay da?i se? la? s?? l??a cho?n ha?ng ?a?u cho ca?c cha?ng trai khi tham gia nh??ng s?? kiê?n quan tro?ng, no? se? giu?p ca?c ba?n tr?ng li?ch la?m va? t?? tin h?n gi??a ?a?m ??ng.

Ngoa?i ra chu?ng ta co?n co? thê? dê? da?ng biê?n ho?a chiê?c áo s? mi nam tay da?i tha?nh chiê?c a?o ng??n tay chi? trong ti?ch t??c, vi? thê? ma? chiê?c a?o da?i tay se? kh?ng bao gi?? khiê?n ba?n tha?t vo?ng khi s?? h??u chu?ng.

Nh??ng kiê?u áo s? mi nam tay da?i ma? ca?c ba?n nên co? trong tu? ???

A?o s? mi nam tay da?i ma?u tr??ng

M??t chiê?c a?o s? mi nam ma?u tr??ng se? la? item ?a?u tiên ma? ca?c ba?n nên s?? h??u, no? co? thê? phu? h??p v??i ha?u hê?t ca?c cha?ng trai va? ???c biê?t la? nh??ng anh cha?ng yêu thi?ch s?? thanh li?ch. Kh?ng nh??ng thê? ma? nh??ng ma?u áo s? mi nam tay da?i ma?u tr??ng co? thê? s?? du?ng ????c trong nhiê?u hoa?n ca?nh kha?c nhau.

áo s? mi nam tay da?i

Khi cho?n mua áo s? mi nam tay da?i tr??ng thi? ca?c ba?n cu?ng nên nh?? l?u y? nh??ng tiêu chi? chung ?ê? co? thê? mua ????c sa?n pha?m phu? h??p v??i mi?nh nha?t. A?o s? mi nam tay da?i ma?u tr??ng ra?t dê? Mix ??? nên chu?ng ta cu?ng kh?ng ca?n qua? lo l??ng vê? va?n dê? l??i trang phu?c.

áo s? mi nam tay da?i Blue Oxford

?ay la? m??t trong nh??ng ma?u áo s? mi nam tay da?i kinh ?iê?n nha?t ma? mo?i cha?ng trang ?ê?u nên s?? h??u. V??i ma?u a?o na?y chu?ng ta co? thê? kê?t h??p v??i ca?c ma?u qua?n da?i va? gia?y tay ?ê? s?? du?ng cho m?i tr???ng c?ng s??.

áo s? mi nam tay da?i

Ngoa?i ra chu?ng ta co?n kê?t h??p ma?u a?o s? mi na?y v??i nh??ng chiê?c qua?n Short, Jeans v??i ma?u gia?y Sneaker ?ê? thoa?i ma?i khi vui ch?i hay ?i du li?ch.

áo s? mi nam tay da?i Candy-Striped

Candy-Striped du?ng ?ê? chi? nh??ng kiê?u a?o s? mi co? so?c do?c trên nê?n va?i tr??ng, ma?u s??c th???ng g??p nha?t la? Tr??ng-Xanh va? Tr??ng-?en. Nê?u ba?n mu??n thay ???i phong ca?ch ?n m??c th???ng nga?y va? ?iê?u ?a? h?n thi? ma?u a?o s? mi na?y se? gia?i quyê?t ????c nhu ca?u cu?a ba?n.

áo s? mi nam tay da?i

Kiê?u a?o s? mi Candy-Striped co? thê? kê?t h??p chung v??i a?o Blazez hay a?o Jacket thê? thao loa?i tr?n se? giu?p ng???i m??c trong ma?nh me? va? nam ti?nh h?n. L?u y?: Ma?u a?o s? mi na?y kh?ng nên s?? du?ng trong m?i tr???ng c?ng s?? vi? thê? ba?n nên tra?nh xa?y ra tr???ng h??p na?y.

áo s? mi nam tay da?i Tattersall

?iê?m kha?c biê?t cu?a ma?u a?o s? mi da?nh cho nam na?y n??m ?? pha?n va?i, chu?ng ????c la?m t?? loa?i va?i co? ho?a tiê?t ? ba?n c?? trên nê?n tr??ng. Ba?n co? thê? ph??i h??p chiê?c a?o s? mi na?y v??i b?? Suits, ca?ch na?y se? giu?p ba?n tr?? nên li?ch la?m nh?ng kh?ng qua? c??ng nh??c.

áo s? mi nam tay da?i

Khi m??c a?o s? mi Tattersall va?o nh??ng nga?y n??ng no?ng chu?ng ta kh?ng nha?t thiê?t pha?i khoa?c thêm a?o vest ma? chi? ca?n x??n tay a?o lên, ?iê?u na?y se? giu?p ng???i m??c thoa?i ma?i h?n.

A?o s? mi caro nam tay da?i

M??t cha?ng trai yê?u thi?ch th??i trang thi? kh?ng nên bo? qua ma?u a?o s? mi tay da?i kiê?u caro ?a?y ca? ti?nh va? tre? trung na?y. Ma?u thiê?t kê? na?y th?ng th???ng chi? da?nh cho nh??ng ???i t???ng tre? tu??i, chi?nh vi? thê? ba?n chi? nên cho?n loa?i a?o la?m t?? Cotton nhe? nha?ng kê?t h??p v??i qua?n Kaki. Tha?m chi? ba?n co? thê? kê?t h??p no? va?o phong ca?ch th??i trang c?ng s?? va? ?iê?u duy nha?t ba?n la?m lu?c na?y la? kê?t h??p no? v??i chiê?c qua?n tay.

áo s? mi nam tay da?i

Bên ca?nh ?o? khi cho?n mua a?o s? mi nam tay da?i kiê?u caro ba?n cu?ng nên chu? y? vê? ma?u s??c, do ma?u a?o s? mi na?y ra?t ?a da?ng nên ba?n pha?i cho?n ma?u s??c na?o thi?ch h??p v??i mi?nh.

****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • áo s? mi nam tay da?i
  • áo s? mi tay da?i nam body
  • áo s? mi tay da?i nam size l??n
  • áo s? mi tay da?i nam tphcm