?? Viê?t Nam ga?n nh? ch?a co? lua?t ?ê? qua?n ly? nh??ng va?n ?ê? liên quan ?ê?n ha?ng gia?, nha?i, chi?nh vi? thê? ma? ng???i tiêu du?ng Viê?t ra?t dê? mua pha?i ha?ng ke?m cha?t l???ng trong khi va?n pha?i bo? ra m??t khoa?ng chi phi? kh?ng hê? re?. ???c biê?t nh??ng sa?n pha?m nh? a?o s? mi nam ha?ng hiê?u ra?t dê? b??t g??p ????c ha?ng nha?i ????c ba?n tra?n lan trên thi? tr???ng, ?iê?u na?y la?m cho ng???i mua kh?ng biê?t ?au ma? la?n.

áo s? mi nam ha?ng hiê?u

 

Ngay ca? nh??ng ma?u a?o s? mi nam ha?ng hiê?u cu?a Viê?t Nam nh?: Viê?t Tiê?n, An Ph???c,.. cu?ng kh?ng tra?nh kho?i va?n ?ê? na?y. Va?y la?m thê? na?o ?ê? co? thê? phan biê?t ????c ?au la? a?o s? mi nam ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng va? ?au la? ha?ng nha?i ke?m cha?t l???ng?

Cách phan bi?t s? mi nam hàng hi?u

?ê? co? thê? biê?t ????c a?o s? mi nam cao ca?p na?o co? cha?t l???ng t??t chu?ng ta ca?n pha?i va?n du?ng ra?t nhiê?u kiê?n th??c, bên ca?nh ?o? ba?n cu?ng pha?i s?? h??u m??t ??i m??t s??c xa?o m??i kh?ng bi? ?a?nh l??a b??i nh??ng sa?n pha?m gia?, nha?i.

áo s? mi nam ha?ng hiê?u

?iê?u ?a?u tiên ?ê? nha?n biê?t ????c ?au la? a?o s? mi nam ha?ng hiê?u chu?ng ta ca?n pha?i chu? y? ?ê?n cha?t liê?u cu?a sa?n pha?m. M??t chiê?c a?o s? mi nam cao ca?p se? ????c biê?u hiê?n ra?t ro? ?? cha?t liê?u va?i va? nh??ng ho?a tiê?t trên nê?n va?i. Nê?u la? sa?n pha?m ????c la?m t?? loa?i va?i co? cha?t l???ng t??t thi? nh??ng ????ng ne?t trên va?i se? ra?t tinh tê? va? ba?n se? kh?ng ti?m tha?y ba?t c?? l??i na?o trên ?o?. Ngoa?i ra thi? chiê?c a?o s? mi nam ha?ng hiê?u la?m t?? va?i t??t khi m??c va?o ba?n se? ca?m tha?y thoa?i ma?i va? ma?t me? khi tr??i n??ng no?ng, a?m a?p khi tr??i tr?? la?nh.

áo s? mi nam ha?ng hiê?u

Trong khi ?o? thi? nh??ng sa?n pha?m la?m gia?, nha?i ?a pha?n ????c la?m t?? nh??ng loa?i cha?t liê?u re? tiê?n, va?i kh?ng mi?n, s?? va?o se? ca?m tha?y th? ra?p. Bên ca?nh ?o? thi? ma?u s??c trên cha?t liê?u cu?a nh??ng sa?n pha?m gia?, nha?i th???ng kh?ng t??i t??n.

áo s? mi nam ha?ng hiê?u

V??i m??t chiê?c a?o s? mi nam ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng thi? nh??ng chi tiê?t trên ????ng may se? ra?t ngay ha?ng, th??ng l??i. Sa?n pha?m chi?nh ha?ng ????c gia c?ng b??i nh??ng ng???i th?? co? tay nghê? cao, ngoa?i ra hê? th??ng kiê?m ?i?nh ra?t ch??t che? nên ra?t kho? xa?y ra va?n ?ê? vê? khau gia c?ng. Ng???c la?i trên nh??ng sa?n pha?m la?m gia? thi? ????ng may kha? vu?ng vê?, hay bi? lê?ch va? ra?t hay xua?t hiê?n l??i.

