áo khoác da nam là lo?i trang ph?c là mà b?t k? ng??i ?àn ?ng nào c?ng nên s? h?u cho riêng mình ít nh?t m?t cái. B?i khi khoác nó lên ng??i, nó s? giúp làm b?t lên phong cách m?nh m?, nam tính và ??ng c?p c?a quy ?ng. V?y m?u áo khoác da nam nào ?ang gay s?t hi?n nay ??i v?i cánh mày rau? Sau ?ay là danh sách áo da nam ?ang “hot” nh?t bay gi?.

áo khoác da nam Cafe Racer c?a Ralph Lauren

Ralph Lauren t? lau ?? là m?t th??ng hi?u th?i trang n?i ti?ng trên th? gi?i và n?u là ng??i th??ng xuyên theo d?i xu h??ng th?i trang thì kh?ng ai là kh?ng bi?t ??n Ralph Lauren. Trong ?ó, các s?n ph?m v? áo khoác da th?i trang nam c?a Ralph Lauren c?c k? ???c các anh chàng phái m?nh ?a chu?ng.

áo khoác da nam

?i?n hình là m?u áo ?m da nam Cafe Racer, v?i phong cách biker chu?n m?c và phong cách thi?t k? hoàn h?o, ?ay th?c s? là m?t trong nh?ng chi?c áo khoác nam da th?t?bán ch?y nh?t?c?a th??ng hi?u Ralph Lauren n?m nay.

áo khoác da nam cao c?p Ian Shearling c?a Acne Studios

áo khoác da nam

Chi?c áo này s? r?t thích h?p v?i nh?ng n?i có khí l?u l?nh quanh n?m nh? Sa Pa ho?c ?à L?t, nó s? giúp b?n gi? ?m c? th? m?t cách tuy?t ??i.?Ian Shearling có thi?t k? r?t ??n gi?n nh?ng v?n kh?ng kém ph?n l?ch l?m và sang tr?ng giúp cho phái m?nh tr? nên phong cách h?n. Bên c?nh ?ó, áo khoác nam ph?i da c?a Acne Studios có phom áo tr?ng r?t m?nh m?, góp ph?n làm b?t lên v? nam tính c?a phái m?nh.

áo khoác da nam hàng hi?u Bomber Jacket t?i gi?n c?a Ted Baker London

Chi?c áo Bomber Jacket v?i màu xanh navy ?? chinh ph?c ???c cái nhìn c?a quy ?ng hi?n ??i và sành ?i?u. ?ay là chi?c áo khoác nam da ??p ???c gi? nguyên thi?t k? theo phong cách c? ?i?n c?a dòng áo biker nh?ng nó l?i ???c t? ?i?m b?i hai màu r?t m?nh m?, s?ng ??ng, hi?n ??i và r?t thu hút ?ó là xanh navy và ?? nau.

áo khoác da nam

N?u b?n là ng??i yêu thích nh?ng m?u áo khoác da nam mang thi?t k? c? ?i?n nh?ng mang h?i h??ng hi?n ??i thì chi?c áo?Bomber Jacket màu xanh navy c?a?Ted Baker London s? là s? l?a ch?n t?t nh?t cho b?n.

áo khoác da nam x?n Moto Jacket màu xám thép c?a Lamarque

N?u b?n mu?n mua áo khoác da nam mang cá tính?“b?i b?m” thì chi?c áo Moto Jacket c?a Lamarque s? thích h?p nh?t cho b?n. Thi?t k? ??n gi?n, màu s?c nam tính, chi?c áo này s? r?t tuy?t khi k?t h?p v?i chi?c m? t? và c? b?p c?a b?n.

áo khoác da nam x?n Moto Jacket

N?u b?n t? tin v? c? th? r?n ch?c, c? b?p r?n r?i c?a mình thì tin ch?c r?ng chi?c áo khoác da nam?c?a Lamarque s? làm t?n lên nét ??p trên c? th? c?a b?n m?t cách hoàn h?o nh?t.

áo khoác da nam ??p Classic Zip-Up Black Leather Coat c?a Vince Camuto

áo khoác da nam

Kh?ng nh? nh?ng chi?c áo khoác gi? da nam, chi?c áo khoác Classic Zip-Up Black Leather Coat v?i ch?t li?u da th?t tr?n m?n và phong cách thi?t k? c? ?i?n, tinh gi?n c?a áo s? mang l?i v? ngoài?m?nh m?, cá tính và có chút l?nh lùng cho b?n khi k?t h?p v?i b?t k? chi?c qu?n nào, b?i chi?c áo này khá d? trong vi?c ph?i ??.

