A?o s? mi nam x?a nay va?n la? do?ng sa?n pha?m ????c ca?nh ma?y rau ?a chu??ng, chu?ng th???ng ????c la?m t?? ca?c loa?i va?i s??i thay vi? dê?t kim. Nh??ng chiê?c a?o s? mi kiê?u da?ng c?? ?iê?n ha?u nh? chi? phu?c vu? cho nh??ng anh cha?ng th???ng xuyên ?o?ng s? vin, nh?ng do nhu ca?u vê? tha?m my? cu?a nam gi??i thay ???i nên trên thi? tr???ng cu?ng xua?t hiê?n nhiê?u ma?u a?o s? mi nam co? kiê?u da?ng kha?c nhau trong ?ó có áo s? mi nam body.

Trong ?o? do?ng a?o s? mi nam body ( Slimfit) co? thê? xem la? do?ng sa?n pha?m co? kiê?u da?ng ha?p da?n va? ????c ra?t nhiê?u ba?n nam l??a cho?n. A?o s? mi nam body mang ?ê?n cho ca?c cha?ng trai ve? ?e?p cu?a s?? tre? trung, thanh li?ch va? ra?t la?ng t?? ( Kha?c ra?t nhiê?u ma?u a?o kiê?u da?ng c?? ?iê?n). Va? ma?u a?o s? mi nam body na?y ????c s?? du?ng ph?? biê?n nha?t ta?i m??t s?? n???c Chau A? nh?: Ha?n Qu??c, Viê?t Nam, Trung Qu??c,.. vi? no? ra?t phu? h??p v??i da?ng ng???i nho?.

Va?y a?o s? mi nam body co? gi? kha?c biê?t v??i nh??ng ma?u a?o s? mi kiê?u da?ng c?? ?iê?n?

Chu?ng ta se? ra?t dê? da?ng nha?n tha?y ????c s?? kha?c biê?t vê? thiê?t kê? gi??a ma?u a?o s? mi body nam va? nh??ng loa?i a?o s? mi kha?c khi m??c trên ng???i. Nê?u nh??ng ma?u a?o s? mi c?? ?iê?n co? kiê?u da?ng su?ng ????c thiê?t kê? ????ng ly t?? vai xu??ng ?u?i a?o thi? chiê?c a?o s? mi nam body la?i co? pha?n eo he?p h?n so v??i ng??c. A?o s? mi nam body co? kiê?u da?ng ?m la?y c? thê? ng???i m??c, pha?n ?u?i a?o body th???ng kha? ng??n nên i?t khi du?ng trong tr???ng h??p ?o?ng s? vin.

áo s? mi nam body

Ma?u a?o s? mi nam body phu? h??p va? ?e?p nha?t khi ????c nh??ng cha?ng trai s?? h??u than hi?nh s?n ch??c va? thon go?n s?? du?ng. Ngoa?i ca?i tên ????c go?i ph?? biê?n nha?t la? “ A?o s? mi nam body” thi? no? co?n ????c go?i ba?ng m??t biê?t danh kha?c la? “ Athletic Cut” ( ????c ????c kê? riêng cho va?n ???ng viên).

A?o s? mi nam body kha? ke?n ng???i m??c nên chu?ng ta ca?n pha?i n??m b??t tha?t ky? ca?ch cho?n a?o s? mi nam body ?e?p da?nh cho nam gi??i.

Tuy co? thiê?t kê? theo kiê?u da?ng ?m nh?ng a?o s? mi nam body va?n ra?t phy? h??p ?ê? s?? du?ng cho m?i tr???ng c?ng s??, ma?u a?o co? thiê?t kê? nh? thê? na?y se? giu?p ca?c ba?n nam thê? hiê?n ????c s?? t??i tre?, n?ng ???ng, thanh li?ch va? dê? da?ng khoe ????c vo?c da?ng can ???i cu?a c? thê?.