Nha?n ma?c

?? m??t s?? sa?n pha?m la?m gia? ??i khi ????c la?m t?? nh??ng loa?i cha?t liê?u cao ca?p va? ????c gua c?ng ra?t ty? my? nên ba?n se? kho? lo?ng nha?n ra. Nê?u r?i va?o tr???ng h??p na?y thi? chu?ng ta nên kiê?m tra pha?n nha?n ma?c ????c ?i?nh trên c?? a?o, th?ng tin vê? sa?n pha?m se? ????c ghi ra?t ro? ra?ng ?ê? ng???i tiêu du?ng tiê?n kiê?m tra.

Khi kiê?m tra nê?u tha?y pha?n va?i in nha?n mo?ng va? co? thê? nhi?n xuyên qua ????c thi? no? ch??c ch??n la? ha?ng Fake. Ngoa?i ra nh??ng ma?u a?o s? mi nam ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng thi? pha?n nha?n se? ????c la?m ra?t ti? my?, ch?? in ra?t tinh tê?.

Khuy a?o

?iê?m na?y tuy kh?ng qua? quan tro?ng nh?ng cu?ng pha?n na?o ?a?nh gia? ????c cha?t l???ng cu?a chiê?c a?o s? mi. Nh??ng ma?u a?o s? mi nam ha?ng hiê?u chi?nh ha?ng th???ng co? thêm m??t chiê?c khuy phi?a d???i cu?ng cu?a ta? a?o. Chiê?c khuy na?y co? ta?c du?ng c?? ?i?nh ?ê? tra?nh chiê?c qua?n bi? pho?ng lên do ?o?ng s? vin. Du? hiê?n nay ti?nh n?ng na?y kh?ng co?n ????c s?? du?ng nhiê?u nh?ng nh??ng th?? may co? tay nghê? va?n co? tho?i quen duy tri? truyê?n th??ng na?y.

Th??ng hiê?u a?o s? mi ha?ng hiê?u nam ????c ?a chu??ng ta?i Viê?t Nam

A?o s? mi nam Viê?t Tiê?n

Khi nh??c ?ê?n a?o s? mi da?nh cho nam gi??i thi? ha?u hê?t ng???i tiêu du?ng Viê?t se? nghi? ngay ?ê?n th??ng hiê?u Viê?t Tiê?n. Co? thê? no?i r??ng do?ng sa?n pha?m a?o s? mi da?nh cho nam gi??i ?a? la?m nên th??ng hiê?u cho th??ng hi?u na?y.

áo s? mi nam ha?ng hiê?u

Sa?n pha?m cu?a Viê?t Tiê?n chu? yê?u da?nh cho dan c?ng s??, gia ?i?nh, ha?u hê?t sa?n pha?m cu?a th??ng hiê?u na?y ?ê?u kha? phu? h??p v??i ?iê?u kiê?n kinh tê? cu?a ng???i tiêu du?ng Viê?t.

A?o s? mi nam cai ca?p An Ph???c

La? m??t trong nh??ng th??ng hiê?u th??i trang c?ng s?? n??i tiê?ng nha?t hiê?n nay ?? Viê?t Nam. Ban ?a?u thi? nh??ng sa?n pha?m cu?a An Ph???c chi? la?y tên th??ng hiê?u cu?a ha?ng, nh?ng kê? t?? n?m 1997 An Ph???c ?a? mua la?i ba?n quyê?n cu?a Pirerre Cardin ( Th??ng hiê?u th??i trang n??i tiê?ng cu?a Pha?p).

áo s? mi nam ha?ng hiê?u

Sa?n pha?m chu? ?a?o cu?a th??ng hiê?u na?y chu? yê?u h???ng ?ê?n phong ca?ch sang tro?ng, quy? pha?i, ???c biê?t la? nh??ng sa?n pha?m th??i trang da?nh cho nam gi??i.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

  • áo s? mi nam ha?ng hiê?u
  • áo s? mi nam cao ca?p
  • áo s? mi nam Viê?t Tiê?n
  • áo s? mi nam ha?ng hiê?u Valentino
  • áo s? mi nam cao ca?p An Ph???c
  • áo s? mi nam mattana
  • áo s? mi nam cao ca?p Italia
  • áo s? mi nam cao ca?p viet tien
  • áo s? mi nam cao ca?p Ha?n Qu??c
  • áo s? mi nam cao ca?p tphcm