áo khoác gi? da nam Bomber Jacket màu xanh ? – liu c?a F21

áo khoác da nam

N?u b?n thích chi?c áo gi? da thì ?ay là l?a ch?n t?t nh?t cho b?n. V?i s? phá cách trong thi?t k?: kh?ng túi ng?c, kh?ng có ho? ti?t, kh?ng có c? khoá túi, phéc m? tuya trùng màu v?i áo khoác và cúc áo tàng hình ?? t?o nên m?t s? ?n t??ng kh?ng h? nh? cho chi?c áo khoác ??c bi?t này. ?ay th?c s? là chi?c áo kh?ng th? nào thích h?p h?n n?a cho nh?ng ng??i yêu thích s? t?i gi?n.

áo khoác da nam cao c?p Moto Jacket Johny Leather c?a Baldwin

áo khoác da nam

B?n mu?n mình có?v? ngoài tr?ng phá cách mà m?nh m? h?n ch?ng? N?u ?ay th?c s? là mong mu?n hi?n t?i c?a b?n thì chi?c áo khoác da nam c?a Baldwin Denim này v?i thi?t k? khóa zip chéo b?n to ??c ?áo và ba khóa túi khác ?n t??ng ? phía tr??c chính là chi?c áo chu?n dành cho b?n.

áo khoác da nam hàng hi?u Moto Jacket c?a Lamarque

áo da nam

B?n có th? th?y chi?c áo này v?n ?? d? d?n và cá tính b?i l?p da c?u h?i nh?n trong màu ?en xám r?i, nay chi?c áo Moto Jacket c?a th??ng hi?u Lamarque l?i còn ???c t?ng thêm ch?t ???ng ph? b?ng chi ti?t chi?c m? trùm ??u ??c bi?t có th? tháo r?i r?t ti?n l?i. ?ay qu? là chi?c áo khoác da c?c k? “men-lì” cho các chàng trai cá tính m?nh.

áo da nam “Dean” màu ??ng c?a Wood-Wood

Có th? nói r?ng “Dean” là dòng áo khoác da bò hàng ??u c?a th??ng hi?u th?i trang ???ng ph? cao c?p Wood Wood ??n t? n??c ?an M?ch. Chi?c áo khoác da nam Dean????c thi?t k? c?c k? ti?n d?ng v?i hai chi?c túi l?n ? bên ngoài và m?t túi sau ? bên trong. Tuy v?y, xét v? t?ng th? phong cách c?a chi?c áo khoác v?n r?t là g?n gàng và ??ng ??n, chính ch?n v?i ph?n vi?n tay và chan áo màu ?en.

áo khoác da nam ??p Moto da c?u c?a Diesel

?ay là dòng áo khoác da nam cao c?p và m?i nh?t c?a th??ng hi?u Diesel v?i ch?t li?u 100% là da c?u. Các chàng trai c?a chúng ta có th? k?t h?p chi?c áo da nam này v?i b?t k? lo?i qu?n nào t? nh?ng chi?c qu?n jean, hay qu?n túi h?p cho ??n nh?ng lo?i qu?n ?u t?i màu ??u r?t phù h?p.

?? có th? mua ???c nh?ng chi?c áo khoác này chính h?ng và có ch?t l??ng thì b?n nên tìm ??n nh?ng shop áo khoác da nam uy tín. Ho?c b?n c?ng có th? ??n các trung tam th??ng m?i l?n, ? ?ó s? có bán áo khoác da nam th?t và chính h?ng. Ngoài ra, b?n c?ng có th? ??n ?ó ?? tham kh?o giá bán áo khoác da nam ?? có th?ng tin chính xác h?n là xem trên m?ng.

Các t? khóa liên quan:

 • áo khoác da nam
 • áo da nam
 • áo khoác da nam cao c?p
 • shop áo khoác da nam
 • bán áo khoác da nam
 • giá áo khoác da nam
 • áo khoác nam da ??p
 • mua áo khoác da nam
 • áo khoác da th?i trang nam
 • áo khoác nam ph?i da
 • áo khoác gi? da nam
 • áo ?m da nam
 • áo khoác nam da th?t
 • áo khoác da nam hàng hi?u
 • áo khoác da nam x?n