Cho?n a?o s? mi nam body qua kiê?u da?ng: Khi cho?n mua a?o s? mi nam body chu?ng ta nên ?u tiên nh??ng ma?u a?o co? thiê?t kê? ??n gia?n ?ê? dê? da?ng s?? du?ng cho nh??ng hoa?n ca?nh kha?c nhau. Cu?ng nh? nh??ng do?ng a?o s? mi kha?c, a?o s? mi nam kiê?u da?ng body ra?t ?a da?ng vê? ma?u s??c, tuy nhiên ca?c ba?n nên cho?n nh??ng sa?n pha?m co? ma?u Pastel, tr??ng, xanh, ho?a tiê?t caro hay cha?m bi,..

áo s? mi nam body

V??i a?o s? mi thi? pha?n c?? a?o lu?c na?o cu?ng la? yê?u t?? quan tro?ng khi cho?n mua sa?n pha?m. Chu?ng ta nên cho?n nh??ng chiê?c a?o co? c?? ?ê? pho?ng h?? tr???ng h??p s?? du?ng ca? va?t. Trên thi? tr???ng hiê?n nay co? xua?t hiê?n m??t s?? loa?i c?? a?o co? thiê?t kê? la? m??c nh?: C?? tru?, c?? ta?u,..

A?o s? mi nam body ng??n tay cu?ng la? m??t g??i y? kh?ng t??i cho ca?c ba?n nam khi th??i tiê?t tr?? nên oi b??c h?n. Ma?u a?o s? mi ng??n tay na?y se? thay ???i phong ca?ch ?n m??c h??ng nga?y cu?a ca?c ba?n, va? nê?u ba?n s?? h??u m??t than hi?nh va?m v?? khi ma?u a?o na?y se? la? cho?n l??a kh?ng co?n gi? tuyê?t v??i h?n.

D??a va?o cha?t liê?u va?i ?ê? cho?n a?o s? mi nam body: Nê?u kiê?u da?ng a?o quyê?t ?i?nh vê? ti?nh tha?m my? cho ng???i m??c thi? cha?t liê?u va?i se? la? yê?u t?? a?nh h???ng ?ê?n ca?m nha?n cu?a ng???i m??c. Nê?u chiê?c a?o s? mi nam body ????c la?m t?? va?i co? cha?t l???ng t??t se? giu?p ng???i m??c ca?m tha?y thoa?i ma?i h?n, ???c biê?t la? ?? nh??ng n?i co? khi? ha?u no?ng b??c nh? Viê?t Nam.

Nh??ng loa?i cha?t liê?u ph?? biê?n nha?t ?ê? la?m nên nh??ng ma?u a?o s? mi nam body la?: Cotton, cotton pha lanh hay va?i lanh. Khi cho?n mua a?o s? mi ca?c ba?n cu?ng nên l?u y? vê? loa?i cha?t liê?u va?i ?ê? cho?n ????c sa?n pha?m ?ng y? va? phu? h??p nha?t.

Tr???ng h??p ca?c ba?n kh?ng biê?t nên cho?n loa?i cha?t liê?u na?o thi? nh??ng sa?n pha?m ????c la?m t?? Cotton se? la? gia?i pha?p t??t nha?t. A?o s? mi nam body la?m t?? loa?i va?i Cotton se? mang la?i cho ng???i m??c s?? thoa?ng ma?t va? thoa?i ma?i.

Khi cho?n mua a?o s? mi nam body thi? ki?ch c?? a?o la? yê?u t?? quan tro?ng nha?t ma? ca?c cha?ng trai ca?n l?u y?. Trên ly? thuyê?t thi? chiê?c a?o s? mi nam body se? ?m la?y c? thê? ng???i m??c vi? va?y se? kh?ng qua? khi cho chu?ng ta khi cho?n Size phu? h??p. Nh?ng ca?c ba?n cu?ng nên chu? y? vê? nh??ng s?? ?o ?? c??, ng??c, tay a?o, vo?ng eo hay chiê?u da?i than a?o.

A?o s? mi nam body tuy co? kiê?u da?ng ?m nh?ng no? ra?t kha?c biê?t v??i loa?i a?o thun, vi? thê? m??t chiê?c a?o s? mi nam body kh?ng v??a v??n se? la?m cho ng???i m??c ca?m tha?y kh?ng thoa?i ma?i va? kah1 ba?t tiê?n khi c?? ???ng.

*****

Ca?c t?? kho?a liên quan:

áo s? mi nam body
áo s? mi body nam
áo s? mi nam body ?e?p